Tài liệu

0090 - phieu YC TD TL 3

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI TÀI LIỆU

Người yêu cầu : …………………………………………………………………………………

Bộ phận 

: ……………………………………………………………………………………

Ngày 

: ……………………………………………………………………………………

Tên tài liệu  : ……………………………………………………………………………

Mã số tài liệu : …………………………………………………………………………………

Stt

Trang, Chương, Mục

đề nghị thay đổi

Nội dung đề nghị thay đổi

Ý kiến

Chấp thuận

Không chấp

thuận

Ghi chú: Đánh dấu (x) vào cột tương ứng chấp thuận hay không?

Chỉ định người soạn thảo :……………………………………………………………………

Người xem xét 

: ………………………………………………………………….

Thời hạn soạn thảo

: …………………………………………………………………….

     Phê Duyệt 

Người yêu cầu

   

Đại Diện Lãnh Đạo

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
679
1 tài liệu
0
720
5 tài liệu
0
2425
4 tài liệu
0
2138
3 tài liệu
0
2333
6 tài liệu
0
3525
3 tài liệu
0
1495
3 tài liệu
0
1742
4 tài liệu
0
2062
4 tài liệu
0
1985
1 tài liệu
0
630
4 tài liệu
0
2644
1 tài liệu
0
754
2 tài liệu
0
997
2 tài liệu
0
1041
2 tài liệu
0
1019
6 tài liệu
0
2660
3 tài liệu
0
1487
2 tài liệu
0
1074

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
679
21/12/2018
1 tài liệu
0
720
21/12/2018
5 tài liệu
0
2425
22/12/2018
4 tài liệu
0
2138
22/12/2018
3 tài liệu
0
2333
22/12/2018
6 tài liệu
0
3525
22/12/2018
3 tài liệu
0
1495
22/12/2018
1 tài liệu
0
675
22/12/2018
3 tài liệu
0
1742
22/12/2018
3 tài liệu
0
1402
22/12/2018
1 tài liệu
0
688
21/12/2018
4 tài liệu
0
2062
22/12/2018
4 tài liệu
0
1985
22/12/2018
1 tài liệu
0
630
22/12/2018
1 tài liệu
0
683
22/12/2018
4 tài liệu
0
2644
22/12/2018
1 tài liệu
0
754
22/12/2018
2 tài liệu
0
997
22/12/2018
1 tài liệu
0
618
22/12/2018
2 tài liệu
0
1041
21/12/2018
4 tài liệu
0
1835
21/12/2018
2 tài liệu
0
1019
21/12/2018
6 tài liệu
0
2660
21/12/2018
3 tài liệu
0
1487
21/12/2018
2 tài liệu
0
1074
21/12/2018
2 tài liệu
0
988