Tài liệu

0094 - BM theo doi TDTL 3

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Ngày

Phần thay

đổi

Nội dung thay đổi

Số của trang

bị ảnh hưởng

Số ban hành/

Số thay đổi

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
959
6 tài liệu
0
1703
2 tài liệu
0
681
2 tài liệu
0
647
5 tài liệu
0
1579
1 tài liệu
0
494
4 tài liệu
0
1432
3 tài liệu
0
1422
6 tài liệu
0
2238
1 tài liệu
0
436
3 tài liệu
0
1145
4 tài liệu
0
1834
1 tài liệu
0
470
2 tài liệu
0
643
2 tài liệu
0
658
1 tài liệu
0
420
4 tài liệu
0
1317
4 tài liệu
0
1369

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
959
21/12/2018
6 tài liệu
0
1703
21/12/2018
2 tài liệu
0
681
21/12/2018
2 tài liệu
0
620
21/12/2018
2 tài liệu
0
647
21/12/2018
4 tài liệu
0
1151
21/12/2018
5 tài liệu
0
1579
21/12/2018
1 tài liệu
0
494
22/12/2018
4 tài liệu
0
1432
22/12/2018
3 tài liệu
0
1422
22/12/2018
3 tài liệu
0
996
22/12/2018
6 tài liệu
0
2238
21/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
1 tài liệu
0
438
22/12/2018
3 tài liệu
0
1145
22/12/2018
4 tài liệu
0
1834
22/12/2018
1 tài liệu
0
427
22/12/2018
1 tài liệu
0
470
22/12/2018
2 tài liệu
0
643
22/12/2018
2 tài liệu
0
658
22/12/2018
1 tài liệu
0
382
22/12/2018
1 tài liệu
0
420
22/12/2018
4 tài liệu
0
1317
22/12/2018
1 tài liệu
0
432
22/12/2018
3 tài liệu
0
878
21/12/2018
4 tài liệu
0
1369