Tài liệu

0123 - Phieu ghi nhan y kien khach hang

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU GHI NHẬN Ý KIẾN

CỦA KHÁCH HÁNG

Tên khách hàng

Người liên lạc

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Stt

Nội dung

Ngày yêu cầu giải quyết

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

 Ngày    tháng    năm
       Người ghi nhận

 

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1173
6 tài liệu
0
2072
2 tài liệu
0
837
9 tài liệu
0
3052
2 tài liệu
0
792
5 tài liệu
0
1916
1 tài liệu
0
574
4 tài liệu
0
1730
3 tài liệu
0
1746
3 tài liệu
0
1201
6 tài liệu
0
2753
1 tài liệu
0
529
3 tài liệu
0
1368
4 tài liệu
0
2159
1 tài liệu
0
570
2 tài liệu
0
788
2 tài liệu
0
820
1 tài liệu
0
492
4 tài liệu
0
1580
4 tài liệu
0
1651

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1173
21/12/2018
6 tài liệu
0
2072
21/12/2018
2 tài liệu
0
837
21/12/2018
9 tài liệu
0
3052
21/12/2018
2 tài liệu
0
768
21/12/2018
2 tài liệu
0
792
21/12/2018
4 tài liệu
0
1442
21/12/2018
5 tài liệu
0
1916
21/12/2018
1 tài liệu
0
574
22/12/2018
4 tài liệu
0
1730
22/12/2018
3 tài liệu
0
1746
22/12/2018
3 tài liệu
0
1201
22/12/2018
6 tài liệu
0
2753
21/12/2018
1 tài liệu
0
529
22/12/2018
1 tài liệu
0
523
22/12/2018
3 tài liệu
0
1368
22/12/2018
4 tài liệu
0
2159
22/12/2018
1 tài liệu
0
520
22/12/2018
1 tài liệu
0
570
22/12/2018
2 tài liệu
0
788
22/12/2018
2 tài liệu
0
820
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
1 tài liệu
0
492
22/12/2018
4 tài liệu
0
1580
22/12/2018
1 tài liệu
0
530
22/12/2018
3 tài liệu
0
1086
21/12/2018
4 tài liệu
0
1651