Tài liệu

01 Danh sách nhà cung ứng được chọn

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:….DSNCUDC/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                     Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH SÁCH NHÀ CUNG ỨNG ĐƯỢC CHỌN

Stt

Tên nhà cung

ứng

Người

liên hệ

Địa chỉ

Dịch vụ/sản phẩm cung cấp

Ghi chú

background image

  

                                                                                                                  Hà nội, Ngày…….. tháng…….năm 

2016
     

Trưởng phòng

             

     

                               Người đánh giá

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3906
3 tài liệu
0
2225
3 tài liệu
0
2324
6 tài liệu
0
6850
7 tài liệu
0
8546
4 tài liệu
0
4609
1 tài liệu
0
759
1 tài liệu
0
849

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
8703
20/12/2018
6 tài liệu
0
3906
20/12/2018
3 tài liệu
0
2225
20/12/2018
3 tài liệu
0
2324
20/12/2018
6 tài liệu
0
6850
20/12/2018
1 tài liệu
0
822
20/12/2018
7 tài liệu
0
8546
20/12/2018
4 tài liệu
0
4609
20/12/2018
1 tài liệu
0
759
20/12/2018
1 tài liệu
0
849
20/12/2018
0 tài liệu
0
0