Tài liệu

0093 - DS phan phoi TL 3

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH SÁCH PHÂN PHỐI MỘT TÀI LIỆU

Tên tài liệu:
Số hiệu: 

Lần ban hành:   

Ngày ban hành:  

Số trang:   

Bản số

Chức danh

Bộ phận

Họ và Tên

Ký nhận

Ghi chú 

khi thu hồi

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Phê duyệt

          Ngày   tháng   năm

   

      Đại diện lãnh đạo

  

      Người kiểm soát tài

 

liệu

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
992
6 tài liệu
0
1767
2 tài liệu
0
706
2 tài liệu
0
675
5 tài liệu
0
1634
1 tài liệu
0
509
4 tài liệu
0
1493
3 tài liệu
0
1506
3 tài liệu
0
1033
6 tài liệu
0
2354
1 tài liệu
0
452
3 tài liệu
0
1189
4 tài liệu
0
1910
1 tài liệu
0
489
2 tài liệu
0
668
2 tài liệu
0
679
1 tài liệu
0
433
4 tài liệu
0
1367
4 tài liệu
0
1424

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
992
21/12/2018
6 tài liệu
0
1767
21/12/2018
2 tài liệu
0
706
21/12/2018
2 tài liệu
0
646
21/12/2018
2 tài liệu
0
675
21/12/2018
4 tài liệu
0
1205
21/12/2018
5 tài liệu
0
1634
21/12/2018
1 tài liệu
0
509
22/12/2018
4 tài liệu
0
1493
22/12/2018
3 tài liệu
0
1506
22/12/2018
3 tài liệu
0
1033
22/12/2018
6 tài liệu
0
2354
21/12/2018
1 tài liệu
0
452
22/12/2018
1 tài liệu
0
456
22/12/2018
3 tài liệu
0
1189
22/12/2018
4 tài liệu
0
1910
22/12/2018
1 tài liệu
0
443
22/12/2018
1 tài liệu
0
489
22/12/2018
2 tài liệu
0
668
22/12/2018
2 tài liệu
0
679
22/12/2018
1 tài liệu
0
399
22/12/2018
1 tài liệu
0
433
22/12/2018
4 tài liệu
0
1367
22/12/2018
1 tài liệu
0
448
22/12/2018
3 tài liệu
0
919
21/12/2018
4 tài liệu
0
1424