Tài liệu

0128 - TT kiem tra kiem tra thu nghiem

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC 

KIỂM TRA THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM

1.  Mục đích:

Toàn bộ các quá trình đều được tiến hành kiểm tra thử nghiệm nhằm đảm

bảo các yêu cầu của khách hàng được thực hiện một cách tốt nhất, qui định cách
thức kiểm tra thử nghiệm nhằm xác nhận sự phù hợp của sản phẩm so với qui định
của Công ty, yêu cầu của khách hàng.

2. Phạm vi:

Thủ tục này được sử dụng để kiểm tra và thử nghiệm từ khi nhận, trong quá

trình sản xuất, xuất hàng.

3. Định nghĩa:

3.1 Các thuật ngữ được sử dụng trong Thủ tục này được áp dụng phù hợp

với tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

3.2 Trưởng Bộ phận: là Giám Đốc Xí nghiệp, cấp trên trực tiếp của Thủ kho

(nguyên phụ liệu, thành phẩm).

3.2 Các từ viết tắt

 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-

Ban Tổng Giám Đốc : BTGĐ

-

Đại diện lãnh đạo    : ĐDLĐ

4. Nội dung: 

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu

Trưởng Bộ phận

Nhân viên kho, KCS

Nhân viên kho, KCs

Trưởng Bộ phận

Tổng Giám Đốc

Nhân viên kho, KCS

Kế hoạch kiểm tra 
thử nghiệm

Tiêu chuẩn công ty, 
tiêu chuẩn khách 
hàng

 

Yêu cầu kiểm tra 

thử nghiệm

Chuẩn bị

Thực hiện

So sánh kết quả và 

ghi kết luận

Duyệt và xác lập kết 

quả

Xem 
xét

Thông báo

Lưu

Kết thúc

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Trưởng Bộ phận

Thủ tục kiểm soát hồ

Giải thích Qui trình

a> Chuẩn bị kiểm tra, thử nghiệm:

Trưởng Bộ phận tiến hành lập kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm bao gồm các nội

dung sau: 

-

 Sản phẩm được kiểm tra, thử nghiệm.

-

 Bộ phận, người thực hiện.

-

 Thời gian thực hiện.

b> Thực hiện:

Khi kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm được lập, Trưởng Bộ phận triển khai kế

hoạch bao gồm cử người thực hiện, có sổ theo dõi thời gian thực hiện.

c> So sánh kết quả và ghi kết luận:

-

Ngừơi thực hiện tiến hành kiểm tra, thử nghiệm theo yêu cầu đã nêu trong kế
hoạch kiểm tra thử nghiệm.

 

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1323
6 tài liệu
0
2376
2 tài liệu
0
943
9 tài liệu
0
3466
2 tài liệu
0
891
5 tài liệu
0
2143
1 tài liệu
0
637
4 tài liệu
0
1920
3 tài liệu
0
1982
6 tài liệu
0
3113
1 tài liệu
0
592
3 tài liệu
0
1549
4 tài liệu
0
2395
1 tài liệu
0
660
2 tài liệu
0
885
2 tài liệu
0
933
1 tài liệu
0
555
4 tài liệu
0
1786
4 tài liệu
0
1838

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1323
21/12/2018
6 tài liệu
0
2376
21/12/2018
2 tài liệu
0
943
21/12/2018
9 tài liệu
0
3466
21/12/2018
2 tài liệu
0
879
21/12/2018
2 tài liệu
0
891
21/12/2018
4 tài liệu
0
1629
21/12/2018
5 tài liệu
0
2143
21/12/2018
1 tài liệu
0
637
22/12/2018
4 tài liệu
0
1920
22/12/2018
3 tài liệu
0
1982
22/12/2018
6 tài liệu
0
3113
21/12/2018
1 tài liệu
0
592
22/12/2018
1 tài liệu
0
593
22/12/2018
3 tài liệu
0
1549
22/12/2018
4 tài liệu
0
2395
22/12/2018
1 tài liệu
0
590
22/12/2018
1 tài liệu
0
660
22/12/2018
2 tài liệu
0
885
22/12/2018
2 tài liệu
0
933
22/12/2018
1 tài liệu
0
543
22/12/2018
1 tài liệu
0
555
22/12/2018
4 tài liệu
0
1786
22/12/2018
1 tài liệu
0
596
22/12/2018
3 tài liệu
0
1233
21/12/2018
4 tài liệu
0
1838