Tài liệu

0086 - Danh sach ho so

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH SÁCH HỒ SƠ

Bộ phận 

: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Stt

Tên HS

Người

quản

Người

được

đọc HS

Vị trí đề

HS

Dạng hồ sơ

Cách thức,

phân loại

sắp xếp

Ngày

phát sinh

HS

Ngày cất

HS

Thời

gian

lưu

Phươn

g pháp
huỷ bỏ

Văn 
bản

Trong ổ 
cứng máy 
vi tính

CD 
-rom/đĩa
mềm

Ngày        tháng       năm

Trưởng bộ phận duyệt

Người lập

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1304
6 tài liệu
0
2342
9 tài liệu
0
3407
2 tài liệu
0
873
5 tài liệu
0
2117
1 tài liệu
0
627
4 tài liệu
0
1893
3 tài liệu
0
1950
3 tài liệu
0
1320
6 tài liệu
0
3080
1 tài liệu
0
587
3 tài liệu
0
1525
4 tài liệu
0
2378
1 tài liệu
0
651
2 tài liệu
0
873
2 tài liệu
0
921
1 tài liệu
0
549
4 tài liệu
0
1770
4 tài liệu
0
1807

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1304
21/12/2018
6 tài liệu
0
2342
21/12/2018
9 tài liệu
0
3407
21/12/2018
2 tài liệu
0
860
21/12/2018
2 tài liệu
0
873
21/12/2018
4 tài liệu
0
1610
21/12/2018
5 tài liệu
0
2117
21/12/2018
1 tài liệu
0
627
22/12/2018
4 tài liệu
0
1893
22/12/2018
3 tài liệu
0
1950
22/12/2018
3 tài liệu
0
1320
22/12/2018
6 tài liệu
0
3080
21/12/2018
1 tài liệu
0
587
22/12/2018
1 tài liệu
0
585
22/12/2018
3 tài liệu
0
1525
22/12/2018
4 tài liệu
0
2378
22/12/2018
1 tài liệu
0
581
22/12/2018
1 tài liệu
0
651
22/12/2018
2 tài liệu
0
873
22/12/2018
2 tài liệu
0
921
22/12/2018
1 tài liệu
0
532
22/12/2018
1 tài liệu
0
549
22/12/2018
4 tài liệu
0
1770
22/12/2018
1 tài liệu
0
590
22/12/2018
3 tài liệu
0
1213
21/12/2018
4 tài liệu
0
1807