Tài liệu

0093 - DS phan phoi TL 3

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH SÁCH PHÂN PHỐI MỘT TÀI LIỆU

Tên tài liệu:
Số hiệu: 

Lần ban hành:   

Ngày ban hành:  

Số trang:   

Bản số

Chức danh

Bộ phận

Họ và Tên

Ký nhận

Ghi chú 

khi thu hồi

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Phê duyệt

          Ngày   tháng   năm

   

      Đại diện lãnh đạo

  

      Người kiểm soát tài

 

liệu

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
677
1 tài liệu
0
717
5 tài liệu
0
2416
4 tài liệu
0
2131
3 tài liệu
0
2282
6 tài liệu
0
3510
3 tài liệu
0
1486
3 tài liệu
0
1734
4 tài liệu
0
2055
4 tài liệu
0
1980
1 tài liệu
0
628
4 tài liệu
0
2629
1 tài liệu
0
744
2 tài liệu
0
991
2 tài liệu
0
1038
2 tài liệu
0
1018
6 tài liệu
0
2648
3 tài liệu
0
1483
2 tài liệu
0
1068

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
677
21/12/2018
1 tài liệu
0
717
21/12/2018
5 tài liệu
0
2416
22/12/2018
4 tài liệu
0
2131
22/12/2018
3 tài liệu
0
2282
22/12/2018
6 tài liệu
0
3510
22/12/2018
3 tài liệu
0
1486
22/12/2018
1 tài liệu
0
673
22/12/2018
3 tài liệu
0
1734
22/12/2018
3 tài liệu
0
1394
22/12/2018
1 tài liệu
0
681
21/12/2018
4 tài liệu
0
2055
22/12/2018
4 tài liệu
0
1980
22/12/2018
1 tài liệu
0
628
22/12/2018
1 tài liệu
0
679
22/12/2018
4 tài liệu
0
2629
22/12/2018
1 tài liệu
0
744
22/12/2018
2 tài liệu
0
991
22/12/2018
1 tài liệu
0
615
22/12/2018
2 tài liệu
0
1038
21/12/2018
4 tài liệu
0
1825
21/12/2018
2 tài liệu
0
1018
21/12/2018
6 tài liệu
0
2648
21/12/2018
3 tài liệu
0
1483
21/12/2018
2 tài liệu
0
1068
21/12/2018
2 tài liệu
0
983