Tài liệu

0087- Thu tuc kiem soat tai lieu

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

1. Mục đích:

Thủ tục này được lập ra nhằm kiểm soát mọi tài liệu, bao gồm tài liệu nội bộ và tài

liệu  có nguồn gốc từ bên ngoài được đưa vào áp dụng trong các hệ thống quản lý của
Công ty 

.

2. Phạm vi:

Tài liệu và dữ liệu cần kiểm soát theo thủ tục này bao gồm các tài liệu theo hướng

dẫn  biên soạn tài liệu thuộc hệ thống tài liệu của Công ty.

3. Nội dung:

3.1 Lưu đồ: 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Người thực hiện

Quy trình

Tài liệu, Biểu mẩu

Bộ phận có yêu cầu

Bộ   phận   chuyên   môn   +

người kiểm soát tài liệu +
người yêu cầu

Đại diện lãnh đạo

Đại diện lãnh đạo

Người được phân công

Đại diện lãnh đạo

Người kiểm soát tài liệu

Người kiểm soát tài liệu

Người kiểm soát tài liệu

Phiếu đề xuất làm; thay đổi
tài liệu (mã số: 0089; 0090)

Bảng   theo   dõi   thay   đổi   tài
liệu (mã số: 0094)

Hướng dẫn biên soạn tài liệu

(mã số: 0088)

Danh   mục   tài   liệu   (mã   số:

0091)

Đóng dấu kiểm soát

Danh sách phân phối tài liệu

Yêu cầu KS tài 

liệu

Trao đổi

Phân công

Dự thảo

Phê 

duyệt

Đánh dấu, nhận 

dạng

Pho to, Phân phối

Cập nhật theo dõi

Lập Hồ sơ

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Người kiểm soát tài liệu

(mã số: 0093; 0092)

3.2  Nội dung (thuyết minh lưu đồ):

3.2.1 Phát hành tài liệu mới:

1. Phát sinh nhu cầu tài liệu mới: người yêu cầu gửi giấy đề nghị (theo mẫu mã số: 0089) tới

Đại diện lãnh đạo (ĐDLĐ) xem xét.

2. Đại diện lãnh đạo xem xét:

Nếu không đồng ý thì thông báo lại cho người yêu cầu biết;

Nếu đồng ý thì chỉ định người biên soạn và hướng dẫn người biên soạn soạn thảo tài
liệu và ghi ý kiến của mình trong giấy đề nghị (biểu mẫu mã số: 0089) và chuyển giấy
đề nghị cho người sạn thảo.

Mô tả tài liệu

 Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
677
1 tài liệu
0
714
5 tài liệu
0
2413
4 tài liệu
0
2129
3 tài liệu
0
2276
6 tài liệu
0
3504
3 tài liệu
0
1486
3 tài liệu
0
1731
4 tài liệu
0
2053
4 tài liệu
0
1975
1 tài liệu
0
626
4 tài liệu
0
2628
1 tài liệu
0
744
2 tài liệu
0
991
2 tài liệu
0
1037
2 tài liệu
0
1018
6 tài liệu
0
2648
3 tài liệu
0
1480
2 tài liệu
0
1066

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
677
21/12/2018
1 tài liệu
0
714
21/12/2018
5 tài liệu
0
2413
22/12/2018
4 tài liệu
0
2129
22/12/2018
3 tài liệu
0
2276
22/12/2018
6 tài liệu
0
3504
22/12/2018
3 tài liệu
0
1486
22/12/2018
1 tài liệu
0
673
22/12/2018
3 tài liệu
0
1731
22/12/2018
3 tài liệu
0
1393
22/12/2018
1 tài liệu
0
681
21/12/2018
4 tài liệu
0
2053
22/12/2018
4 tài liệu
0
1975
22/12/2018
1 tài liệu
0
626
22/12/2018
1 tài liệu
0
676
22/12/2018
4 tài liệu
0
2628
22/12/2018
1 tài liệu
0
744
22/12/2018
2 tài liệu
0
991
22/12/2018
1 tài liệu
0
614
22/12/2018
2 tài liệu
0
1037
21/12/2018
4 tài liệu
0
1822
21/12/2018
2 tài liệu
0
1018
21/12/2018
6 tài liệu
0
2648
21/12/2018
3 tài liệu
0
1480
21/12/2018
2 tài liệu
0
1066
21/12/2018
2 tài liệu
0
982