Tài liệu

0102 - phieu xem xet hop dong

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU XEM XÉT HỢP ĐỒNG

1- Tên khách hàng :
2- Hợp đồng / Đơn Đặt Hàng
3- Xem xét :

Stt

Nội dung xem xét

Kết quả

YES

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Thời gian giao hàng 
Giá 
Phương thức thanh toán 
Bao gói 
Vận chuyển 
Tài chánh lành mạnh
Uy tín
Tư cách pháp nhân
Các vấn đề khác 

                            Chấp nhận                           Không chấp nhận 

Ngày      tháng        năm

Người xem xét

 

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
961
6 tài liệu
0
1704
2 tài liệu
0
681
9 tài liệu
0
2521
2 tài liệu
0
654
5 tài liệu
0
1581
1 tài liệu
0
494
4 tài liệu
0
1438
3 tài liệu
0
1426
3 tài liệu
0
1004
6 tài liệu
0
2241
1 tài liệu
0
436
3 tài liệu
0
1147
4 tài liệu
0
1839
1 tài liệu
0
470
2 tài liệu
0
644
2 tài liệu
0
659
1 tài liệu
0
421
4 tài liệu
0
1375

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
961
21/12/2018
6 tài liệu
0
1704
21/12/2018
2 tài liệu
0
681
21/12/2018
9 tài liệu
0
2521
21/12/2018
2 tài liệu
0
623
21/12/2018
2 tài liệu
0
654
21/12/2018
4 tài liệu
0
1151
21/12/2018
5 tài liệu
0
1581
21/12/2018
1 tài liệu
0
494
22/12/2018
4 tài liệu
0
1438
22/12/2018
3 tài liệu
0
1426
22/12/2018
3 tài liệu
0
1004
22/12/2018
6 tài liệu
0
2241
21/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
1 tài liệu
0
442
22/12/2018
3 tài liệu
0
1147
22/12/2018
4 tài liệu
0
1839
22/12/2018
1 tài liệu
0
431
22/12/2018
1 tài liệu
0
470
22/12/2018
2 tài liệu
0
644
22/12/2018
2 tài liệu
0
659
22/12/2018
1 tài liệu
0
383
22/12/2018
1 tài liệu
0
421
22/12/2018
1 tài liệu
0
434
22/12/2018
3 tài liệu
0
882
21/12/2018
4 tài liệu
0
1375