Tài liệu

0099 Giam sat NCU khi giao hang

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

SỔ GIÁM SÁT NHÀ CUNG ỨNG

KHI GIAO HÀNG

Tên nhà cung ứng   :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Mặt hàng cung cấp :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

STT Hợp đồng

số

Ngày nhận

hàng

Vấn đề phát sinh

Cách xử lý

Kết quả

Ghi chú

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
989
6 tài liệu
0
1763
2 tài liệu
0
703
9 tài liệu
0
2596
2 tài liệu
0
673
5 tài liệu
0
1630
1 tài liệu
0
508
4 tài liệu
0
1492
3 tài liệu
0
1501
3 tài liệu
0
1031
6 tài liệu
0
2344
1 tài liệu
0
449
4 tài liệu
0
1903
1 tài liệu
0
489
2 tài liệu
0
668
2 tài liệu
0
679
1 tài liệu
0
433
4 tài liệu
0
1366
4 tài liệu
0
1418

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
989
21/12/2018
6 tài liệu
0
1763
21/12/2018
2 tài liệu
0
703
21/12/2018
9 tài liệu
0
2596
21/12/2018
2 tài liệu
0
644
21/12/2018
2 tài liệu
0
673
21/12/2018
4 tài liệu
0
1205
21/12/2018
5 tài liệu
0
1630
21/12/2018
1 tài liệu
0
508
22/12/2018
4 tài liệu
0
1492
22/12/2018
3 tài liệu
0
1501
22/12/2018
3 tài liệu
0
1031
22/12/2018
6 tài liệu
0
2344
21/12/2018
1 tài liệu
0
449
22/12/2018
1 tài liệu
0
455
22/12/2018
4 tài liệu
0
1903
22/12/2018
1 tài liệu
0
441
22/12/2018
1 tài liệu
0
489
22/12/2018
2 tài liệu
0
668
22/12/2018
2 tài liệu
0
679
22/12/2018
1 tài liệu
0
397
22/12/2018
1 tài liệu
0
433
22/12/2018
4 tài liệu
0
1366
22/12/2018
1 tài liệu
0
446
22/12/2018
3 tài liệu
0
916
21/12/2018
4 tài liệu
0
1418