Tài liệu

0109 - Bien ban kiem tra thiet bi do

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐO

Stt

Tên thiết bị

Mô tả thiết bị

Bộ phận

sử dụng

Số lượng thiết

bị kiểm tra

Ghi chú

Ngày    tháng    năm

Trưởng Bộ phận cấp trên

Tổ trưởng bảo trì

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
968
6 tài liệu
0
1716
2 tài liệu
0
684
9 tài liệu
0
2539
2 tài liệu
0
658
5 tài liệu
0
1591
1 tài liệu
0
497
4 tài liệu
0
1446
3 tài liệu
0
1430
3 tài liệu
0
1009
1 tài liệu
0
437
3 tài liệu
0
1154
4 tài liệu
0
1845
1 tài liệu
0
472
2 tài liệu
0
649
2 tài liệu
0
661
1 tài liệu
0
422
4 tài liệu
0
1326
4 tài liệu
0
1379

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
968
21/12/2018
6 tài liệu
0
1716
21/12/2018
2 tài liệu
0
684
21/12/2018
9 tài liệu
0
2539
21/12/2018
2 tài liệu
0
624
21/12/2018
2 tài liệu
0
658
21/12/2018
4 tài liệu
0
1164
21/12/2018
5 tài liệu
0
1591
21/12/2018
1 tài liệu
0
497
22/12/2018
4 tài liệu
0
1446
22/12/2018
3 tài liệu
0
1430
22/12/2018
3 tài liệu
0
1009
21/12/2018
1 tài liệu
0
437
22/12/2018
1 tài liệu
0
444
22/12/2018
3 tài liệu
0
1154
22/12/2018
4 tài liệu
0
1845
22/12/2018
1 tài liệu
0
432
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
2 tài liệu
0
649
22/12/2018
2 tài liệu
0
661
22/12/2018
1 tài liệu
0
386
22/12/2018
1 tài liệu
0
422
22/12/2018
4 tài liệu
0
1326
22/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
3 tài liệu
0
890
21/12/2018
4 tài liệu
0
1379