Tài liệu

0092 - DS phan phoi nhieu TL 3

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH SÁCH PHÂN PHỐI NHIỀU TÀI LIỆU

Stt Tên tài liệu Ngày ban

hành

Số ban

hành

Số sửa

đổi

Bộ phận nhận tài liệu

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lưu ý : Bộ phận được nhận đánh dấu “x”, không được nhận đánh dấu “o”

Bản số

Chức danh

Bộ phận

Họ và Tên

Ký nhận

Ghi chú 

khi thu hồi

Phê duyệt

         Ngày   tháng   năm

   

  

      Đại diện lãnh đạo

  

                 Người kiểm soát tài

 

liệu

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
999
6 tài liệu
0
1771
2 tài liệu
0
710
2 tài liệu
0
678
5 tài liệu
0
1642
1 tài liệu
0
511
4 tài liệu
0
1497
3 tài liệu
0
1514
3 tài liệu
0
1037
6 tài liệu
0
2372
1 tài liệu
0
455
3 tài liệu
0
1195
4 tài liệu
0
1917
1 tài liệu
0
492
2 tài liệu
0
672
2 tài liệu
0
681
1 tài liệu
0
437
4 tài liệu
0
1371
4 tài liệu
0
1429

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
999
21/12/2018
6 tài liệu
0
1771
21/12/2018
2 tài liệu
0
710
21/12/2018
2 tài liệu
0
651
21/12/2018
2 tài liệu
0
678
21/12/2018
4 tài liệu
0
1212
21/12/2018
5 tài liệu
0
1642
21/12/2018
1 tài liệu
0
511
22/12/2018
4 tài liệu
0
1497
22/12/2018
3 tài liệu
0
1514
22/12/2018
3 tài liệu
0
1037
22/12/2018
6 tài liệu
0
2372
21/12/2018
1 tài liệu
0
455
22/12/2018
1 tài liệu
0
457
22/12/2018
3 tài liệu
0
1195
22/12/2018
4 tài liệu
0
1917
22/12/2018
1 tài liệu
0
446
22/12/2018
1 tài liệu
0
492
22/12/2018
2 tài liệu
0
672
22/12/2018
2 tài liệu
0
681
22/12/2018
1 tài liệu
0
402
22/12/2018
1 tài liệu
0
437
22/12/2018
4 tài liệu
0
1371
22/12/2018
1 tài liệu
0
449
22/12/2018
3 tài liệu
0
921
21/12/2018
4 tài liệu
0
1429