Tài liệu

0089 - phieu YC TL moi 3

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU ĐỀ XUẤT LÀM TÀI LIỆU MỚI

Người yêu cầu

: ……………………………………Ký tên:………………………

Bộ phận 

: ……………………………………………………………………

Tên tài liệu mới

: ……………………………………………………………………

Nội dung của tài liệu :…………………………………………………………………

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Chức danh

Bộ phận

Họ tên

Ý kiến

ĐDLĐ

Người soạn

thảo

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Người kiểm

soát tài liệu

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
679
1 tài liệu
0
720
5 tài liệu
0
2425
4 tài liệu
0
2138
3 tài liệu
0
2335
6 tài liệu
0
3525
3 tài liệu
0
1495
3 tài liệu
0
1742
4 tài liệu
0
2062
4 tài liệu
0
1986
1 tài liệu
0
630
4 tài liệu
0
2645
1 tài liệu
0
754
2 tài liệu
0
997
2 tài liệu
0
1042
2 tài liệu
0
1019
6 tài liệu
0
2660
3 tài liệu
0
1487
2 tài liệu
0
1074

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
679
21/12/2018
1 tài liệu
0
720
21/12/2018
5 tài liệu
0
2425
22/12/2018
4 tài liệu
0
2138
22/12/2018
3 tài liệu
0
2335
22/12/2018
6 tài liệu
0
3525
22/12/2018
3 tài liệu
0
1495
22/12/2018
1 tài liệu
0
675
22/12/2018
3 tài liệu
0
1742
22/12/2018
3 tài liệu
0
1402
22/12/2018
1 tài liệu
0
688
21/12/2018
4 tài liệu
0
2062
22/12/2018
4 tài liệu
0
1986
22/12/2018
1 tài liệu
0
630
22/12/2018
1 tài liệu
0
683
22/12/2018
4 tài liệu
0
2645
22/12/2018
1 tài liệu
0
754
22/12/2018
2 tài liệu
0
997
22/12/2018
1 tài liệu
0
619
22/12/2018
2 tài liệu
0
1042
21/12/2018
4 tài liệu
0
1835
21/12/2018
2 tài liệu
0
1019
21/12/2018
6 tài liệu
0
2660
21/12/2018
3 tài liệu
0
1487
21/12/2018
2 tài liệu
0
1074
21/12/2018
2 tài liệu
0
988