Tài liệu

0108 - Ke hoach hieu chuan thiet bi do

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

KẾ HOẠCH HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO

Tổ bảo trì

Bộ phận

Ngày

Thời gian dự định hiệu chuẩn:

Nơi tiến hành hiệu chuẩn:

Người thực hiện hiệu chuẩn:

Kinh phí hiệu chuẩn:

 Ngày    tháng    năm

Trưởng Bộ phận cấp trên

Tổ trưởng bảo trì

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
964
6 tài liệu
0
1707
2 tài liệu
0
684
9 tài liệu
0
2523
2 tài liệu
0
655
5 tài liệu
0
1585
1 tài liệu
0
496
4 tài liệu
0
1441
3 tài liệu
0
1428
3 tài liệu
0
1006
1 tài liệu
0
437
3 tài liệu
0
1150
4 tài liệu
0
1841
1 tài liệu
0
472
2 tài liệu
0
644
2 tài liệu
0
660
1 tài liệu
0
421
4 tài liệu
0
1323
4 tài liệu
0
1377

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
964
21/12/2018
6 tài liệu
0
1707
21/12/2018
2 tài liệu
0
684
21/12/2018
9 tài liệu
0
2523
21/12/2018
2 tài liệu
0
623
21/12/2018
2 tài liệu
0
655
21/12/2018
4 tài liệu
0
1154
21/12/2018
5 tài liệu
0
1585
21/12/2018
1 tài liệu
0
496
22/12/2018
4 tài liệu
0
1441
22/12/2018
3 tài liệu
0
1428
22/12/2018
3 tài liệu
0
1006
21/12/2018
1 tài liệu
0
437
22/12/2018
1 tài liệu
0
442
22/12/2018
3 tài liệu
0
1150
22/12/2018
4 tài liệu
0
1841
22/12/2018
1 tài liệu
0
431
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
2 tài liệu
0
644
22/12/2018
2 tài liệu
0
660
22/12/2018
1 tài liệu
0
383
22/12/2018
1 tài liệu
0
421
22/12/2018
4 tài liệu
0
1323
22/12/2018
1 tài liệu
0
434
22/12/2018
3 tài liệu
0
885
21/12/2018
4 tài liệu
0
1377