Tài liệu

0100 - Bang dinh muc ton kho toi thieu

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢNG ĐỊNH MỨC TỒN KHO TỐI THIỂU

Khách hàng:

Mã hàng:

Mặt hàng:

Thời gian sản xuất:

Stt

Tên hàng hoá, nguyên phụ

liệu

Qui cách

Số lượng tồn
kho tối thiểu

Đơn vị

Ghi chú

 Ngày      tháng      năm

Tổng Giám Đốc

Bộ phận kỹ thuật, sản xuất

Bộ phận có nhu cầu

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
677
1 tài liệu
0
715
5 tài liệu
0
2415
4 tài liệu
0
2129
3 tài liệu
0
2278
6 tài liệu
0
3505
3 tài liệu
0
1486
4 tài liệu
0
2054
4 tài liệu
0
1977
1 tài liệu
0
626
4 tài liệu
0
2628
1 tài liệu
0
744
2 tài liệu
0
991
2 tài liệu
0
1038
2 tài liệu
0
1018
6 tài liệu
0
2648
3 tài liệu
0
1480
2 tài liệu
0
1066
9 tài liệu
0
3871

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
677
21/12/2018
1 tài liệu
0
715
21/12/2018
5 tài liệu
0
2415
22/12/2018
4 tài liệu
0
2129
22/12/2018
3 tài liệu
0
2278
22/12/2018
6 tài liệu
0
3505
22/12/2018
3 tài liệu
0
1486
22/12/2018
1 tài liệu
0
673
22/12/2018
3 tài liệu
0
1394
22/12/2018
1 tài liệu
0
681
21/12/2018
4 tài liệu
0
2054
22/12/2018
4 tài liệu
0
1977
22/12/2018
1 tài liệu
0
626
22/12/2018
1 tài liệu
0
676
22/12/2018
4 tài liệu
0
2628
22/12/2018
1 tài liệu
0
744
22/12/2018
2 tài liệu
0
991
22/12/2018
1 tài liệu
0
614
22/12/2018
2 tài liệu
0
1038
21/12/2018
4 tài liệu
0
1822
21/12/2018
2 tài liệu
0
1018
21/12/2018
6 tài liệu
0
2648
21/12/2018
3 tài liệu
0
1480
21/12/2018
2 tài liệu
0
1066
21/12/2018
9 tài liệu
0
3871
21/12/2018
2 tài liệu
0
983