Tài liệu

01 Bảng tổng hợp kết quả đánh giá nhân sự

15/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BTHKQĐGNS/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH

NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà

Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                                                Hà Nội, ngày …….
tháng……năm 2016

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ

TT

Họ
tên

Chức vụ

Bộ
phận

Tiê

u

chí

n

ho

á

Tiêu chí thành tích

Điểm thưởng

Xếp loại

V1 V2

V3

Điểm
ưu
tiên

Điểm
trun
g
bình

T1

T2

T3

Điểm ưu
tiên

Điể
m
Tru
ng
bìn
h

Sáng
kiến
cải
tiến

CB   luân
chuyển

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

background image

                                                                                                                                           Hà nội, ngày …. tháng … năm 2016

GIÁM ĐỐC 

                    NGƯỜI TỔNG HỢP

2

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

15/12/2018
7 tài liệu
0
3749