Tài liệu

0124 - So theo doi khieu nai khach hang

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI

CỦA KHÁCH HÁNG

Stt

Tên khách

hàng

Nội dung khiếu nại

Ngày

Bộ phận

giải

quyết

Kết quả

Ngày giải

quyết

 

background image

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1173
6 tài liệu
0
2072
2 tài liệu
0
837
9 tài liệu
0
3052
2 tài liệu
0
792
5 tài liệu
0
1916
1 tài liệu
0
574
4 tài liệu
0
1730
3 tài liệu
0
1746
3 tài liệu
0
1201
6 tài liệu
0
2753
1 tài liệu
0
529
3 tài liệu
0
1368
4 tài liệu
0
2159
1 tài liệu
0
570
2 tài liệu
0
788
2 tài liệu
0
820
1 tài liệu
0
492
4 tài liệu
0
1580
4 tài liệu
0
1651

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1173
21/12/2018
6 tài liệu
0
2072
21/12/2018
2 tài liệu
0
837
21/12/2018
9 tài liệu
0
3052
21/12/2018
2 tài liệu
0
768
21/12/2018
2 tài liệu
0
792
21/12/2018
4 tài liệu
0
1442
21/12/2018
5 tài liệu
0
1916
21/12/2018
1 tài liệu
0
574
22/12/2018
4 tài liệu
0
1730
22/12/2018
3 tài liệu
0
1746
22/12/2018
3 tài liệu
0
1201
22/12/2018
6 tài liệu
0
2753
21/12/2018
1 tài liệu
0
529
22/12/2018
1 tài liệu
0
523
22/12/2018
3 tài liệu
0
1368
22/12/2018
4 tài liệu
0
2159
22/12/2018
1 tài liệu
0
520
22/12/2018
1 tài liệu
0
570
22/12/2018
2 tài liệu
0
788
22/12/2018
2 tài liệu
0
820
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
1 tài liệu
0
492
22/12/2018
4 tài liệu
0
1580
22/12/2018
1 tài liệu
0
530
22/12/2018
3 tài liệu
0
1086
21/12/2018
4 tài liệu
0
1651