Tài liệu

0112 - TT tiep nhan bao quan tai san khach hang

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC TIẾP NHẬN VÀ BẢO QUẢN

 TÀI SẢN KHÁCH HÀNG

1.  Mục đích:

Đảm bảo tài sản của khách hàng luôn được bảo quản một cách tốt nhất theo
qui định của Công ty và theo yêu cầu của khách hàng. Qui định cách thức
tiếp nhận và bảo quản tài sản của khách hàng

2. Phạm vi:

-

Áp dụng cho các loại nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị của khách hàng
chuyển giao cho Công ty.

-

Đối với các loại tài liệu thì áp dụng theo các qui định về bảo mật tài liệu
của Công ty.

3. Định nghĩa:

3.1 Các thuật ngữ trong thủ tục này áp dụng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO

9001:2000.

3.2 Các từ viết tắt

-

Ban Tổng Giám Đốc : BTGĐ

-

Đại diện lãnh đạo    : ĐDLĐ

4. Nội dung: 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

4.1 Nguyên phụ liệu:

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu

Nhân viên kho

Nhân viên kho

Nhân viên kho
KCS

Nhân viên kho

nhân viên kho

Nhân viên kho

Thủ kho

Nhân viên kho

Packing list

HDCV xuất nhập 
kho , Packing list

Hướng dẫn kỹ 
thưật, bảng màu.

HDCV xuất nhập 
kho , bảng lưu kho

HDCV xuất nhập 
kho 

Thẻ kho

HDCV xuất nhập 
kho
 

Yêu cầu tiếp 
nhận tài sản 

khách hàng

Kiểm tra hồ sơ nhận hàng

Nhập kho và sắp xếp 

hàng hoá

Kiểm tra số lượng và chất 

lượng

Báo cáo số lượng hàng 

nhập

Xuất hàng

Lưu hồ sơ

Kết thúc

Nhận 

hàng

Thanh lý và Lưu kho

Chuẩn bị vị trí, báo KCS

Báo BP Kế 

hoạch

Lưu HS, ghi thẻ bài, thẻ 

kho

Khách xử lý

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Thủ kho, nhân 
viên kho

Nhân viên kho

Phiếu xuất hàng

Bản thanh lý 
nguyên phụ liệu

4.1 Nhận và kiểm tra Packing list:

Kho tiến hành sắp xếp lại khu vực để hàng hoá, dự kiến khu vực để hàng chuẩn bị
nhập. Tiến hành kiểm tra Packing list, trường hợp thấy các số liệu trong Packing
list không rõ ràng hoặc sai so với thông tin mà kho nhận được thì tiến hành báo
cho Bộ phận Kế hoạch biết.

4.2 Nhập hàng:

Khi nhận được thông báo của khách hàng về việc hàng hoá đã nhập cảng, Bộ phận
Xuất nhập khẩu tiến hành nhận hàng theo hướng dẫn công việc xuất nhập khẩu.

4.3 Kiểm tra hàng hoá:

-

Kiểm tra số lượng: cân, đong, đo, đếm từng lô, từng kiện, xác định số lượng
theo phương pháp đồng dạng.

-

Kiểm tra chất lượng: theo hướng dẫn của Bộ phận kỹ thuật, khách hàng,
theo bảng màu gốc hoặc bảng màu được Bộ phận kỹ thuật xác nhận.

-

Kiểm tra về qui cách: xác định khổ, chiều dài theo đúng tài liệu kỹ thuật,
bảng màu.

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
654

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
677
1 tài liệu
0
717
5 tài liệu
0
2417
4 tài liệu
0
2131
3 tài liệu
0
2287
6 tài liệu
0
3515
3 tài liệu
0
1488
3 tài liệu
0
1738
4 tài liệu
0
2055
4 tài liệu
0
1980
1 tài liệu
0
629
4 tài liệu
0
2630
1 tài liệu
0
745
2 tài liệu
0
992
2 tài liệu
0
1038
2 tài liệu
0
1018
6 tài liệu
0
2648
3 tài liệu
0
1483
2 tài liệu
0
1069
9 tài liệu
0
3878

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
677
21/12/2018
1 tài liệu
0
717
21/12/2018
5 tài liệu
0
2417
22/12/2018
4 tài liệu
0
2131
22/12/2018
3 tài liệu
0
2287
22/12/2018
6 tài liệu
0
3515
22/12/2018
3 tài liệu
0
1488
22/12/2018
1 tài liệu
0
673
22/12/2018
3 tài liệu
0
1738
22/12/2018
3 tài liệu
0
1394
22/12/2018
1 tài liệu
0
683
21/12/2018
4 tài liệu
0
2055
22/12/2018
4 tài liệu
0
1980
22/12/2018
1 tài liệu
0
629
22/12/2018
1 tài liệu
0
680
22/12/2018
4 tài liệu
0
2630
22/12/2018
1 tài liệu
0
745
22/12/2018
2 tài liệu
0
992
22/12/2018
1 tài liệu
0
616
22/12/2018
2 tài liệu
0
1038
21/12/2018
4 tài liệu
0
1827
21/12/2018
2 tài liệu
0
1018
21/12/2018
6 tài liệu
0
2648
21/12/2018
3 tài liệu
0
1483
21/12/2018
2 tài liệu
0
1069
21/12/2018
9 tài liệu
0
3878
21/12/2018
2 tài liệu
0
985