Tài liệu

01 Đơn xin nghỉ phép

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:...

 

ĐXPN/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                   Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

      ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ

Kính

 

  g

   ửi: 

-  Giám đốc Công ty 
-   Phòng Hành chính – Nhân sự

Họ và tên………………………………………………………………………………………
Bộ phận:……………………………………............................................................................
Thời gian xin phép nghỉ: Kể từ :……giờ……phút…….. Ngày       /      / Năm 201..

 Đến hết:……giờ …phút………ngày       /      / Năm 201…

Tổng số ngày nghỉ……….Ngày.
Hình thức xin nghỉ :
Nghỉ phép (F):      Nghỉ việc riêng không lương (Ro): 

    Nghỉ khác: 

Lý do nghỉ cụ thể:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

                                                                                               Hà nội,Ngày………tháng.…….năm 2016

 GIÁM ĐỐC

P. HCNS

TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9333
05/10/2018
10 tài liệu
0
14026
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5613
05/10/2018
10 tài liệu
0
6916
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1041
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2000
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4629