Tài liệu

0105 - Thu tuc Kiem soat thiet bi do

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC

HIỆU CHUẨN & KIỂM SOÁT THIẾT BỊ ĐO

1.  Mục đích:

Nhằm đảm bảo cho việc quản lý các thiết bị đo của Công ty luôn đáp

ứng đúng theo qui định về thiết bị đo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phạm vi:

Áp dụng cho việc kiểm soát thiết bị đo trong phạm vi…..

3. Định nghĩa:

3.1 Các thuật ngữ trong Thủ tục này được sử dụng phù hợp theo tiêu chuẩn

ISO 9001:2000 và ISO 14001:1996

3.2 Các từ viết tắt

-

Ban Tổng Giám Đốc : BTGĐ

-

Đại diện lãnh đạo    : ĐDLĐ

4. Nội dung: 

4.1 Qui trình:

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu

Tổ trưởng Bảo trì

Tổ trưởng Bảo trì

Trưởng Bộ phận cấp 
trên

Tổ trưởng Bảo trì

Trưởng Bộ phận cấp 
trên

Nhân viên bảo trì

Trưởng Bộ phận cấp 
trên

Nhân viên bảo trì

Nhân viên bảo trì

Danh mục thiết bị 
đo: 0106
Lịch hiệu chuẩn: 
0107

Kế hoạch hiệu 
chuẩn: 0108

Kế hoạch hiệu 
chuẩn, lịch hiệu 
chuẩn

Yêu cầu kiểm soát 

thiết bị đo

Lập danh mục thiết bị đo

Lập lịch hiệu chuẩn

Thực hiện KH hiệu chuẩn

Lập kế hoạch hiệu chuẩn

Lập dấu hiệu hiệu chuần

Đưa vào SX/Lưu kho

Cập nhật hồ sơ

Sửa chữa

Loại bỏ

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Nhân viên bảo trì

Thủ tục kiểm soát hồ

4.2  Giải thích qui trình:

a> Lập danh mục thiết bị đo:

-

Tổ trưởng bảo trì lập danh mục thiết bị đo, bao gồm các thiết bị đo trong phạm
vi xí nghiệp đang sử dụng. 

-

Danh mục thiết bị đo phải hoàn thành đầy đủ theo biểu mẫu mã số: 0106

b> Lập lịch hiệu chuẩn/kiểm tra thiết bị đo lường:

-

Trên cơ sở kế hoạch làm việc của Tổ bảo trì, theo yêu cầu đối với các thiết bị
kiểm soát thiết bị đo là được hiệu chuẩn hay kiểm tra xác nhận một năm một
lần, lịch hiệu chuẩn do Tổ trưởng Bảo trì lập theo biểu mẫu mã số: 0107

-

Lịch hiệu chuẩn phải được chuyển cho Trưởng Bộ phận cấp trên kiểm tra, xác
nhận trước khi trình Tổng Giám Đốc phê duyệt

c> Lập kế hoạch hiệu chuẩn/kiểm tra xác nhận thiết bị đo lường:

-

Kế hoạch hiệu chuẩn bao gồm các nội dung sau: thời gian hiệu chuẩn, các loại
thiết bị hiệu chuẩn, nơi tiến hành hiệu chuẩn, người thực hiện theo biểu mẫu :
0108

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1175
6 tài liệu
0
2085
2 tài liệu
0
840
9 tài liệu
0
3060
2 tài liệu
0
793
5 tài liệu
0
1919
1 tài liệu
0
574
4 tài liệu
0
1734
3 tài liệu
0
1752
3 tài liệu
0
1210
1 tài liệu
0
530
3 tài liệu
0
1371
4 tài liệu
0
2162
1 tài liệu
0
572
2 tài liệu
0
790
2 tài liệu
0
822
1 tài liệu
0
493
4 tài liệu
0
1588
4 tài liệu
0
1657

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1175
21/12/2018
6 tài liệu
0
2085
21/12/2018
2 tài liệu
0
840
21/12/2018
9 tài liệu
0
3060
21/12/2018
2 tài liệu
0
770
21/12/2018
2 tài liệu
0
793
21/12/2018
4 tài liệu
0
1446
21/12/2018
5 tài liệu
0
1919
21/12/2018
1 tài liệu
0
574
22/12/2018
4 tài liệu
0
1734
22/12/2018
3 tài liệu
0
1752
22/12/2018
3 tài liệu
0
1210
21/12/2018
1 tài liệu
0
530
22/12/2018
1 tài liệu
0
526
22/12/2018
3 tài liệu
0
1371
22/12/2018
4 tài liệu
0
2162
22/12/2018
1 tài liệu
0
521
22/12/2018
1 tài liệu
0
572
22/12/2018
2 tài liệu
0
790
22/12/2018
2 tài liệu
0
822
22/12/2018
1 tài liệu
0
474
22/12/2018
1 tài liệu
0
493
22/12/2018
4 tài liệu
0
1588
22/12/2018
1 tài liệu
0
533
22/12/2018
3 tài liệu
0
1090
21/12/2018
4 tài liệu
0
1657