Tài liệu

01 Chương trình thử việc

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…CTTV/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                                                       Hà Nội, ngày …… tháng……năm 2017

  
                                                                        CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC

Đơn vị:   Phòng Nhân sự

Họ tên: 

Chức danh: Chuyên viên Đào tạo

Thời gian thử việc: 

 

2 tháng 

( từ   đến )

STT

Tên công việc / đề tài

Thời gian thử việc

Mục đích công việc / 

đề tài

Người hướng

dẫn

/kèm cặp

Tiêu chuẩn / bằng chứng

hoàn thành công việc

Bắt

đầu

Kết thúc

1

Tìm hiểu cơ cấu tổ chức hiện tại của 
Công ty và các quy định chính sách 
nhân sự tại Công ty

 

 

Tìm hiểu và nắm bắt 
được cơ cấu tổ chức 
và các quy định, quy 
trình công tác nhân sự

- Trưởng Phòng

- CV Tuyển dụng

- Nắm rõ về cơ cấu tổ chức hiện tại cũng như hệ 
thống nhân sự từ công ty xuống đến Xưởng.
- Nắm rõ các quy trình liên quan đến công việc 
và quy định chung của Công ty.-> Đề xuất cải 
tiến, sửa đổi các nội dung không phù hợp

2

Soát xét lại quy chế đào tạo của công 
ty.

 

 

Tìm hiểu về quy trình,
công tác đào tạo của 
Công ty và nhiệm vụ 
nhân viên đào tạo, 
nhận xét & đề xuất 
sửa đổi quy chế đào 
tạo của công ty

- Trưởng Phòng

- CV Nhân sự

Quy chế phải mang tính khả thi trong toàn công 
ty và được duyệt áp dụng.
Soát xét các biểu mẫu áp dung cho phù hợp

3

Lập phương án đánh giá kết quả công
việc CBNV  Khối văn phòng công ty

 

 

Xây dựng phương 
pháp, quy trình và 
trách nhiệm thực hiện 
hoạt động đánh giá  
KQCV của CBNV

Trưởng Phòng

Quy dịnh đánh giá KQCV và KPIs cho các vị trí 
công việc được duyệt áp dụng.

background image

4

Các công tác nhân sự chung theo định
hướng và phân công của Trưởng 
Phòng

 

 

Phối hợp thực hiện 
cùng nhân sự của 
Phòng  và các đơn vị 
liên quan khác.

- Trưởng Phòng

- Các CV trong

Phòng

Hoàn thành trên 90% khối lượng công việc được 
phân công.

Nơi nhận:
- Phòng NS

Hà nội, Ngày      tháng      năm 2017     

- Chuyên viên thử việc

TRƯỞNG PHÒNG HCNS

- Lưu đơn vị

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
10 tài liệu
0
14039
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5625
05/10/2018
10 tài liệu
0
6932
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1043
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2041
05/10/2018
3 tài liệu
0
2003
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4637