Tài liệu

0122 - TT xu ly khieu nai khach hang

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC THU THẬP, GHI NHẬN, GIẢI QUYẾT  KHIẾU NẠI 

CỦA KHÁCH HÀNG

1. Mục đích:

Thủ tục này quy định lập kế hoạch và xem xét việc đáp ứng các nhu cầu

hiện tại vàtương lai nhằm thoả mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng
cũng như các bên quan tâm khác. 

2. Phạm vi:

Ap dụng cho mọi khiếu nại của khách hàng đối với hệ thống chất lượng của 
Công ty. 

3. Định nghĩa:

3.1 Các thuật ngữ trong thủ tục này được sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn ISO
9001:2000.

3.2 Sự thoả mãn của khách hàng: Là sự cảm nhận của khách hàng về mức độ
đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

3.3 Khiếu nại của khách hàng: là một chỉ số chung về sự thoả mãn thấp của

khách hàng, nhưng việc không có khiếu nại không có nghĩa là có sự thoả
mãn cao của khách hàng.  

3.4 Các từ viết tắt:
Ban TGĐ: Ban Tổng Giám Đốc
KHKD: Phòng Kế hoạch Kinh doanh
KTCN: Phòng Kỹ thưật
XNK: Phòng Xuất nhập khẩu
KT: Phòng Kế toán
TCHC: Phòng Tổ chức Hành chánh
KCS: Bộ phận Kiểm hàng
XN: Xí nghiệp
C: Chính
P: Phụ

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

4. Xử Lý Khiếu Nại Của Khách Hàng:

           Nhu cầu thu thập thông tin

Biên Bản

Hủy

-

Nhân viên KD 

 

-

Nhân viên KD

-

Trưởng phòng 

-

Nhân viên KD

-

Trưởng phòng

-

Phòng KHKD

-

Các bộ phận liên 
quan

-

Bộ phận liên quan

-

Người được phân 
công

-

Người được phân 
công

-    Chủ nhiệm , 
T.Phòng ban -  Khách 
hàng – cơ quan bên   

-Phiếu thu thập ý 
kiến  khách hàng

 

-Sổ thông tin khiếu
nại 

- TT Kiểm soát hồ 
sơ 

Tài liệu- Biểu mẫu

Người thực hiện

Quy Trình

Triển khai thu 

thập

Phân tích thông 

tin

Đề ra giải pháp 

xử lý

Thực hiện giải 

pháp

Xác định thông tin 

cần thu thập

Kết thúc

Lưu

Hồ sơ

Xác định phương 

pháp và phạm vi

Cập nhật hồ sơ

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
672
1 tài liệu
0
711
5 tài liệu
0
2412
4 tài liệu
0
2122
3 tài liệu
0
2253
6 tài liệu
0
3477
3 tài liệu
0
1480
3 tài liệu
0
1722
4 tài liệu
0
2049
4 tài liệu
0
1971
1 tài liệu
0
624
4 tài liệu
0
2617
1 tài liệu
0
742
2 tài liệu
0
986
2 tài liệu
0
1033
2 tài liệu
0
1011
6 tài liệu
0
2640
3 tài liệu
0
1475
2 tài liệu
0
1064
9 tài liệu
0
3858

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
672
21/12/2018
1 tài liệu
0
711
21/12/2018
5 tài liệu
0
2412
22/12/2018
4 tài liệu
0
2122
22/12/2018
3 tài liệu
0
2253
22/12/2018
6 tài liệu
0
3477
22/12/2018
3 tài liệu
0
1480
22/12/2018
1 tài liệu
0
669
22/12/2018
3 tài liệu
0
1722
22/12/2018
3 tài liệu
0
1389
22/12/2018
1 tài liệu
0
678
21/12/2018
4 tài liệu
0
2049
22/12/2018
4 tài liệu
0
1971
22/12/2018
1 tài liệu
0
624
22/12/2018
1 tài liệu
0
671
22/12/2018
4 tài liệu
0
2617
22/12/2018
1 tài liệu
0
742
22/12/2018
2 tài liệu
0
986
22/12/2018
1 tài liệu
0
612
22/12/2018
2 tài liệu
0
1033
21/12/2018
4 tài liệu
0
1817
21/12/2018
2 tài liệu
0
1011
21/12/2018
6 tài liệu
0
2640
21/12/2018
3 tài liệu
0
1475
21/12/2018
2 tài liệu
0
1064
21/12/2018
9 tài liệu
0
3858
21/12/2018
2 tài liệu
0
977