Tài liệu

0090 - phieu YC TD TL 3

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI TÀI LIỆU

Người yêu cầu : …………………………………………………………………………………

Bộ phận 

: ……………………………………………………………………………………

Ngày 

: ……………………………………………………………………………………

Tên tài liệu  : ……………………………………………………………………………

Mã số tài liệu : …………………………………………………………………………………

Stt

Trang, Chương, Mục

đề nghị thay đổi

Nội dung đề nghị thay đổi

Ý kiến

Chấp thuận

Không chấp

thuận

Ghi chú: Đánh dấu (x) vào cột tương ứng chấp thuận hay không?

Chỉ định người soạn thảo :……………………………………………………………………

Người xem xét 

: ………………………………………………………………….

Thời hạn soạn thảo

: …………………………………………………………………….

     Phê Duyệt 

Người yêu cầu

   

Đại Diện Lãnh Đạo

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1306
6 tài liệu
0
2353
2 tài liệu
0
931
2 tài liệu
0
879
5 tài liệu
0
2125
1 tài liệu
0
629
4 tài liệu
0
1902
3 tài liệu
0
1963
3 tài liệu
0
1328
6 tài liệu
0
3089
1 tài liệu
0
589
3 tài liệu
0
1533
4 tài liệu
0
2383
1 tài liệu
0
653
2 tài liệu
0
878
2 tài liệu
0
925
1 tài liệu
0
551
4 tài liệu
0
1774
4 tài liệu
0
1815

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1306
21/12/2018
6 tài liệu
0
2353
21/12/2018
2 tài liệu
0
931
21/12/2018
2 tài liệu
0
865
21/12/2018
2 tài liệu
0
879
21/12/2018
4 tài liệu
0
1613
21/12/2018
5 tài liệu
0
2125
21/12/2018
1 tài liệu
0
629
22/12/2018
4 tài liệu
0
1902
22/12/2018
3 tài liệu
0
1963
22/12/2018
3 tài liệu
0
1328
22/12/2018
6 tài liệu
0
3089
21/12/2018
1 tài liệu
0
589
22/12/2018
1 tài liệu
0
587
22/12/2018
3 tài liệu
0
1533
22/12/2018
4 tài liệu
0
2383
22/12/2018
1 tài liệu
0
582
22/12/2018
1 tài liệu
0
653
22/12/2018
2 tài liệu
0
878
22/12/2018
2 tài liệu
0
925
22/12/2018
1 tài liệu
0
535
22/12/2018
1 tài liệu
0
551
22/12/2018
4 tài liệu
0
1774
22/12/2018
1 tài liệu
0
590
22/12/2018
3 tài liệu
0
1223
21/12/2018
4 tài liệu
0
1815