Tài liệu

0102 - phieu xem xet hop dong

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU XEM XÉT HỢP ĐỒNG

1- Tên khách hàng :
2- Hợp đồng / Đơn Đặt Hàng
3- Xem xét :

Stt

Nội dung xem xét

Kết quả

YES

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Thời gian giao hàng 
Giá 
Phương thức thanh toán 
Bao gói 
Vận chuyển 
Tài chánh lành mạnh
Uy tín
Tư cách pháp nhân
Các vấn đề khác 

                            Chấp nhận                           Không chấp nhận 

Ngày      tháng        năm

Người xem xét

 

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1219
6 tài liệu
0
2184
2 tài liệu
0
869
9 tài liệu
0
3200
2 tài liệu
0
827
5 tài liệu
0
1992
1 tài liệu
0
590
4 tài liệu
0
1794
3 tài liệu
0
1826
3 tài liệu
0
1255
6 tài liệu
0
2888
1 tài liệu
0
547
3 tài liệu
0
1432
4 tài liệu
0
2245
1 tài liệu
0
594
2 tài liệu
0
823
2 tài liệu
0
871
1 tài liệu
0
510
4 tài liệu
0
1714

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1219
21/12/2018
6 tài liệu
0
2184
21/12/2018
2 tài liệu
0
869
21/12/2018
9 tài liệu
0
3200
21/12/2018
2 tài liệu
0
798
21/12/2018
2 tài liệu
0
827
21/12/2018
4 tài liệu
0
1504
21/12/2018
5 tài liệu
0
1992
21/12/2018
1 tài liệu
0
590
22/12/2018
4 tài liệu
0
1794
22/12/2018
3 tài liệu
0
1826
22/12/2018
3 tài liệu
0
1255
22/12/2018
6 tài liệu
0
2888
21/12/2018
1 tài liệu
0
547
22/12/2018
1 tài liệu
0
549
22/12/2018
3 tài liệu
0
1432
22/12/2018
4 tài liệu
0
2245
22/12/2018
1 tài liệu
0
541
22/12/2018
1 tài liệu
0
594
22/12/2018
2 tài liệu
0
823
22/12/2018
2 tài liệu
0
871
22/12/2018
1 tài liệu
0
495
22/12/2018
1 tài liệu
0
510
22/12/2018
1 tài liệu
0
551
22/12/2018
3 tài liệu
0
1138
21/12/2018
4 tài liệu
0
1714