Tài liệu

0124 - So theo doi khieu nai khach hang

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI

CỦA KHÁCH HÁNG

Stt

Tên khách

hàng

Nội dung khiếu nại

Ngày

Bộ phận

giải

quyết

Kết quả

Ngày giải

quyết

 

background image

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
971
6 tài liệu
0
1725
2 tài liệu
0
685
9 tài liệu
0
2544
2 tài liệu
0
660
5 tài liệu
0
1593
1 tài liệu
0
499
4 tài liệu
0
1452
3 tài liệu
0
1433
3 tài liệu
0
1010
6 tài liệu
0
2251
1 tài liệu
0
438
3 tài liệu
0
1156
4 tài liệu
0
1846
1 tài liệu
0
474
2 tài liệu
0
650
2 tài liệu
0
663
1 tài liệu
0
423
4 tài liệu
0
1329
4 tài liệu
0
1382

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
971
21/12/2018
6 tài liệu
0
1725
21/12/2018
2 tài liệu
0
685
21/12/2018
9 tài liệu
0
2544
21/12/2018
2 tài liệu
0
626
21/12/2018
2 tài liệu
0
660
21/12/2018
4 tài liệu
0
1173
21/12/2018
5 tài liệu
0
1593
21/12/2018
1 tài liệu
0
499
22/12/2018
4 tài liệu
0
1452
22/12/2018
3 tài liệu
0
1433
22/12/2018
3 tài liệu
0
1010
22/12/2018
6 tài liệu
0
2251
21/12/2018
1 tài liệu
0
438
22/12/2018
1 tài liệu
0
445
22/12/2018
3 tài liệu
0
1156
22/12/2018
4 tài liệu
0
1846
22/12/2018
1 tài liệu
0
434
22/12/2018
1 tài liệu
0
474
22/12/2018
2 tài liệu
0
650
22/12/2018
2 tài liệu
0
663
22/12/2018
1 tài liệu
0
387
22/12/2018
1 tài liệu
0
423
22/12/2018
4 tài liệu
0
1329
22/12/2018
1 tài liệu
0
437
22/12/2018
3 tài liệu
0
896
21/12/2018
4 tài liệu
0
1382