Tài liệu

0113 - TT cai tien thuong xuyen

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC CẢI TIẾN

 THƯỜNG XUYÊN

1.  Mục đích:

Đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng ngày càng tốt hơn theo yêu cầu

của khách hàng và theo chính sách chất lượng của Công ty.

2. Phạm vi:

Áp dụng cho các hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng.

3. Định nghĩa:

3.1 Các thuật ngữ sử dụng trong Thủ tục này phù hợp với tiêu chuẩn ISO

9001:2000.

3.2 Các từ viết tắt:

-

Ban Tổng Giám Đốc : BTGĐ

-

Đại diện lãnh đạo    : ĐDLĐ

 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

4. Nội dung: 

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu

Nhân viên

Trưởng Bộ phận

Trưởng Bộ phận cấp 
trên, Đại diện lãnh 
đạo

Nhân viên 

Trưởng Bộ phận

Phiếu đề xuất cải 
tiến

 

Xác định đối tượng cải 

tiến

Thu thập thông tin

Xác định nội dung cần cải tiến

ĐDLĐ xem xét, 

phê duyệt

Thực hiện nội dung cần cải tiến

Báo cáo kết quả

Kiểm tra việc 

thực hiện

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Trưởng Bộ phận

Phiếu Car

Thủ tục kiểm soát hồ

1. Cam kết cải tiến thường xuyên:

Công ty cam kết thường xuyên nâng cao tính hiệu lực của Hệ thống quản lý

chất lượng thông qua việc sử dụng chính sách chất lượng, kết quả đánh giá, mục tiêu
chất lượng, việc phân tích dữ liệu, hành động khắc phục và phòng ngừa và sự xem
xét của lãnh đạo.

2. Giải thích qui trình:

a>

Xác định đối tượng cải tiến:

-

Sự thoả mãn của khách hàng.

-

Hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng.

-

Năng lực của các qúa trình.

-

Chất lượng sản phẩm bao gồm các dịch vụ kèm theo.

b>

Thu thập thông tin:

-

Chính sách chất lượng.

 

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
345

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
677
1 tài liệu
0
714
5 tài liệu
0
2412
4 tài liệu
0
2128
3 tài liệu
0
2271
6 tài liệu
0
3497
3 tài liệu
0
1483
3 tài liệu
0
1728
4 tài liệu
0
2051
4 tài liệu
0
1974
1 tài liệu
0
625
4 tài liệu
0
2625
1 tài liệu
0
742
2 tài liệu
0
990
2 tài liệu
0
1035
6 tài liệu
0
2644
3 tài liệu
0
1478
2 tài liệu
0
1064
9 tài liệu
0
3869

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
677
21/12/2018
1 tài liệu
0
714
21/12/2018
5 tài liệu
0
2412
22/12/2018
4 tài liệu
0
2128
22/12/2018
3 tài liệu
0
2271
22/12/2018
6 tài liệu
0
3497
22/12/2018
3 tài liệu
0
1483
22/12/2018
1 tài liệu
0
671
22/12/2018
3 tài liệu
0
1728
22/12/2018
3 tài liệu
0
1392
22/12/2018
1 tài liệu
0
680
21/12/2018
4 tài liệu
0
2051
22/12/2018
4 tài liệu
0
1974
22/12/2018
1 tài liệu
0
625
22/12/2018
1 tài liệu
0
672
22/12/2018
4 tài liệu
0
2625
22/12/2018
1 tài liệu
0
742
22/12/2018
2 tài liệu
0
990
22/12/2018
1 tài liệu
0
613
22/12/2018
2 tài liệu
0
1035
21/12/2018
4 tài liệu
0
1820
21/12/2018
6 tài liệu
0
2644
21/12/2018
3 tài liệu
0
1478
21/12/2018
2 tài liệu
0
1064
21/12/2018
9 tài liệu
0
3869
21/12/2018
2 tài liệu
0
980