Tài liệu

0089 - phieu YC TL moi 3

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU ĐỀ XUẤT LÀM TÀI LIỆU MỚI

Người yêu cầu

: ……………………………………Ký tên:………………………

Bộ phận 

: ……………………………………………………………………

Tên tài liệu mới

: ……………………………………………………………………

Nội dung của tài liệu :…………………………………………………………………

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Chức danh

Bộ phận

Họ tên

Ý kiến

ĐDLĐ

Người soạn

thảo

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Người kiểm

soát tài liệu

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1169
6 tài liệu
0
2070
2 tài liệu
0
836
2 tài liệu
0
792
5 tài liệu
0
1913
1 tài liệu
0
572
4 tài liệu
0
1730
3 tài liệu
0
1743
3 tài liệu
0
1200
6 tài liệu
0
2749
1 tài liệu
0
529
3 tài liệu
0
1368
4 tài liệu
0
2155
1 tài liệu
0
570
2 tài liệu
0
788
2 tài liệu
0
819
1 tài liệu
0
492
4 tài liệu
0
1577
4 tài liệu
0
1651

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1169
21/12/2018
6 tài liệu
0
2070
21/12/2018
2 tài liệu
0
836
21/12/2018
2 tài liệu
0
768
21/12/2018
2 tài liệu
0
792
21/12/2018
4 tài liệu
0
1442
21/12/2018
5 tài liệu
0
1913
21/12/2018
1 tài liệu
0
572
22/12/2018
4 tài liệu
0
1730
22/12/2018
3 tài liệu
0
1743
22/12/2018
3 tài liệu
0
1200
22/12/2018
6 tài liệu
0
2749
21/12/2018
1 tài liệu
0
529
22/12/2018
1 tài liệu
0
523
22/12/2018
3 tài liệu
0
1368
22/12/2018
4 tài liệu
0
2155
22/12/2018
1 tài liệu
0
520
22/12/2018
1 tài liệu
0
570
22/12/2018
2 tài liệu
0
788
22/12/2018
2 tài liệu
0
819
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
1 tài liệu
0
492
22/12/2018
4 tài liệu
0
1577
22/12/2018
1 tài liệu
0
530
22/12/2018
3 tài liệu
0
1081
21/12/2018
4 tài liệu
0
1651