Tài liệu

01 Hướng dẫn đánh giá giá trị công việc

09/10/2018
0 trang
0
0
background image

Hướng dẫn triển khai đánh giá giá trị công việc 

 
Về công cụ đánh giá: 

1.  Mỗi vị trí công việc tương ứng với 1 phiếu đánh giá (đính kèm). Phiếu có 6 phần:  

a.  Kiến thức và kinh nghiệm chuyên ngành 
b.  Thể lực 
c.  Trí lực 
d.  Môi trường và điều kiện làm việc 
e.  Trách nhiệm công việc 
f.  Sự khan hiếm trên thị trường  

Mỗi phần có một số tiêu chí để đánh giá các vị trí công việc, tương ứng với cấu trúc của 
JDs đã thảo. Khi đánh giá giá trị một công việc nhất định, có thể lấy nội dung JD của vị trí 
đó làm căn cứ đánh giá.  
  
2.  Tạm thời, mỗi tiêu chí ứng với điểm là số ghi ở đầu dòng của tiêu chí đó. FSS có thể 

gán điểm khác theo cảm nhận của lãnh đạo công ty về năng lực tương ứng. Ví dụ, hiện 
tại chứng chỉ sơ cấp ứng với điểm 2, trung cấp là 3 và cao cấp là 4. Trường hợp xét 
những chứng chỉ là bằng chứng chuyên môn của mức “cao cấp” phải có khoảng cách 
xa hơn so với trung cấp, thì có thể gán điểm cao cấp là 5 hoặc 6. 

 
3.  Khi đánh giá, trong mỗi mục nhỏ chỉ chọn một tiêu chí, ta sẽ có số điểm tương ứng đã 

được gán cho tiêu chí đó.  Tổng số điểm của tất cả 6 phần sẽ được coi là điểm đánh giá 
giá trị công việc.Tổng số tiêu chí là 17, với điểm tối thiểu là 1 cho mỗi tiêu chí thì giá trị 
công việc nhỏ nhất có thể là 17. Điểm này dùng để so sánh các vị trí công việc với nhau 
trong bảng tổng sắp của thang bậc dùng trong tài liệu Career Path.  

 
Về phương thức thực hiện đánh giá: 

Có nhiều cách thực hiện:  

a.  một nhóm cùng thống nhất điểm khi đánh giá, sẽ chỉ điền 1 phiếu duy nhất dựa 

trên ý kiến của nhóm và lấy đó làm kết quả cuối cùng; hoặc  

b.  gửi phiếu cho nhiều cán bộ quản lý đánh giá về cùng 1 vị trí công việc rồi tổng 

kết lấy điểm trung bình các phiếu. 

 
Cách thứ nhất có thể nhanh hơn, trong 1 ngày đã có thể thực hiện cho khoảng 20 
vị trí, nhưng đòi hỏi mọi người phải hết sức tập trung và “chịu đựng” lẫn nhau.  
Cách thứ hai chậm hơn và mất công làm phần tổng kết và phân tích dữ liệu, nhưng 
mọi người không phải tranh cãi nhiều. 

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3561
09/10/2018
8 tài liệu
0
7162
09/10/2018
4 tài liệu
0
2739
09/10/2018
0 tài liệu
0
0