Tài liệu

0127 - TTap dung ky thuat thong ke

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC

ÁP DỤNG KỸ THUẬT THỐNG KÊ

1.  Mục đích:

Thủ tục này được xây dựng với mục đích xây dựng được một Hệ

thống thống kê đo lường các quá trình và sự thoả mãn của khách hàng, xác
định được khu vực cần cải tiến  thường xuyên. Đồng thời qui định cách thức
sử dụng biểu đồ Pareto để trình bày mọi đóng góp của đối tượng cho hiệu
qủa chung theo thứ tự quan trọng và xếp hạng các cơ hội cải tiến.

2. Phạm vi:

Áp dụng cho sản phẩm.

3. Định nghĩa:

3.1  Các thuật ngữ trong Thủ tục này được áp dụng phù hợp theo tiêu chuẩn

ISO 9001:2000.

3.2 Các từ viết tắt

-

Ban Tổng Giám Đốc : BTGĐ

-

Đại diện lãnh đạo    : ĐDLĐ

4. Nội dung: 

4.1 Nguyên tắc áp dụng kỹ thuật thống kê:

-

Chọn đơn vị đo để xác định số lần xảy ra, chi phí và/hoặc cho phép đo khác về
mức ảnh hưởng.

-

Vẽ các đối tượng từ trái qua phải trên trục hoành theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, có
thể ghép thành đối tượng “khác”. Đặt mục này ở tận cùng bên phải.

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-

Kẻ hai trục tung, một ở đầu và một ở cuối của trục hoành. Thang bên trái được
định cỡ theo đơn vị đo, chiều cao của nó phải bằng tổng số của tất cả các đối
tượng. Thang bên phải có cùng chiều cao và được định cỡ từ 0 đến 100%.

-

Trên mỗi đối tượng vẽ hình chữ nhật có chiều cao biểu thị lượng đơn vị đo cho
đối tượng đó.

-

Lập đường tần số tích luỹ bằng cách cộng các độ lớn của các đối tượng từ trái
qua phải.

-

Sử dụng biểu đồ Pareto để xác định các đối tượng quan trọng nhằm cải tiến chất
lượng.

-

So sách biểu đồ và sau khi thực hiện biện pháp cải tiến để xác định tính hiệu quả
của sự cải tiến.

4.2 Thống kê sản xuất và giá thành:

-

Các Bộ phận báo cáo tiến độ sản xuất trong ngày cho Bộ phận Kế hoạch tập hợp.

-

Báo cáo sản xuất phải bao gồm các yếu tố sau: ngày báo cáo, mã hàng, tên hàng,
màu, size, số lượng trong ngày, số lượng luỹ tiến, người báo cáo.

-

Bộ phận Kế hoạch làm báo cáo tổng hợp báo cáo của các Phân xưởng gồm các
yếu tố ngày báo cáo, mã hàng, tên hàng, số lượng hợp đồng, số lượng cắt, số
lượng may, số lượng hoàn thành, số lượng xuất, đơn giá của mỗi mã hàng, giá trị
của mỗi mã hàng.

4.2 Thống kê lỗi, cải tiến:

-

Hàng ngày Bộ phận KCS tiến hành tổng hợp số lượng lỗi của mỗi công đoạn của
mỗi mã hàng, bảng tổng hợp lỗi của mỗi đơn hàng sẽ được chuyển cho Bộ phận
Kỹ thuật và Bộ phận sản xuất để tiến hành sữa chữa.

-

Vào cuối đơn hàng, Bộ phận KCS thống kê các lỗi và thống kê theo biểu đồ
Parreto/cột để tìm biện pháp cho các đơn hàng sau.

4.3 Thống kê ý kiến của khách hàng, cải tiến.

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-

Các ý kiến của khách hàng được tập hợp trong một file riêng, 

-

Khi tập hợp được các ý kiến thì Bộ phận Kinh doanh tiến hành lập và phân tích
theo biểu đồ Parreto.

5. Tài liệu tham khảo:

Sổ tay chất lượng

6. Phụ lục:

Phụ lục 1: Phiếu kiểm tra tần suất theo dạng không phù hợp
Phụ lục 2: Biểu đồ Pareto theo dạng không phù hợp 

 

Mô tả tài liệu

 Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
386
0 trang
0
367
0 trang
0
667

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
678
1 tài liệu
0
719
5 tài liệu
0
2423
4 tài liệu
0
2135
3 tài liệu
0
2306
6 tài liệu
0
3519
3 tài liệu
0
1490
3 tài liệu
0
1738
4 tài liệu
0
2057
4 tài liệu
0
1983
1 tài liệu
0
629
4 tài liệu
0
2636
1 tài liệu
0
749
2 tài liệu
0
994
2 tài liệu
0
1040
2 tài liệu
0
1019
6 tài liệu
0
2653
3 tài liệu
0
1485
2 tài liệu
0
1073
9 tài liệu
0
3884

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
678
21/12/2018
1 tài liệu
0
719
21/12/2018
5 tài liệu
0
2423
22/12/2018
4 tài liệu
0
2135
22/12/2018
3 tài liệu
0
2306
22/12/2018
6 tài liệu
0
3519
22/12/2018
3 tài liệu
0
1490
22/12/2018
1 tài liệu
0
674
22/12/2018
3 tài liệu
0
1738
22/12/2018
3 tài liệu
0
1399
22/12/2018
1 tài liệu
0
686
21/12/2018
4 tài liệu
0
2057
22/12/2018
4 tài liệu
0
1983
22/12/2018
1 tài liệu
0
629
22/12/2018
1 tài liệu
0
681
22/12/2018
4 tài liệu
0
2636
22/12/2018
1 tài liệu
0
749
22/12/2018
2 tài liệu
0
994
22/12/2018
1 tài liệu
0
617
22/12/2018
2 tài liệu
0
1040
21/12/2018
2 tài liệu
0
1019
21/12/2018
6 tài liệu
0
2653
21/12/2018
3 tài liệu
0
1485
21/12/2018
2 tài liệu
0
1073
21/12/2018
9 tài liệu
0
3884
21/12/2018
2 tài liệu
0
987