Tài liệu

0109 - Bien ban kiem tra thiet bi do

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐO

Stt

Tên thiết bị

Mô tả thiết bị

Bộ phận

sử dụng

Số lượng thiết

bị kiểm tra

Ghi chú

Ngày    tháng    năm

Trưởng Bộ phận cấp trên

Tổ trưởng bảo trì

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1175
6 tài liệu
0
2084
2 tài liệu
0
840
9 tài liệu
0
3060
2 tài liệu
0
793
5 tài liệu
0
1918
1 tài liệu
0
574
4 tài liệu
0
1733
3 tài liệu
0
1751
3 tài liệu
0
1210
1 tài liệu
0
530
3 tài liệu
0
1371
4 tài liệu
0
2161
1 tài liệu
0
571
2 tài liệu
0
789
2 tài liệu
0
821
1 tài liệu
0
493
4 tài liệu
0
1587
4 tài liệu
0
1657

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1175
21/12/2018
6 tài liệu
0
2084
21/12/2018
2 tài liệu
0
840
21/12/2018
9 tài liệu
0
3060
21/12/2018
2 tài liệu
0
770
21/12/2018
2 tài liệu
0
793
21/12/2018
4 tài liệu
0
1446
21/12/2018
5 tài liệu
0
1918
21/12/2018
1 tài liệu
0
574
22/12/2018
4 tài liệu
0
1733
22/12/2018
3 tài liệu
0
1751
22/12/2018
3 tài liệu
0
1210
21/12/2018
1 tài liệu
0
530
22/12/2018
1 tài liệu
0
526
22/12/2018
3 tài liệu
0
1371
22/12/2018
4 tài liệu
0
2161
22/12/2018
1 tài liệu
0
521
22/12/2018
1 tài liệu
0
571
22/12/2018
2 tài liệu
0
789
22/12/2018
2 tài liệu
0
821
22/12/2018
1 tài liệu
0
474
22/12/2018
1 tài liệu
0
493
22/12/2018
4 tài liệu
0
1587
22/12/2018
1 tài liệu
0
531
22/12/2018
3 tài liệu
0
1090
21/12/2018
4 tài liệu
0
1657