Tài liệu

0103 - so theo doi thong tin khach hang

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tên khách hàng:

Địa chỉ:

Người liên lạc:

Điện thoại:

Fax:

Stt

Ngày

Nội dung thông tin

Thời hạn

giải quyết

Người

giao

Người

được

chuyển

giao

Ghi chú

(cách giải quyết)

 

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
961
6 tài liệu
0
1704
2 tài liệu
0
681
9 tài liệu
0
2521
2 tài liệu
0
654
5 tài liệu
0
1582
1 tài liệu
0
494
4 tài liệu
0
1438
3 tài liệu
0
1426
3 tài liệu
0
1004
6 tài liệu
0
2241
1 tài liệu
0
436
3 tài liệu
0
1148
4 tài liệu
0
1839
1 tài liệu
0
470
2 tài liệu
0
644
2 tài liệu
0
659
1 tài liệu
0
421
4 tài liệu
0
1375

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
961
21/12/2018
6 tài liệu
0
1704
21/12/2018
2 tài liệu
0
681
21/12/2018
9 tài liệu
0
2521
21/12/2018
2 tài liệu
0
623
21/12/2018
2 tài liệu
0
654
21/12/2018
4 tài liệu
0
1151
21/12/2018
5 tài liệu
0
1582
21/12/2018
1 tài liệu
0
494
22/12/2018
4 tài liệu
0
1438
22/12/2018
3 tài liệu
0
1426
22/12/2018
3 tài liệu
0
1004
22/12/2018
6 tài liệu
0
2241
21/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
1 tài liệu
0
442
22/12/2018
3 tài liệu
0
1148
22/12/2018
4 tài liệu
0
1839
22/12/2018
1 tài liệu
0
431
22/12/2018
1 tài liệu
0
470
22/12/2018
2 tài liệu
0
644
22/12/2018
2 tài liệu
0
659
22/12/2018
1 tài liệu
0
383
22/12/2018
1 tài liệu
0
421
22/12/2018
1 tài liệu
0
434
22/12/2018
3 tài liệu
0
883
21/12/2018
4 tài liệu
0
1375