Tài liệu

0123 - Phieu ghi nhan y kien khach hang

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU GHI NHẬN Ý KIẾN

CỦA KHÁCH HÁNG

Tên khách hàng

Người liên lạc

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Stt

Nội dung

Ngày yêu cầu giải quyết

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

 Ngày    tháng    năm
       Người ghi nhận

 

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
970
6 tài liệu
0
1720
2 tài liệu
0
684
9 tài liệu
0
2542
2 tài liệu
0
659
5 tài liệu
0
1592
1 tài liệu
0
499
4 tài liệu
0
1448
3 tài liệu
0
1431
3 tài liệu
0
1010
6 tài liệu
0
2250
1 tài liệu
0
438
3 tài liệu
0
1155
4 tài liệu
0
1845
1 tài liệu
0
474
2 tài liệu
0
650
2 tài liệu
0
663
1 tài liệu
0
423
4 tài liệu
0
1329
4 tài liệu
0
1381

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
970
21/12/2018
6 tài liệu
0
1720
21/12/2018
2 tài liệu
0
684
21/12/2018
9 tài liệu
0
2542
21/12/2018
2 tài liệu
0
625
21/12/2018
2 tài liệu
0
659
21/12/2018
4 tài liệu
0
1170
21/12/2018
5 tài liệu
0
1592
21/12/2018
1 tài liệu
0
499
22/12/2018
4 tài liệu
0
1448
22/12/2018
3 tài liệu
0
1431
22/12/2018
3 tài liệu
0
1010
22/12/2018
6 tài liệu
0
2250
21/12/2018
1 tài liệu
0
438
22/12/2018
1 tài liệu
0
445
22/12/2018
3 tài liệu
0
1155
22/12/2018
4 tài liệu
0
1845
22/12/2018
1 tài liệu
0
433
22/12/2018
1 tài liệu
0
474
22/12/2018
2 tài liệu
0
650
22/12/2018
2 tài liệu
0
663
22/12/2018
1 tài liệu
0
387
22/12/2018
1 tài liệu
0
423
22/12/2018
4 tài liệu
0
1329
22/12/2018
1 tài liệu
0
437
22/12/2018
3 tài liệu
0
893
21/12/2018
4 tài liệu
0
1381