Tài liệu

0096 - Thu tuc mua hang

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC MUA HÀNG

1. Mục đích:

Thủ tục này được lập ra nhằm đảm bảo sản phẩm mua vào phù hợp với các yêu cầu

quy định của công ty.

2. Phạm vi:

Thủ tục áp dụng cho việc mua nguyên vật liệu, phụ liệu, thiết bị máy móc, dịch vụ

có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và không gây tác động đến môi trường.

3. Định nghĩa:

3.1 Các thuật ngữ sử dụng trong thủ tục này phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và ISO 
14001: 1996.

3.2 Từ viết tắt: 

TPKD 

:

 Trưởng phòng kinh doanh

VT   

  Vật tư

4. Nội dung:

 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Trách nhiệm

Lưu đồ

Tài liệu

Bộ phận có nhu cầu

Bộ phận có nhu cầu

Bộ phận vật tư

Bộ phận vật tư

Bộ phận vật tư

Ban Tổng Giám đốc

Bộ phận vật tư

Bộ phận vật tư có nhu 
cầu

Bảng định mức tồn 
kho tối thiểu, Hợp 
đồng, Yêu cầu khách
hàng, Kế hoạch sản 
xuất
Yêu cầu của khách 
hàng

Danh sách nhà 
cuung ứng

Thủ tục đánh giá 
nhà cung ứng

Phiếu yêu cầu báo 
giá

Tiêu chuẩn nhà cung
ứng

Đơn đặt hàng

Giám sát giao hàng
Thủ tục bảo quản tài
sản khách hàng 

Xác định yêu cầu

Xác định hàng cần

Lưu 

Kết thúc 

Tìm và đánh giá

Chọn nhà cung ứng

Yêu cầu báo giá, gửi mẫu

Xem xét, chọn nhà cung ứng

Lập đơn đặt hàng

Nhà cung ứng giao hàng

Lưu kho, cập nhật hồ sơ

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Bộ phận vật tư có nhu 
cầu

Bộ phận vật tư 

Thủ tục bảo quản tài
sản khách hàng 

4.1 Nội dung:

a.

Xác định hàng cần mua:

Trên cơ sở yêu cầu của khách hàng, Bộ phận có nhu cầu lập danh mục các loại hàng 

cần mua.

Trưởng Bộ phận phải kiểm tra về chất liệu hàng hoá, định mức, yêu cầu về màu sắc, 

định tính, định lượng trước khi trình danh mục hàng hoá cho Ban Tổng Giám Đốc duyệt.

Khi Danh mục hàng hoá cần mua đựơc duyệt thì Bộ phận có nhu cầu chuyển danh

mục hàng hoá cho Bộ phận vật tư mua hàng.

b.

 Liên hệ nhà cung ứng:  

Bộ phận vật tư chọn các nhà cung ứng đáp ứng được nhu cầu trong danh sách nhà

cung ứng chính thức của Công ty.Yêu cầu nhà cung ứng cung cấp các bảng dữ liệu an toàn
( Material safety data sheet) để đảm bảo các hàng hóa mua vào không gây tác động đến
môi trường.

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1306
6 tài liệu
0
2353
2 tài liệu
0
931
9 tài liệu
0
3424
2 tài liệu
0
879
5 tài liệu
0
2125
1 tài liệu
0
629
4 tài liệu
0
1901
3 tài liệu
0
1963
3 tài liệu
0
1327
6 tài liệu
0
3089
1 tài liệu
0
589
4 tài liệu
0
2383
1 tài liệu
0
653
2 tài liệu
0
878
2 tài liệu
0
925
1 tài liệu
0
551
4 tài liệu
0
1774
4 tài liệu
0
1815

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1306
21/12/2018
6 tài liệu
0
2353
21/12/2018
2 tài liệu
0
931
21/12/2018
9 tài liệu
0
3424
21/12/2018
2 tài liệu
0
865
21/12/2018
2 tài liệu
0
879
21/12/2018
4 tài liệu
0
1613
21/12/2018
5 tài liệu
0
2125
21/12/2018
1 tài liệu
0
629
22/12/2018
4 tài liệu
0
1901
22/12/2018
3 tài liệu
0
1963
22/12/2018
3 tài liệu
0
1327
22/12/2018
6 tài liệu
0
3089
21/12/2018
1 tài liệu
0
589
22/12/2018
1 tài liệu
0
587
22/12/2018
4 tài liệu
0
2383
22/12/2018
1 tài liệu
0
582
22/12/2018
1 tài liệu
0
653
22/12/2018
2 tài liệu
0
878
22/12/2018
2 tài liệu
0
925
22/12/2018
1 tài liệu
0
535
22/12/2018
1 tài liệu
0
551
22/12/2018
4 tài liệu
0
1774
22/12/2018
1 tài liệu
0
590
22/12/2018
3 tài liệu
0
1221
21/12/2018
4 tài liệu
0
1815