Tài liệu

01 Bảng kê máy móc thiết bị tài sản

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Page 1

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Tr  s  : T ng 1 tòa Sunrise Bulding 2, K T Sài  ng - Long Biên - Hà N i

ụ ở ầ

Đ

Đồ

         in thoi : 0438. 533 533 - Fax: 0436525808 - web : verco.vn

Đ

         S ……BKMMTBTS/2016

BẢNG KÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ - TÀI SẢN

STT

MàTÀI SẢN

TEST TÊN GỌI TÀI SẢN - QUI CÁCH, PHẨM CHẤT

TÊN TẮT

NƯỚC SẢN XUẤT

HIỆU

MODE

A

B

C

D

E

F

background image

Page 2

STT

MàTÀI SẢN

TEST TÊN GỌI TÀI SẢN - QUI CÁCH, PHẨM CHẤT

TÊN TẮT

NƯỚC SẢN XUẤT

HIỆU

MODE

background image

Page 3

STT

MàTÀI SẢN

TEST TÊN GỌI TÀI SẢN - QUI CÁCH, PHẨM CHẤT

TÊN TẮT

NƯỚC SẢN XUẤT

HIỆU

MODE

Biên bản kết thúc lúc_____h___  ngày____//, được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, một bản dùng ghi chép chính thức vào hồ sơ tài sản Công ty, bản còn 
lại được giao cho bộ phận sử dụng thiết bị để quản lý và là căn cứ để tính khen thưởng, bồi hoàn khi có sự cố - hư hỏng, mất mát máy móc thiết bị (theo qui định).

NGƯỜI GHI CHÉP

NGƯỜI GIÁM ĐỊNH

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
5157
3 tài liệu
0
2873
6 tài liệu
0
8370
7 tài liệu
0
10666
4 tài liệu
0
6075
1 tài liệu
0
955
1 tài liệu
0
1061

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
11044
20/12/2018
6 tài liệu
0
5157
20/12/2018
4 tài liệu
0
12582
20/12/2018
3 tài liệu
0
2873
20/12/2018
6 tài liệu
0
8370
20/12/2018
1 tài liệu
0
1030
20/12/2018
7 tài liệu
0
10666
20/12/2018
4 tài liệu
0
6075
20/12/2018
1 tài liệu
0
955
20/12/2018
1 tài liệu
0
1061
20/12/2018
0 tài liệu
0
0