Tài liệu

0089 - phieu YC TL moi 3

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU ĐỀ XUẤT LÀM TÀI LIỆU MỚI

Người yêu cầu

: ……………………………………Ký tên:………………………

Bộ phận 

: ……………………………………………………………………

Tên tài liệu mới

: ……………………………………………………………………

Nội dung của tài liệu :…………………………………………………………………

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Chức danh

Bộ phận

Họ tên

Ý kiến

ĐDLĐ

Người soạn

thảo

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Người kiểm

soát tài liệu

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
964
6 tài liệu
0
1706
2 tài liệu
0
684
2 tài liệu
0
655
5 tài liệu
0
1584
1 tài liệu
0
496
4 tài liệu
0
1441
3 tài liệu
0
1428
3 tài liệu
0
1006
6 tài liệu
0
2241
1 tài liệu
0
437
3 tài liệu
0
1150
4 tài liệu
0
1841
1 tài liệu
0
471
2 tài liệu
0
644
2 tài liệu
0
660
1 tài liệu
0
421
4 tài liệu
0
1323
4 tài liệu
0
1377

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
964
21/12/2018
6 tài liệu
0
1706
21/12/2018
2 tài liệu
0
684
21/12/2018
2 tài liệu
0
623
21/12/2018
2 tài liệu
0
655
21/12/2018
4 tài liệu
0
1154
21/12/2018
5 tài liệu
0
1584
21/12/2018
1 tài liệu
0
496
22/12/2018
4 tài liệu
0
1441
22/12/2018
3 tài liệu
0
1428
22/12/2018
3 tài liệu
0
1006
22/12/2018
6 tài liệu
0
2241
21/12/2018
1 tài liệu
0
437
22/12/2018
1 tài liệu
0
442
22/12/2018
3 tài liệu
0
1150
22/12/2018
4 tài liệu
0
1841
22/12/2018
1 tài liệu
0
431
22/12/2018
1 tài liệu
0
471
22/12/2018
2 tài liệu
0
644
22/12/2018
2 tài liệu
0
660
22/12/2018
1 tài liệu
0
383
22/12/2018
1 tài liệu
0
421
22/12/2018
4 tài liệu
0
1323
22/12/2018
1 tài liệu
0
434
22/12/2018
3 tài liệu
0
885
21/12/2018
4 tài liệu
0
1377