Tài liệu

0102 - phieu xem xet hop dong

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU XEM XÉT HỢP ĐỒNG

1- Tên khách hàng :
2- Hợp đồng / Đơn Đặt Hàng
3- Xem xét :

Stt

Nội dung xem xét

Kết quả

YES

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Thời gian giao hàng 
Giá 
Phương thức thanh toán 
Bao gói 
Vận chuyển 
Tài chánh lành mạnh
Uy tín
Tư cách pháp nhân
Các vấn đề khác 

                            Chấp nhận                           Không chấp nhận 

Ngày      tháng        năm

Người xem xét

 

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
677
1 tài liệu
0
717
5 tài liệu
0
2416
4 tài liệu
0
2131
3 tài liệu
0
2281
6 tài liệu
0
3509
3 tài liệu
0
1486
3 tài liệu
0
1734
4 tài liệu
0
2055
1 tài liệu
0
627
4 tài liệu
0
2629
1 tài liệu
0
744
2 tài liệu
0
991
2 tài liệu
0
1038
2 tài liệu
0
1018
6 tài liệu
0
2648
3 tài liệu
0
1481
2 tài liệu
0
1068
9 tài liệu
0
3875

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
677
21/12/2018
1 tài liệu
0
717
21/12/2018
5 tài liệu
0
2416
22/12/2018
4 tài liệu
0
2131
22/12/2018
3 tài liệu
0
2281
22/12/2018
6 tài liệu
0
3509
22/12/2018
3 tài liệu
0
1486
22/12/2018
1 tài liệu
0
673
22/12/2018
3 tài liệu
0
1734
22/12/2018
3 tài liệu
0
1394
22/12/2018
1 tài liệu
0
681
21/12/2018
4 tài liệu
0
2055
22/12/2018
1 tài liệu
0
627
22/12/2018
1 tài liệu
0
679
22/12/2018
4 tài liệu
0
2629
22/12/2018
1 tài liệu
0
744
22/12/2018
2 tài liệu
0
991
22/12/2018
1 tài liệu
0
615
22/12/2018
2 tài liệu
0
1038
21/12/2018
4 tài liệu
0
1823
21/12/2018
2 tài liệu
0
1018
21/12/2018
6 tài liệu
0
2648
21/12/2018
3 tài liệu
0
1481
21/12/2018
2 tài liệu
0
1068
21/12/2018
9 tài liệu
0
3875
21/12/2018
2 tài liệu
0
983