Tài liệu

0112 - TT tiep nhan bao quan tai san khach hang

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC TIẾP NHẬN VÀ BẢO QUẢN

 TÀI SẢN KHÁCH HÀNG

1.  Mục đích:

Đảm bảo tài sản của khách hàng luôn được bảo quản một cách tốt nhất theo
qui định của Công ty và theo yêu cầu của khách hàng. Qui định cách thức
tiếp nhận và bảo quản tài sản của khách hàng

2. Phạm vi:

-

Áp dụng cho các loại nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị của khách hàng
chuyển giao cho Công ty.

-

Đối với các loại tài liệu thì áp dụng theo các qui định về bảo mật tài liệu
của Công ty.

3. Định nghĩa:

3.1 Các thuật ngữ trong thủ tục này áp dụng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO

9001:2000.

3.2 Các từ viết tắt

-

Ban Tổng Giám Đốc : BTGĐ

-

Đại diện lãnh đạo    : ĐDLĐ

4. Nội dung: 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

4.1 Nguyên phụ liệu:

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu

Nhân viên kho

Nhân viên kho

Nhân viên kho
KCS

Nhân viên kho

nhân viên kho

Nhân viên kho

Thủ kho

Nhân viên kho

Packing list

HDCV xuất nhập 
kho , Packing list

Hướng dẫn kỹ 
thưật, bảng màu.

HDCV xuất nhập 
kho , bảng lưu kho

HDCV xuất nhập 
kho 

Thẻ kho

HDCV xuất nhập 
kho
 

Yêu cầu tiếp 
nhận tài sản 

khách hàng

Kiểm tra hồ sơ nhận hàng

Nhập kho và sắp xếp 

hàng hoá

Kiểm tra số lượng và chất 

lượng

Báo cáo số lượng hàng 

nhập

Xuất hàng

Lưu hồ sơ

Kết thúc

Nhận 

hàng

Thanh lý và Lưu kho

Chuẩn bị vị trí, báo KCS

Báo BP Kế 

hoạch

Lưu HS, ghi thẻ bài, thẻ 

kho

Khách xử lý

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Thủ kho, nhân 
viên kho

Nhân viên kho

Phiếu xuất hàng

Bản thanh lý 
nguyên phụ liệu

4.1 Nhận và kiểm tra Packing list:

Kho tiến hành sắp xếp lại khu vực để hàng hoá, dự kiến khu vực để hàng chuẩn bị
nhập. Tiến hành kiểm tra Packing list, trường hợp thấy các số liệu trong Packing
list không rõ ràng hoặc sai so với thông tin mà kho nhận được thì tiến hành báo
cho Bộ phận Kế hoạch biết.

4.2 Nhập hàng:

Khi nhận được thông báo của khách hàng về việc hàng hoá đã nhập cảng, Bộ phận
Xuất nhập khẩu tiến hành nhận hàng theo hướng dẫn công việc xuất nhập khẩu.

4.3 Kiểm tra hàng hoá:

-

Kiểm tra số lượng: cân, đong, đo, đếm từng lô, từng kiện, xác định số lượng
theo phương pháp đồng dạng.

-

Kiểm tra chất lượng: theo hướng dẫn của Bộ phận kỹ thuật, khách hàng,
theo bảng màu gốc hoặc bảng màu được Bộ phận kỹ thuật xác nhận.

-

Kiểm tra về qui cách: xác định khổ, chiều dài theo đúng tài liệu kỹ thuật,
bảng màu.

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
411

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
971
6 tài liệu
0
1721
2 tài liệu
0
684
9 tài liệu
0
2544
2 tài liệu
0
660
5 tài liệu
0
1592
1 tài liệu
0
499
4 tài liệu
0
1450
3 tài liệu
0
1433
3 tài liệu
0
1010
6 tài liệu
0
2251
1 tài liệu
0
438
3 tài liệu
0
1155
4 tài liệu
0
1845
1 tài liệu
0
474
2 tài liệu
0
650
2 tài liệu
0
663
1 tài liệu
0
423
4 tài liệu
0
1329
4 tài liệu
0
1382

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
971
21/12/2018
6 tài liệu
0
1721
21/12/2018
2 tài liệu
0
684
21/12/2018
9 tài liệu
0
2544
21/12/2018
2 tài liệu
0
626
21/12/2018
2 tài liệu
0
660
21/12/2018
4 tài liệu
0
1170
21/12/2018
5 tài liệu
0
1592
21/12/2018
1 tài liệu
0
499
22/12/2018
4 tài liệu
0
1450
22/12/2018
3 tài liệu
0
1433
22/12/2018
3 tài liệu
0
1010
22/12/2018
6 tài liệu
0
2251
21/12/2018
1 tài liệu
0
438
22/12/2018
1 tài liệu
0
445
22/12/2018
3 tài liệu
0
1155
22/12/2018
4 tài liệu
0
1845
22/12/2018
1 tài liệu
0
433
22/12/2018
1 tài liệu
0
474
22/12/2018
2 tài liệu
0
650
22/12/2018
2 tài liệu
0
663
22/12/2018
1 tài liệu
0
387
22/12/2018
1 tài liệu
0
423
22/12/2018
4 tài liệu
0
1329
22/12/2018
1 tài liệu
0
437
22/12/2018
3 tài liệu
0
894
21/12/2018
4 tài liệu
0
1382