Tài liệu

0091 - DS TL 3

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH SÁCH TÀI LIỆU

số

Phân

loại

Chủ đề

Tên tài liệu

Thời gian ban

hành

Bộ phận

ban hành

Lần ban

hành

Ghi

chú

Phê Duyệt 

Người Lập

  

       Đại Diện Lãnh Đạo

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1372
6 tài liệu
0
2475
2 tài liệu
0
983
2 tài liệu
0
938
5 tài liệu
0
2243
1 tài liệu
0
666
4 tài liệu
0
1998
3 tài liệu
0
2061
3 tài liệu
0
1392
6 tài liệu
0
3257
1 tài liệu
0
620
3 tài liệu
0
1608
4 tài liệu
0
2485
1 tài liệu
0
691
2 tài liệu
0
925
2 tài liệu
0
966
1 tài liệu
0
582
4 tài liệu
0
1854
4 tài liệu
0
1927

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1372
21/12/2018
6 tài liệu
0
2475
21/12/2018
2 tài liệu
0
983
21/12/2018
2 tài liệu
0
914
21/12/2018
2 tài liệu
0
938
21/12/2018
4 tài liệu
0
1701
21/12/2018
5 tài liệu
0
2243
21/12/2018
1 tài liệu
0
666
22/12/2018
4 tài liệu
0
1998
22/12/2018
3 tài liệu
0
2061
22/12/2018
3 tài liệu
0
1392
22/12/2018
6 tài liệu
0
3257
21/12/2018
1 tài liệu
0
620
22/12/2018
1 tài liệu
0
621
22/12/2018
3 tài liệu
0
1608
22/12/2018
4 tài liệu
0
2485
22/12/2018
1 tài liệu
0
625
22/12/2018
1 tài liệu
0
691
22/12/2018
2 tài liệu
0
925
22/12/2018
2 tài liệu
0
966
22/12/2018
1 tài liệu
0
567
22/12/2018
1 tài liệu
0
582
22/12/2018
4 tài liệu
0
1854
22/12/2018
1 tài liệu
0
621
22/12/2018
3 tài liệu
0
1291
21/12/2018
4 tài liệu
0
1927