Tài liệu

0091 - DS TL 3

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH SÁCH TÀI LIỆU

số

Phân

loại

Chủ đề

Tên tài liệu

Thời gian ban

hành

Bộ phận

ban hành

Lần ban

hành

Ghi

chú

Phê Duyệt 

Người Lập

  

       Đại Diện Lãnh Đạo

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1231
6 tài liệu
0
2201
2 tài liệu
0
877
2 tài liệu
0
833
5 tài liệu
0
2008
1 tài liệu
0
596
4 tài liệu
0
1808
3 tài liệu
0
1843
3 tài liệu
0
1268
6 tài liệu
0
2920
1 tài liệu
0
552
3 tài liệu
0
1442
4 tài liệu
0
2262
1 tài liệu
0
601
2 tài liệu
0
829
2 tài liệu
0
876
1 tài liệu
0
513
4 tài liệu
0
1670
4 tài liệu
0
1725

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1231
21/12/2018
6 tài liệu
0
2201
21/12/2018
2 tài liệu
0
877
21/12/2018
2 tài liệu
0
810
21/12/2018
2 tài liệu
0
833
21/12/2018
4 tài liệu
0
1522
21/12/2018
5 tài liệu
0
2008
21/12/2018
1 tài liệu
0
596
22/12/2018
4 tài liệu
0
1808
22/12/2018
3 tài liệu
0
1843
22/12/2018
3 tài liệu
0
1268
22/12/2018
6 tài liệu
0
2920
21/12/2018
1 tài liệu
0
552
22/12/2018
1 tài liệu
0
555
22/12/2018
3 tài liệu
0
1442
22/12/2018
4 tài liệu
0
2262
22/12/2018
1 tài liệu
0
549
22/12/2018
1 tài liệu
0
601
22/12/2018
2 tài liệu
0
829
22/12/2018
2 tài liệu
0
876
22/12/2018
1 tài liệu
0
498
22/12/2018
1 tài liệu
0
513
22/12/2018
4 tài liệu
0
1670
22/12/2018
1 tài liệu
0
555
22/12/2018
3 tài liệu
0
1146
21/12/2018
4 tài liệu
0
1725