Tài liệu

0117 - Cau hoi danh gia

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ

Điều
khoả

n

Yêu cầu/câu hỏi

Kết quả

YES/NO/NA

Ghi chú

Ghi chú: 
YES: phù hợp; NO: không phù hợp; NA không áp dụng

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1227
2 tài liệu
0
877
9 tài liệu
0
3214
2 tài liệu
0
832
5 tài liệu
0
2003
1 tài liệu
0
594
4 tài liệu
0
1803
3 tài liệu
0
1835
3 tài liệu
0
1263
6 tài liệu
0
2899
1 tài liệu
0
552
3 tài liệu
0
1439
4 tài liệu
0
2258
1 tài liệu
0
600
2 tài liệu
0
828
2 tài liệu
0
873
1 tài liệu
0
513
4 tài liệu
0
1667
4 tài liệu
0
1719

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1227
21/12/2018
2 tài liệu
0
877
21/12/2018
9 tài liệu
0
3214
21/12/2018
2 tài liệu
0
808
21/12/2018
2 tài liệu
0
832
21/12/2018
4 tài liệu
0
1517
21/12/2018
5 tài liệu
0
2003
21/12/2018
1 tài liệu
0
594
22/12/2018
4 tài liệu
0
1803
22/12/2018
3 tài liệu
0
1835
22/12/2018
3 tài liệu
0
1263
22/12/2018
6 tài liệu
0
2899
21/12/2018
1 tài liệu
0
552
22/12/2018
1 tài liệu
0
554
22/12/2018
3 tài liệu
0
1439
22/12/2018
4 tài liệu
0
2258
22/12/2018
1 tài liệu
0
549
22/12/2018
1 tài liệu
0
600
22/12/2018
2 tài liệu
0
828
22/12/2018
2 tài liệu
0
873
22/12/2018
1 tài liệu
0
497
22/12/2018
1 tài liệu
0
513
22/12/2018
4 tài liệu
0
1667
22/12/2018
1 tài liệu
0
554
22/12/2018
3 tài liệu
0
1143
21/12/2018
4 tài liệu
0
1719