Tài liệu

0099 Giam sat NCU khi giao hang

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

SỔ GIÁM SÁT NHÀ CUNG ỨNG

KHI GIAO HÀNG

Tên nhà cung ứng   :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Mặt hàng cung cấp :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

STT Hợp đồng

số

Ngày nhận

hàng

Vấn đề phát sinh

Cách xử lý

Kết quả

Ghi chú

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1305
6 tài liệu
0
2348
2 tài liệu
0
929
9 tài liệu
0
3415
2 tài liệu
0
878
5 tài liệu
0
2122
1 tài liệu
0
627
4 tài liệu
0
1897
3 tài liệu
0
1955
3 tài liệu
0
1324
6 tài liệu
0
3083
1 tài liệu
0
588
4 tài liệu
0
2379
1 tài liệu
0
651
2 tài liệu
0
878
2 tài liệu
0
925
1 tài liệu
0
551
4 tài liệu
0
1770
4 tài liệu
0
1811

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1305
21/12/2018
6 tài liệu
0
2348
21/12/2018
2 tài liệu
0
929
21/12/2018
9 tài liệu
0
3415
21/12/2018
2 tài liệu
0
862
21/12/2018
2 tài liệu
0
878
21/12/2018
4 tài liệu
0
1612
21/12/2018
5 tài liệu
0
2122
21/12/2018
1 tài liệu
0
627
22/12/2018
4 tài liệu
0
1897
22/12/2018
3 tài liệu
0
1955
22/12/2018
3 tài liệu
0
1324
22/12/2018
6 tài liệu
0
3083
21/12/2018
1 tài liệu
0
588
22/12/2018
1 tài liệu
0
586
22/12/2018
4 tài liệu
0
2379
22/12/2018
1 tài liệu
0
581
22/12/2018
1 tài liệu
0
651
22/12/2018
2 tài liệu
0
878
22/12/2018
2 tài liệu
0
925
22/12/2018
1 tài liệu
0
533
22/12/2018
1 tài liệu
0
551
22/12/2018
4 tài liệu
0
1770
22/12/2018
1 tài liệu
0
590
22/12/2018
3 tài liệu
0
1218
21/12/2018
4 tài liệu
0
1811