Tài liệu

01 Phiếu xác định nhu cầu đào tạo

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:…

PXĐNCĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

 Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
          Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                    Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

            PHIẾU XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO

Bộ phận

: …………………………………………………………………………..

Ngày : ……………………………………………………………………………………

A/ Căn cứ phát sinh nhu cầu đào tạo:

1.Các kế hoạch và mục tiêu chiến lược và tác nghiệp cụ thể trong tương lai.

2.Sự thay đổi về qui trình công nghệ, công cụ và trang thiết bị.

3.Các yêu cầu về pháp luật và chế định , các tiêu chuẩn tác động đến tổ chức,

4.Lý do khác.

B/ Hướng phát triển nhu cầu đào tạo:

1

Số lượng nhân viên của bộ phận hiện tại và mức độ đáp ứng công việc so với các vấn đề phát sinh ở 
mục 1 ở trên.

2

Cần đào tạo những kỹ năng gì.

C/ Đề xuất đào tạo cụ thể:

1. Đề xuất cho các bộ phận, cá nhân được đào tạo các kỹ năng 

2.Hoặc đề xuất tuyển ở ngoài các nhân viên có kỹ năng 

             Người lập                                                                                              Giám đốc

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
629

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0