Tài liệu

01 CEO là ai

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

11/14/2015

1

CEO CHUYÊN NGHIỆP

TS. Đỗ Tiến Long

Phát triển Tổ chức và Lãnh đạo

13/11/2015

1

TS. Đỗ Tiến  Long_Chân dung  CEO

http://vannguye n.e du.vn

TS. Đỗ Tiến  Long_Chân dung  CEO

Company Logo

CEO LÀ AI?

CEO là viết tắt của Chief Executive Officer, được hiểu
là Giám đốc điều hành và là người quản lý điều hành

cao nhất ở một Công ty hay một tổ chức. CEO cũng
thường là người đại diện theo pháp luật của Công ty

hay tổ chức

.

Cấp trên của CEO là: Hội đồng quản trị và Đại hội đồng

cổ đông nếu là Công ty cổ phần, hội đồng thành viên nếu
là Công ty TNHH.

Cấp dưới của CEO gồm có các Giám đốc chức năng sau:

Giám đốc tài chính, Giám đốc nhân sự, Giám đốc tiếp thị,
Giám đốc sản xuất, Giám đốc công nghệ thông tin.

13/11/2015

2

background image

11/14/2015

2

http://vannguye n.e du.vn

TS. Đỗ Tiến  Long_Chân dung  CEO

CEO KHÁC VỚI CEO CHUYÊN NGHIỆP?

“CEO” đơn thuần là môt “cái chức”, ví dụ như chức Tổng giám

đốc hay chức Giám đốc điều hành.

““CEO chuyên nghiệp” không chỉ là một “cái chức” mà còn là một

“ người hành nghề chuyên nghiệp”. Nghề này gọi là “ Nghề quản
lý” hay là “ Nghề giám đốc” và đây là một nghề đòi hỏi tính

chuyên nghiệp rất cao.Người hành nghề này được gọi là “ Giám
đốc chuyên nghiệp” hay “Giám đốc điều hành”

CEO là một nghề có tính chuyên nghiệp rất cao. Để làm nghề
CEO thì phải học và trải nghiệm rất nhiều. Học ở đây là học kiến

thức nền tảng và kiến thức chuyên sâu. Bên cạnh đó phải nắm
được các kiến thức bổ trợ để phục vụ công tác quản lý và điều

hành

13/11/2015

3

http://vannguye n.e du.vn

VAI TRÒ CỦA CEO

CEO là người chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt

động của doanh nghiệp, nhằm hiện thực hóa các mục

tiêu chiến lược, và phát triển tổ chức.

là trái tim, là trung tâm, là linh hồn của tổ chức, là nhà

lãnh đạo hàng đầu trong tổ chức, quyết định thành

công hay thất bại của tổ chức.

CEO là người chịu trách nhiệm cao nhất đảm bảo công

ty hoạt động hiệu quả, trong bối cảnh cạnh tranh quyết

liệt

13/11/2015

TS. Đỗ Tiến  Long_Chân dung  CEO

4

background image

11/14/2015

3

http://vannguye n.e du.vn

NHIỆM VỤ CỦA CEO

CEO phải tập

trung vào ba

nhiệm vụ chính: 

• Xây dựng văn hóa công ty
• Chiêu mộ được đúng

người

• Xây dựng kế hoạch chiến

lược

13/11/2015

TS. Đỗ Tiến  Long_Chân dung  CEO

5

http://vannguye n.e du.vn

LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ TỔ CHỨC

Tạo ra

Giá trị vượt trội

cho khách hàng

Đòi hỏi sự nỗ lực đồng hướng của tất cả các thành

viên

Phân chia hợp lý và phối hợp nhịp nhàng các công

việc

Mở rộng khả năng làm việc của mỗi thành viên và

thỏa mãn nhu cầu xã hội của họ

13/11/2015

TS. Đỗ Tiến  Long_Chân dung  CEO

6

Mô tả tài liệu

Vai trò, nhiệm vụ của CEO, cẩm nang lên kế hoạch, phân tích tài chính, định giá, tái cấu trúc ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
0 tài liệu
0
0