Tài liệu

01 Quyết định nâng lương

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số………

QĐ/2016

      CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ……... tháng……… năm 201

6

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HDDQT – TỔNG GIÁM ĐỐC

 (V/v: Nâng bậc lương cho cán bộ, nhân viên)

-

Căn cứ vào quyết định của số

/QĐ – NC về việc thành lập…..;

-

Căn cứ vào quyết định của số

/QĐ - ngày  tháng năm về ….;

-

Theo đề nghị của Ông (Bà) Chủ tịch Hội đồng Lao động Tiền lương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Nay nâng bậc lương đối với Ông (Bà) Nguyễn Văn A, giữ chức vụ Trưởng Phòng TC –
HC.
Điều II: Nâng mức lương mới là 1.000.000 đồng/tháng, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016.
Điều III: Quyết định này có hệu lực kể từ ngày ký. Phòng TC - HC, trưởng các đơn vị trực thuộc có
liên quan và các Ông (Bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                       TỔNG GIÁM ĐỐC

NơI nhận:
- Như điều III;
- Lưu Phòng TC – HC.

          

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
8811
05/10/2018
10 tài liệu
0
13405
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
10 tài liệu
0
6439
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
975
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
1913
05/10/2018
3 tài liệu
0
1888
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4362