Tài liệu

01 Chuong trinh kiem tra an toàn và vệ sinh lao động

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

  Số:…CTKTATVVSLDN/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

       Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

     Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA

AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2016

Nội dung

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Báo cáo tai nạn lao động

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Báo cáo các loại bệnh

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hệ thống điện

0

0

0

0

0

x

0

0

x

0

0

X

Dụng cụ bảo hộ lao động

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

Khám sức khoẻ CBCNV

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

(độc

hại)

0

Dụng cụ PCCC

0

0

0

0

0

x

0

0

x

0

0

X

Vệ sinh lao động

0

0

0

0

0

x

0

0

x

0

0

X

Thực phẩm

Hàng

ngày

Hàng

ngày

Hàng

ngày

Hàng

ngày

Hàng

ngày

Hàng ngày

Hàng ngày

Hàng

ngày

Hàng

ngày

Hàng

ngày

Hàng

ngày

Hàng

ngày

Vệ sinh Nhà xưởng

0

0

0

0

0

x

x

x

x

x

x

X

Nước uống

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
4590
3 tài liệu
0
2575
3 tài liệu
0
2644
6 tài liệu
0
7686
7 tài liệu
0
9675
4 tài liệu
0
5386
1 tài liệu
0
863

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
10032
20/12/2018
6 tài liệu
0
4590
20/12/2018
4 tài liệu
0
11532
20/12/2018
3 tài liệu
0
2575
20/12/2018
3 tài liệu
0
2644
20/12/2018
6 tài liệu
0
7686
20/12/2018
1 tài liệu
0
941
20/12/2018
7 tài liệu
0
9675
20/12/2018
4 tài liệu
0
5386
20/12/2018
1 tài liệu
0
863
20/12/2018
0 tài liệu
0
0