Tài liệu

0100 - Bang dinh muc ton kho toi thieu

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢNG ĐỊNH MỨC TỒN KHO TỐI THIỂU

Khách hàng:

Mã hàng:

Mặt hàng:

Thời gian sản xuất:

Stt

Tên hàng hoá, nguyên phụ

liệu

Qui cách

Số lượng tồn
kho tối thiểu

Đơn vị

Ghi chú

 Ngày      tháng      năm

Tổng Giám Đốc

Bộ phận kỹ thuật, sản xuất

Bộ phận có nhu cầu

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1305
6 tài liệu
0
2348
2 tài liệu
0
929
9 tài liệu
0
3416
2 tài liệu
0
878
5 tài liệu
0
2122
1 tài liệu
0
627
4 tài liệu
0
1898
3 tài liệu
0
1958
3 tài liệu
0
1324
6 tài liệu
0
3083
1 tài liệu
0
588
4 tài liệu
0
2379
1 tài liệu
0
651
2 tài liệu
0
878
2 tài liệu
0
925
1 tài liệu
0
551
4 tài liệu
0
1771
4 tài liệu
0
1812

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1305
21/12/2018
6 tài liệu
0
2348
21/12/2018
2 tài liệu
0
929
21/12/2018
9 tài liệu
0
3416
21/12/2018
2 tài liệu
0
863
21/12/2018
2 tài liệu
0
878
21/12/2018
4 tài liệu
0
1612
21/12/2018
5 tài liệu
0
2122
21/12/2018
1 tài liệu
0
627
22/12/2018
4 tài liệu
0
1898
22/12/2018
3 tài liệu
0
1958
22/12/2018
3 tài liệu
0
1324
22/12/2018
6 tài liệu
0
3083
21/12/2018
1 tài liệu
0
588
22/12/2018
1 tài liệu
0
586
22/12/2018
4 tài liệu
0
2379
22/12/2018
1 tài liệu
0
581
22/12/2018
1 tài liệu
0
651
22/12/2018
2 tài liệu
0
878
22/12/2018
2 tài liệu
0
925
22/12/2018
1 tài liệu
0
533
22/12/2018
1 tài liệu
0
551
22/12/2018
4 tài liệu
0
1771
22/12/2018
1 tài liệu
0
590
22/12/2018
3 tài liệu
0
1219
21/12/2018
4 tài liệu
0
1812