Tài liệu

0100 - Bang dinh muc ton kho toi thieu

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢNG ĐỊNH MỨC TỒN KHO TỐI THIỂU

Khách hàng:

Mã hàng:

Mặt hàng:

Thời gian sản xuất:

Stt

Tên hàng hoá, nguyên phụ

liệu

Qui cách

Số lượng tồn
kho tối thiểu

Đơn vị

Ghi chú

 Ngày      tháng      năm

Tổng Giám Đốc

Bộ phận kỹ thuật, sản xuất

Bộ phận có nhu cầu

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
989
6 tài liệu
0
1763
2 tài liệu
0
703
9 tài liệu
0
2597
2 tài liệu
0
673
5 tài liệu
0
1631
1 tài liệu
0
508
4 tài liệu
0
1492
3 tài liệu
0
1501
3 tài liệu
0
1031
6 tài liệu
0
2345
1 tài liệu
0
449
4 tài liệu
0
1904
1 tài liệu
0
489
2 tài liệu
0
668
2 tài liệu
0
679
1 tài liệu
0
433
4 tài liệu
0
1366
4 tài liệu
0
1418

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
989
21/12/2018
6 tài liệu
0
1763
21/12/2018
2 tài liệu
0
703
21/12/2018
9 tài liệu
0
2597
21/12/2018
2 tài liệu
0
645
21/12/2018
2 tài liệu
0
673
21/12/2018
4 tài liệu
0
1205
21/12/2018
5 tài liệu
0
1631
21/12/2018
1 tài liệu
0
508
22/12/2018
4 tài liệu
0
1492
22/12/2018
3 tài liệu
0
1501
22/12/2018
3 tài liệu
0
1031
22/12/2018
6 tài liệu
0
2345
21/12/2018
1 tài liệu
0
449
22/12/2018
1 tài liệu
0
455
22/12/2018
4 tài liệu
0
1904
22/12/2018
1 tài liệu
0
441
22/12/2018
1 tài liệu
0
489
22/12/2018
2 tài liệu
0
668
22/12/2018
2 tài liệu
0
679
22/12/2018
1 tài liệu
0
397
22/12/2018
1 tài liệu
0
433
22/12/2018
4 tài liệu
0
1366
22/12/2018
1 tài liệu
0
446
22/12/2018
3 tài liệu
0
916
21/12/2018
4 tài liệu
0
1418