Tài liệu

0104 - so theo doi phieu thong tin khach hang

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

SỔ THEO DÕI PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tên khách hàng:

Địa chỉ:

Người liên lạc:

Điện thoại:

Fax:

Stt

Ngày

Nội dung thông tin

Người

giao

Người

được

chuyển

giao

Ghi chú

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1082
6 tài liệu
0
1915
2 tài liệu
0
773
9 tài liệu
0
2822
2 tài liệu
0
736
5 tài liệu
0
1770
1 tài liệu
0
543
4 tài liệu
0
1610
3 tài liệu
0
1625
3 tài liệu
0
1114
6 tài liệu
0
2542
1 tài liệu
0
490
3 tài liệu
0
1284
4 tài liệu
0
2045
1 tài liệu
0
533
2 tài liệu
0
726
2 tài liệu
0
753
1 tài liệu
0
466
4 tài liệu
0
1543

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1082
21/12/2018
6 tài liệu
0
1915
21/12/2018
2 tài liệu
0
773
21/12/2018
9 tài liệu
0
2822
21/12/2018
2 tài liệu
0
709
21/12/2018
2 tài liệu
0
736
21/12/2018
4 tài liệu
0
1318
21/12/2018
5 tài liệu
0
1770
21/12/2018
1 tài liệu
0
543
22/12/2018
4 tài liệu
0
1610
22/12/2018
3 tài liệu
0
1625
22/12/2018
3 tài liệu
0
1114
22/12/2018
6 tài liệu
0
2542
21/12/2018
1 tài liệu
0
490
22/12/2018
1 tài liệu
0
486
22/12/2018
3 tài liệu
0
1284
22/12/2018
4 tài liệu
0
2045
22/12/2018
1 tài liệu
0
483
22/12/2018
1 tài liệu
0
533
22/12/2018
2 tài liệu
0
726
22/12/2018
2 tài liệu
0
753
22/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
1 tài liệu
0
466
22/12/2018
1 tài liệu
0
483
22/12/2018
3 tài liệu
0
1011
21/12/2018
4 tài liệu
0
1543