Tài liệu

0092 - DS phan phoi nhieu TL 3

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH SÁCH PHÂN PHỐI NHIỀU TÀI LIỆU

Stt Tên tài liệu Ngày ban

hành

Số ban

hành

Số sửa

đổi

Bộ phận nhận tài liệu

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lưu ý : Bộ phận được nhận đánh dấu “x”, không được nhận đánh dấu “o”

Bản số

Chức danh

Bộ phận

Họ và Tên

Ký nhận

Ghi chú 

khi thu hồi

Phê duyệt

         Ngày   tháng   năm

   

  

      Đại diện lãnh đạo

  

                 Người kiểm soát tài

 

liệu

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1177
6 tài liệu
0
2088
2 tài liệu
0
842
2 tài liệu
0
797
5 tài liệu
0
1921
1 tài liệu
0
575
4 tài liệu
0
1735
3 tài liệu
0
1757
3 tài liệu
0
1212
6 tài liệu
0
2767
1 tài liệu
0
532
3 tài liệu
0
1375
4 tài liệu
0
2164
1 tài liệu
0
574
2 tài liệu
0
791
2 tài liệu
0
824
1 tài liệu
0
494
4 tài liệu
0
1592
4 tài liệu
0
1662

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1177
21/12/2018
6 tài liệu
0
2088
21/12/2018
2 tài liệu
0
842
21/12/2018
2 tài liệu
0
771
21/12/2018
2 tài liệu
0
797
21/12/2018
4 tài liệu
0
1451
21/12/2018
5 tài liệu
0
1921
21/12/2018
1 tài liệu
0
575
22/12/2018
4 tài liệu
0
1735
22/12/2018
3 tài liệu
0
1757
22/12/2018
3 tài liệu
0
1212
22/12/2018
6 tài liệu
0
2767
21/12/2018
1 tài liệu
0
532
22/12/2018
1 tài liệu
0
527
22/12/2018
3 tài liệu
0
1375
22/12/2018
4 tài liệu
0
2164
22/12/2018
1 tài liệu
0
522
22/12/2018
1 tài liệu
0
574
22/12/2018
2 tài liệu
0
791
22/12/2018
2 tài liệu
0
824
22/12/2018
1 tài liệu
0
475
22/12/2018
1 tài liệu
0
494
22/12/2018
4 tài liệu
0
1592
22/12/2018
1 tài liệu
0
534
22/12/2018
3 tài liệu
0
1097
21/12/2018
4 tài liệu
0
1662