Tài liệu

0100 - Bang dinh muc ton kho toi thieu

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢNG ĐỊNH MỨC TỒN KHO TỐI THIỂU

Khách hàng:

Mã hàng:

Mặt hàng:

Thời gian sản xuất:

Stt

Tên hàng hoá, nguyên phụ

liệu

Qui cách

Số lượng tồn
kho tối thiểu

Đơn vị

Ghi chú

 Ngày      tháng      năm

Tổng Giám Đốc

Bộ phận kỹ thuật, sản xuất

Bộ phận có nhu cầu

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1081
6 tài liệu
0
1912
2 tài liệu
0
772
9 tài liệu
0
2817
2 tài liệu
0
736
5 tài liệu
0
1765
1 tài liệu
0
541
4 tài liệu
0
1607
3 tài liệu
0
1624
3 tài liệu
0
1114
6 tài liệu
0
2531
1 tài liệu
0
488
4 tài liệu
0
2042
1 tài liệu
0
532
2 tài liệu
0
725
2 tài liệu
0
753
1 tài liệu
0
465
4 tài liệu
0
1482
4 tài liệu
0
1539

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1081
21/12/2018
6 tài liệu
0
1912
21/12/2018
2 tài liệu
0
772
21/12/2018
9 tài liệu
0
2817
21/12/2018
2 tài liệu
0
706
21/12/2018
2 tài liệu
0
736
21/12/2018
4 tài liệu
0
1315
21/12/2018
5 tài liệu
0
1765
21/12/2018
1 tài liệu
0
541
22/12/2018
4 tài liệu
0
1607
22/12/2018
3 tài liệu
0
1624
22/12/2018
3 tài liệu
0
1114
22/12/2018
6 tài liệu
0
2531
21/12/2018
1 tài liệu
0
488
22/12/2018
1 tài liệu
0
486
22/12/2018
4 tài liệu
0
2042
22/12/2018
1 tài liệu
0
483
22/12/2018
1 tài liệu
0
532
22/12/2018
2 tài liệu
0
725
22/12/2018
2 tài liệu
0
753
22/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
1 tài liệu
0
465
22/12/2018
4 tài liệu
0
1482
22/12/2018
1 tài liệu
0
482
22/12/2018
3 tài liệu
0
1009
21/12/2018
4 tài liệu
0
1539