Tài liệu

0086 - Danh sach ho so

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH SÁCH HỒ SƠ

Bộ phận 

: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Stt

Tên HS

Người

quản

Người

được

đọc HS

Vị trí đề

HS

Dạng hồ sơ

Cách thức,

phân loại

sắp xếp

Ngày

phát sinh

HS

Ngày cất

HS

Thời

gian

lưu

Phươn

g pháp
huỷ bỏ

Văn 
bản

Trong ổ 
cứng máy 
vi tính

CD 
-rom/đĩa
mềm

Ngày        tháng       năm

Trưởng bộ phận duyệt

Người lập

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
989
6 tài liệu
0
1763
9 tài liệu
0
2598
2 tài liệu
0
673
5 tài liệu
0
1632
1 tài liệu
0
508
4 tài liệu
0
1492
3 tài liệu
0
1501
3 tài liệu
0
1031
6 tài liệu
0
2348
1 tài liệu
0
449
3 tài liệu
0
1187
4 tài liệu
0
1904
1 tài liệu
0
489
2 tài liệu
0
668
2 tài liệu
0
679
1 tài liệu
0
433
4 tài liệu
0
1366
4 tài liệu
0
1418

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
989
21/12/2018
6 tài liệu
0
1763
21/12/2018
9 tài liệu
0
2598
21/12/2018
2 tài liệu
0
645
21/12/2018
2 tài liệu
0
673
21/12/2018
4 tài liệu
0
1205
21/12/2018
5 tài liệu
0
1632
21/12/2018
1 tài liệu
0
508
22/12/2018
4 tài liệu
0
1492
22/12/2018
3 tài liệu
0
1501
22/12/2018
3 tài liệu
0
1031
22/12/2018
6 tài liệu
0
2348
21/12/2018
1 tài liệu
0
449
22/12/2018
1 tài liệu
0
455
22/12/2018
3 tài liệu
0
1187
22/12/2018
4 tài liệu
0
1904
22/12/2018
1 tài liệu
0
442
22/12/2018
1 tài liệu
0
489
22/12/2018
2 tài liệu
0
668
22/12/2018
2 tài liệu
0
679
22/12/2018
1 tài liệu
0
397
22/12/2018
1 tài liệu
0
433
22/12/2018
4 tài liệu
0
1366
22/12/2018
1 tài liệu
0
447
22/12/2018
3 tài liệu
0
916
21/12/2018
4 tài liệu
0
1418