Tài liệu

0090 - phieu YC TD TL 3

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI TÀI LIỆU

Người yêu cầu : …………………………………………………………………………………

Bộ phận 

: ……………………………………………………………………………………

Ngày 

: ……………………………………………………………………………………

Tên tài liệu  : ……………………………………………………………………………

Mã số tài liệu : …………………………………………………………………………………

Stt

Trang, Chương, Mục

đề nghị thay đổi

Nội dung đề nghị thay đổi

Ý kiến

Chấp thuận

Không chấp

thuận

Ghi chú: Đánh dấu (x) vào cột tương ứng chấp thuận hay không?

Chỉ định người soạn thảo :……………………………………………………………………

Người xem xét 

: ………………………………………………………………….

Thời hạn soạn thảo

: …………………………………………………………………….

     Phê Duyệt 

Người yêu cầu

   

Đại Diện Lãnh Đạo

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1174
6 tài liệu
0
2075
2 tài liệu
0
840
2 tài liệu
0
793
5 tài liệu
0
1917
1 tài liệu
0
574
4 tài liệu
0
1731
3 tài liệu
0
1748
3 tài liệu
0
1203
6 tài liệu
0
2754
1 tài liệu
0
530
3 tài liệu
0
1370
4 tài liệu
0
2160
1 tài liệu
0
571
2 tài liệu
0
789
2 tài liệu
0
820
1 tài liệu
0
493
4 tài liệu
0
1581
4 tài liệu
0
1652

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1174
21/12/2018
6 tài liệu
0
2075
21/12/2018
2 tài liệu
0
840
21/12/2018
2 tài liệu
0
769
21/12/2018
2 tài liệu
0
793
21/12/2018
4 tài liệu
0
1443
21/12/2018
5 tài liệu
0
1917
21/12/2018
1 tài liệu
0
574
22/12/2018
4 tài liệu
0
1731
22/12/2018
3 tài liệu
0
1748
22/12/2018
3 tài liệu
0
1203
22/12/2018
6 tài liệu
0
2754
21/12/2018
1 tài liệu
0
530
22/12/2018
1 tài liệu
0
525
22/12/2018
3 tài liệu
0
1370
22/12/2018
4 tài liệu
0
2160
22/12/2018
1 tài liệu
0
521
22/12/2018
1 tài liệu
0
571
22/12/2018
2 tài liệu
0
789
22/12/2018
2 tài liệu
0
820
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
1 tài liệu
0
493
22/12/2018
4 tài liệu
0
1581
22/12/2018
1 tài liệu
0
531
22/12/2018
3 tài liệu
0
1087
21/12/2018
4 tài liệu
0
1652