Tài liệu

0094 - BM theo doi TDTL 3

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Ngày

Phần thay

đổi

Nội dung thay đổi

Số của trang

bị ảnh hưởng

Số ban hành/

Số thay đổi

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1064
6 tài liệu
0
1884
2 tài liệu
0
758
2 tài liệu
0
724
5 tài liệu
0
1744
1 tài liệu
0
535
4 tài liệu
0
1588
3 tài liệu
0
1607
3 tài liệu
0
1100
6 tài liệu
0
2506
1 tài liệu
0
480
3 tài liệu
0
1265
4 tài liệu
0
2022
1 tài liệu
0
524
2 tài liệu
0
719
2 tài liệu
0
740
1 tài liệu
0
459
4 tài liệu
0
1455
4 tài liệu
0
1515

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1064
21/12/2018
6 tài liệu
0
1884
21/12/2018
2 tài liệu
0
758
21/12/2018
2 tài liệu
0
696
21/12/2018
2 tài liệu
0
724
21/12/2018
4 tài liệu
0
1299
21/12/2018
5 tài liệu
0
1744
21/12/2018
1 tài liệu
0
535
22/12/2018
4 tài liệu
0
1588
22/12/2018
3 tài liệu
0
1607
22/12/2018
3 tài liệu
0
1100
22/12/2018
6 tài liệu
0
2506
21/12/2018
1 tài liệu
0
480
22/12/2018
1 tài liệu
0
479
22/12/2018
3 tài liệu
0
1265
22/12/2018
4 tài liệu
0
2022
22/12/2018
1 tài liệu
0
480
22/12/2018
1 tài liệu
0
524
22/12/2018
2 tài liệu
0
719
22/12/2018
2 tài liệu
0
740
22/12/2018
1 tài liệu
0
431
22/12/2018
1 tài liệu
0
459
22/12/2018
4 tài liệu
0
1455
22/12/2018
1 tài liệu
0
477
22/12/2018
3 tài liệu
0
996
21/12/2018
4 tài liệu
0
1515