Tài liệu

0108 - Ke hoach hieu chuan thiet bi do

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

KẾ HOẠCH HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO

Tổ bảo trì

Bộ phận

Ngày

Thời gian dự định hiệu chuẩn:

Nơi tiến hành hiệu chuẩn:

Người thực hiện hiệu chuẩn:

Kinh phí hiệu chuẩn:

 Ngày    tháng    năm

Trưởng Bộ phận cấp trên

Tổ trưởng bảo trì

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1169
6 tài liệu
0
2070
2 tài liệu
0
836
9 tài liệu
0
3046
2 tài liệu
0
792
5 tài liệu
0
1913
1 tài liệu
0
572
4 tài liệu
0
1730
3 tài liệu
0
1743
3 tài liệu
0
1200
1 tài liệu
0
529
3 tài liệu
0
1368
4 tài liệu
0
2155
1 tài liệu
0
570
2 tài liệu
0
788
2 tài liệu
0
819
1 tài liệu
0
492
4 tài liệu
0
1577
4 tài liệu
0
1651

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1169
21/12/2018
6 tài liệu
0
2070
21/12/2018
2 tài liệu
0
836
21/12/2018
9 tài liệu
0
3046
21/12/2018
2 tài liệu
0
768
21/12/2018
2 tài liệu
0
792
21/12/2018
4 tài liệu
0
1441
21/12/2018
5 tài liệu
0
1913
21/12/2018
1 tài liệu
0
572
22/12/2018
4 tài liệu
0
1730
22/12/2018
3 tài liệu
0
1743
22/12/2018
3 tài liệu
0
1200
21/12/2018
1 tài liệu
0
529
22/12/2018
1 tài liệu
0
523
22/12/2018
3 tài liệu
0
1368
22/12/2018
4 tài liệu
0
2155
22/12/2018
1 tài liệu
0
520
22/12/2018
1 tài liệu
0
570
22/12/2018
2 tài liệu
0
788
22/12/2018
2 tài liệu
0
819
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
1 tài liệu
0
492
22/12/2018
4 tài liệu
0
1577
22/12/2018
1 tài liệu
0
530
22/12/2018
3 tài liệu
0
1080
21/12/2018
4 tài liệu
0
1651