Tài liệu

0109 - Bien ban kiem tra thiet bi do

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐO

Stt

Tên thiết bị

Mô tả thiết bị

Bộ phận

sử dụng

Số lượng thiết

bị kiểm tra

Ghi chú

Ngày    tháng    năm

Trưởng Bộ phận cấp trên

Tổ trưởng bảo trì

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
676
1 tài liệu
0
714
5 tài liệu
0
2412
4 tài liệu
0
2128
3 tài liệu
0
2271
3 tài liệu
0
1481
3 tài liệu
0
1728
4 tài liệu
0
2051
4 tài liệu
0
1974
1 tài liệu
0
625
4 tài liệu
0
2624
1 tài liệu
0
742
2 tài liệu
0
990
2 tài liệu
0
1035
2 tài liệu
0
1014
6 tài liệu
0
2644
3 tài liệu
0
1478
2 tài liệu
0
1064
9 tài liệu
0
3868

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
676
21/12/2018
1 tài liệu
0
714
21/12/2018
5 tài liệu
0
2412
22/12/2018
4 tài liệu
0
2128
22/12/2018
3 tài liệu
0
2271
22/12/2018
3 tài liệu
0
1481
22/12/2018
1 tài liệu
0
671
22/12/2018
3 tài liệu
0
1728
22/12/2018
3 tài liệu
0
1391
22/12/2018
1 tài liệu
0
679
21/12/2018
4 tài liệu
0
2051
22/12/2018
4 tài liệu
0
1974
22/12/2018
1 tài liệu
0
625
22/12/2018
1 tài liệu
0
672
22/12/2018
4 tài liệu
0
2624
22/12/2018
1 tài liệu
0
742
22/12/2018
2 tài liệu
0
990
22/12/2018
1 tài liệu
0
613
22/12/2018
2 tài liệu
0
1035
21/12/2018
4 tài liệu
0
1820
21/12/2018
2 tài liệu
0
1014
21/12/2018
6 tài liệu
0
2644
21/12/2018
3 tài liệu
0
1478
21/12/2018
2 tài liệu
0
1064
21/12/2018
9 tài liệu
0
3868
21/12/2018
2 tài liệu
0
980