Tài liệu

0102 - phieu xem xet hop dong

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU XEM XÉT HỢP ĐỒNG

1- Tên khách hàng :
2- Hợp đồng / Đơn Đặt Hàng
3- Xem xét :

Stt

Nội dung xem xét

Kết quả

YES

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Thời gian giao hàng 
Giá 
Phương thức thanh toán 
Bao gói 
Vận chuyển 
Tài chánh lành mạnh
Uy tín
Tư cách pháp nhân
Các vấn đề khác 

                            Chấp nhận                           Không chấp nhận 

Ngày      tháng        năm

Người xem xét

 

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1067
6 tài liệu
0
1886
2 tài liệu
0
758
9 tài liệu
0
2774
2 tài liệu
0
725
5 tài liệu
0
1744
1 tài liệu
0
535
4 tài liệu
0
1588
3 tài liệu
0
1608
3 tài liệu
0
1102
6 tài liệu
0
2506
1 tài liệu
0
480
3 tài liệu
0
1266
4 tài liệu
0
2022
1 tài liệu
0
525
2 tài liệu
0
719
2 tài liệu
0
741
1 tài liệu
0
459
4 tài liệu
0
1516

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1067
21/12/2018
6 tài liệu
0
1886
21/12/2018
2 tài liệu
0
758
21/12/2018
9 tài liệu
0
2774
21/12/2018
2 tài liệu
0
696
21/12/2018
2 tài liệu
0
725
21/12/2018
4 tài liệu
0
1302
21/12/2018
5 tài liệu
0
1744
21/12/2018
1 tài liệu
0
535
22/12/2018
4 tài liệu
0
1588
22/12/2018
3 tài liệu
0
1608
22/12/2018
3 tài liệu
0
1102
22/12/2018
6 tài liệu
0
2506
21/12/2018
1 tài liệu
0
480
22/12/2018
1 tài liệu
0
480
22/12/2018
3 tài liệu
0
1266
22/12/2018
4 tài liệu
0
2022
22/12/2018
1 tài liệu
0
480
22/12/2018
1 tài liệu
0
525
22/12/2018
2 tài liệu
0
719
22/12/2018
2 tài liệu
0
741
22/12/2018
1 tài liệu
0
431
22/12/2018
1 tài liệu
0
459
22/12/2018
1 tài liệu
0
477
22/12/2018
3 tài liệu
0
998
21/12/2018
4 tài liệu
0
1516