Tài liệu

0103 - so theo doi thong tin khach hang

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tên khách hàng:

Địa chỉ:

Người liên lạc:

Điện thoại:

Fax:

Stt

Ngày

Nội dung thông tin

Thời hạn

giải quyết

Người

giao

Người

được

chuyển

giao

Ghi chú

(cách giải quyết)

 

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1067
6 tài liệu
0
1886
2 tài liệu
0
758
9 tài liệu
0
2774
2 tài liệu
0
725
5 tài liệu
0
1745
1 tài liệu
0
535
4 tài liệu
0
1588
3 tài liệu
0
1608
3 tài liệu
0
1102
6 tài liệu
0
2507
1 tài liệu
0
480
3 tài liệu
0
1266
4 tài liệu
0
2022
1 tài liệu
0
525
2 tài liệu
0
719
2 tài liệu
0
741
1 tài liệu
0
459
4 tài liệu
0
1516

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1067
21/12/2018
6 tài liệu
0
1886
21/12/2018
2 tài liệu
0
758
21/12/2018
9 tài liệu
0
2774
21/12/2018
2 tài liệu
0
696
21/12/2018
2 tài liệu
0
725
21/12/2018
4 tài liệu
0
1302
21/12/2018
5 tài liệu
0
1745
21/12/2018
1 tài liệu
0
535
22/12/2018
4 tài liệu
0
1588
22/12/2018
3 tài liệu
0
1608
22/12/2018
3 tài liệu
0
1102
22/12/2018
6 tài liệu
0
2507
21/12/2018
1 tài liệu
0
480
22/12/2018
1 tài liệu
0
480
22/12/2018
3 tài liệu
0
1266
22/12/2018
4 tài liệu
0
2022
22/12/2018
1 tài liệu
0
480
22/12/2018
1 tài liệu
0
525
22/12/2018
2 tài liệu
0
719
22/12/2018
2 tài liệu
0
741
22/12/2018
1 tài liệu
0
431
22/12/2018
1 tài liệu
0
459
22/12/2018
1 tài liệu
0
477
22/12/2018
3 tài liệu
0
998
21/12/2018
4 tài liệu
0
1516