Tài liệu

0123 - Phieu ghi nhan y kien khach hang

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU GHI NHẬN Ý KIẾN

CỦA KHÁCH HÁNG

Tên khách hàng

Người liên lạc

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Stt

Nội dung

Ngày yêu cầu giải quyết

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

 Ngày    tháng    năm
       Người ghi nhận

 

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1309
6 tài liệu
0
2357
2 tài liệu
0
934
9 tài liệu
0
3437
2 tài liệu
0
882
5 tài liệu
0
2133
1 tài liệu
0
631
4 tài liệu
0
1906
3 tài liệu
0
1965
3 tài liệu
0
1329
6 tài liệu
0
3093
1 tài liệu
0
589
3 tài liệu
0
1535
4 tài liệu
0
2390
1 tài liệu
0
653
2 tài liệu
0
878
2 tài liệu
0
926
1 tài liệu
0
551
4 tài liệu
0
1774
4 tài liệu
0
1822

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1309
21/12/2018
6 tài liệu
0
2357
21/12/2018
2 tài liệu
0
934
21/12/2018
9 tài liệu
0
3437
21/12/2018
2 tài liệu
0
866
21/12/2018
2 tài liệu
0
882
21/12/2018
4 tài liệu
0
1617
21/12/2018
5 tài liệu
0
2133
21/12/2018
1 tài liệu
0
631
22/12/2018
4 tài liệu
0
1906
22/12/2018
3 tài liệu
0
1965
22/12/2018
3 tài liệu
0
1329
22/12/2018
6 tài liệu
0
3093
21/12/2018
1 tài liệu
0
589
22/12/2018
1 tài liệu
0
588
22/12/2018
3 tài liệu
0
1535
22/12/2018
4 tài liệu
0
2390
22/12/2018
1 tài liệu
0
585
22/12/2018
1 tài liệu
0
653
22/12/2018
2 tài liệu
0
878
22/12/2018
2 tài liệu
0
926
22/12/2018
1 tài liệu
0
535
22/12/2018
1 tài liệu
0
551
22/12/2018
4 tài liệu
0
1774
22/12/2018
1 tài liệu
0
592
22/12/2018
3 tài liệu
0
1224
21/12/2018
4 tài liệu
0
1822