Tài liệu

0101 - TT-XEM XET HD

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC

XEM XÉT HỢP ĐỒNG

1. Mục đích:

Thủ tục này quy định lập kế hoạch và xem xét việc đáp ứng các nhu cầu

hiện tại và tương lai nhằm thoả mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng
cũng như các bên quan tâm khác. 

2. Phạm vi:

Áp dụng cho việc xem xét mọi hợp đồng mà Công ty tham gia ký kết. 

3. Định nghĩa:

3.1 Các thuật ngữ sử dụng trong Thủ tục này được áp dụng theo tiêu chuẩn

ISO 9001:2000.

3.2 File thông tin khách hàng: 

-

Các góp ý của khách hàng về mẫu chào hàng, mẫu sản xuất…

-

Sự thay đổi về số lượng (tăng, giảm)

-

Thông tin về lệnh xuất hàng.

-

Các thông tin về sự cho phép của khách hàng trong quá trình sản xuất…

3.3 Sự thoả mãn của khách hàng: Là sự cảm nhận của khách hàng về mức độ

đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

3.4 Khiếu nại của khách hàng: là một chỉ số chung về sự thoả mãn thấp của 

khách hàng, nhưng việc không có khiếu nại không có nghĩa là có sự thoả 
mãn cao của khách hàng.  

3.5 Các từ viết tắt:

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

4. Nội dung:

Người thực hiện

Trình tự công việc

Tài liệu cần dùng

-  Khách hàng

- Nhân viên KHKD 

- Trưởng phòng 
- TGĐ

- Bộ phận làm mẫu 

- Nhân viên KHKD

- Trưởng phòng
- TGĐ

- Phòng KHKD

- Trưởng phòng, 
TGĐ

- TGĐ

- Phòng KHKD
- Xí nghiệp sản xuất
- Cơ sở gia công 
bên ngoài

 

                                           

                                                                              

                                                                               

                                                                

                                               

                                                                                  

        O.

                                  

 

- File thông tin 
khách hàng 

- File xem xét hợp 
đồng

- Fax, mail..

- Dự thảo hợp 
đồng 
Chiết tính giá 
thành
Báo giá

Hợp đồng đã ký

- Bảng triển khai 
hợp đồng nội.

Y/C khách 

hàng

Tiếp nhận yêu cầu

Kiểm tra năng lực

Thông báo và thực 

hiện  

Triển khai mẫu

Trao đổi khách hàng

Dự thảo hợp đồng

Đàm phán hợp đồng

Ký kết hợp đồng  

Thanh lý hợp đồng  

Lưu

Kết thúc

Phụ kiện hợp 

đồng

Điều chỉnh

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

- Phòng KHKD

- Nhân viên kiểm 
soát hồ sơ

                      
                       

                                 

                

- Bản thanh lý 
nguyên phụ liệu, 
hợp đồng
- TT kiểm soát hồ 
sơ 

Thuyết minh nội dung:

a> Cập nhật yêu cầu của khách hàng: 

Các thông tin khách hàng cung cấp bao gồm thông tin kỹ thuật về sản

phẩm và nguyên phụ liệu, số lượng đơn hàng, thời gian giao hàng, yêu cầu
báo giá.

b> Kiểm tra năng lực:

-

Phân tích mẫu bao gồm thành phần các loại nguyên phụ liệu, yêu cầu về kỹ
thuật, qui cách … nguyên phụ liệu, các yêu cầu kỹ thuật, loại sản phẩm.

-

Xác định năng lực sản xuất bao gồm thời gian sản xuất, bộ phận sản xuất. Việc
xác định năng lực chủ yếu là dựa trên những hợp đồng đã ký, mặt hàng mà
khách hàng yêu cầu Công ty có sản xuất được không v.v.

-

Tính định mức của các loại nguyên phụ liệu tạo nên sản phẩm.

-

Xác định đơn vị cung cấp nguyên phụ liệu là đơn vị trong nước, nước ngoài;
yêu cầu của khách hàng về đơn vị cung cấp.

-

Xác định thời gian giao hàng bao gồm thời gian có nguyên phụ liệu, thời gian
dệt, nhuộm, may, thêu.

-

Chiết tính giá thành: Bảng chiết tính giá thành được nhân viên xem xét về
nguyên liệu, phụ liệu, giá gia công dệt nhuộm, may, in thêu, mức lãi suất và
phải được Ban Tổng Giám Đốc duyệt.

c> Triển khai mẫu:

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1372
6 tài liệu
0
2475
2 tài liệu
0
982
9 tài liệu
0
3612
2 tài liệu
0
938
5 tài liệu
0
2242
1 tài liệu
0
666
4 tài liệu
0
1998
3 tài liệu
0
2060
3 tài liệu
0
1392
6 tài liệu
0
3257
1 tài liệu
0
620
3 tài liệu
0
1608
4 tài liệu
0
2485
1 tài liệu
0
691
2 tài liệu
0
925
2 tài liệu
0
966
1 tài liệu
0
582
4 tài liệu
0
1927

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1372
21/12/2018
6 tài liệu
0
2475
21/12/2018
2 tài liệu
0
982
21/12/2018
9 tài liệu
0
3612
21/12/2018
2 tài liệu
0
914
21/12/2018
2 tài liệu
0
938
21/12/2018
4 tài liệu
0
1701
21/12/2018
5 tài liệu
0
2242
21/12/2018
1 tài liệu
0
666
22/12/2018
4 tài liệu
0
1998
22/12/2018
3 tài liệu
0
2060
22/12/2018
3 tài liệu
0
1392
22/12/2018
6 tài liệu
0
3257
21/12/2018
1 tài liệu
0
620
22/12/2018
1 tài liệu
0
621
22/12/2018
3 tài liệu
0
1608
22/12/2018
4 tài liệu
0
2485
22/12/2018
1 tài liệu
0
625
22/12/2018
1 tài liệu
0
691
22/12/2018
2 tài liệu
0
925
22/12/2018
2 tài liệu
0
966
22/12/2018
1 tài liệu
0
567
22/12/2018
1 tài liệu
0
582
22/12/2018
1 tài liệu
0
621
22/12/2018
3 tài liệu
0
1291
21/12/2018
4 tài liệu
0
1927