Tài liệu

0117 - Cau hoi danh gia

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ

Điều
khoả

n

Yêu cầu/câu hỏi

Kết quả

YES/NO/NA

Ghi chú

Ghi chú: 
YES: phù hợp; NO: không phù hợp; NA không áp dụng

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
968
2 tài liệu
0
684
9 tài liệu
0
2539
2 tài liệu
0
658
5 tài liệu
0
1591
1 tài liệu
0
497
4 tài liệu
0
1446
3 tài liệu
0
1430
3 tài liệu
0
1009
6 tài liệu
0
2249
1 tài liệu
0
437
3 tài liệu
0
1154
4 tài liệu
0
1845
1 tài liệu
0
472
2 tài liệu
0
649
2 tài liệu
0
661
1 tài liệu
0
422
4 tài liệu
0
1326
4 tài liệu
0
1379

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
968
21/12/2018
2 tài liệu
0
684
21/12/2018
9 tài liệu
0
2539
21/12/2018
2 tài liệu
0
624
21/12/2018
2 tài liệu
0
658
21/12/2018
4 tài liệu
0
1164
21/12/2018
5 tài liệu
0
1591
21/12/2018
1 tài liệu
0
497
22/12/2018
4 tài liệu
0
1446
22/12/2018
3 tài liệu
0
1430
22/12/2018
3 tài liệu
0
1009
22/12/2018
6 tài liệu
0
2249
21/12/2018
1 tài liệu
0
437
22/12/2018
1 tài liệu
0
444
22/12/2018
3 tài liệu
0
1154
22/12/2018
4 tài liệu
0
1845
22/12/2018
1 tài liệu
0
432
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
2 tài liệu
0
649
22/12/2018
2 tài liệu
0
661
22/12/2018
1 tài liệu
0
386
22/12/2018
1 tài liệu
0
422
22/12/2018
4 tài liệu
0
1326
22/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
3 tài liệu
0
891
21/12/2018
4 tài liệu
0
1379