Tài liệu

0094 - BM theo doi TDTL 3

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Ngày

Phần thay

đổi

Nội dung thay đổi

Số của trang

bị ảnh hưởng

Số ban hành/

Số thay đổi

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1305
6 tài liệu
0
2348
2 tài liệu
0
929
2 tài liệu
0
878
5 tài liệu
0
2122
1 tài liệu
0
627
4 tài liệu
0
1898
3 tài liệu
0
1956
3 tài liệu
0
1324
6 tài liệu
0
3083
1 tài liệu
0
588
3 tài liệu
0
1529
4 tài liệu
0
2379
1 tài liệu
0
651
2 tài liệu
0
878
2 tài liệu
0
925
1 tài liệu
0
551
4 tài liệu
0
1771
4 tài liệu
0
1812

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1305
21/12/2018
6 tài liệu
0
2348
21/12/2018
2 tài liệu
0
929
21/12/2018
2 tài liệu
0
863
21/12/2018
2 tài liệu
0
878
21/12/2018
4 tài liệu
0
1612
21/12/2018
5 tài liệu
0
2122
21/12/2018
1 tài liệu
0
627
22/12/2018
4 tài liệu
0
1898
22/12/2018
3 tài liệu
0
1956
22/12/2018
3 tài liệu
0
1324
22/12/2018
6 tài liệu
0
3083
21/12/2018
1 tài liệu
0
588
22/12/2018
1 tài liệu
0
586
22/12/2018
3 tài liệu
0
1529
22/12/2018
4 tài liệu
0
2379
22/12/2018
1 tài liệu
0
581
22/12/2018
1 tài liệu
0
651
22/12/2018
2 tài liệu
0
878
22/12/2018
2 tài liệu
0
925
22/12/2018
1 tài liệu
0
533
22/12/2018
1 tài liệu
0
551
22/12/2018
4 tài liệu
0
1771
22/12/2018
1 tài liệu
0
590
22/12/2018
3 tài liệu
0
1218
21/12/2018
4 tài liệu
0
1812