Tài liệu

0089 - phieu YC TL moi 3

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU ĐỀ XUẤT LÀM TÀI LIỆU MỚI

Người yêu cầu

: ……………………………………Ký tên:………………………

Bộ phận 

: ……………………………………………………………………

Tên tài liệu mới

: ……………………………………………………………………

Nội dung của tài liệu :…………………………………………………………………

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Chức danh

Bộ phận

Họ tên

Ý kiến

ĐDLĐ

Người soạn

thảo

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Người kiểm

soát tài liệu

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1307
6 tài liệu
0
2355
2 tài liệu
0
934
2 tài liệu
0
882
5 tài liệu
0
2132
1 tài liệu
0
630
4 tài liệu
0
1906
3 tài liệu
0
1965
3 tài liệu
0
1328
6 tài liệu
0
3091
1 tài liệu
0
589
3 tài liệu
0
1535
4 tài liệu
0
2388
1 tài liệu
0
653
2 tài liệu
0
878
2 tài liệu
0
926
1 tài liệu
0
551
4 tài liệu
0
1774
4 tài liệu
0
1821

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1307
21/12/2018
6 tài liệu
0
2355
21/12/2018
2 tài liệu
0
934
21/12/2018
2 tài liệu
0
866
21/12/2018
2 tài liệu
0
882
21/12/2018
4 tài liệu
0
1615
21/12/2018
5 tài liệu
0
2132
21/12/2018
1 tài liệu
0
630
22/12/2018
4 tài liệu
0
1906
22/12/2018
3 tài liệu
0
1965
22/12/2018
3 tài liệu
0
1328
22/12/2018
6 tài liệu
0
3091
21/12/2018
1 tài liệu
0
589
22/12/2018
1 tài liệu
0
588
22/12/2018
3 tài liệu
0
1535
22/12/2018
4 tài liệu
0
2388
22/12/2018
1 tài liệu
0
585
22/12/2018
1 tài liệu
0
653
22/12/2018
2 tài liệu
0
878
22/12/2018
2 tài liệu
0
926
22/12/2018
1 tài liệu
0
535
22/12/2018
1 tài liệu
0
551
22/12/2018
4 tài liệu
0
1774
22/12/2018
1 tài liệu
0
592
22/12/2018
3 tài liệu
0
1224
21/12/2018
4 tài liệu
0
1821