Tài liệu

0085 - Thu tuc kiem soat HS

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ

1. Mục đích:

Thủ tục này quy định cách thức xác định, thu thập, lập danh mục, sắp xếp, truy cập,

lưu trữ, hủy bỏ hồ sơ của các hệ thống quản lý. 

2. Phạm vi:

  

Áp dụng cho mọi hồ sơ liên quan đến các Hệ thống quản lý trong Công ty.

3. Nội dung:

3.1 Lưu đồ: 

 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Người thực hiện

Quy trình

Tài liệu/Biểu mẩu

Người có yêu cầu

Trưởng Bộ phận

Người được phân công 

Trưởng Bộ phận

Người được phân công

Người được phân công

Người được phân công

Người được phân công

Người được phân công

TGĐ, T. Bộ phận – Khách

hàng – Cơ quan bên ngoài

Thông báo

Danh   mục   HS   (BM   mã   số:
0086)

Danh   mục   HS   (BM   mã   số:

0086)

Danh   mục   HS   (BM   mã   số:
0086)

Danh   mục   HS   (BM   mã   số:

0086)

Danh   mục   HS   (BM   mã   số:
0086)

Biên bản hủy HS

 

Yêu cầu KS hồ 

Xác định hồ sơ lưu

Nhận dạng - Phân 

loại

Sắp xếp – Bảo quản

Lưu HS

Kết thúc

Danh mục Hồ sơ

K. tra thời gian lưu 

trữ

Cập nhật – Kiểm 

soát

Hủy HS

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Người được phân công

3.2 Thuyết minh Nội dung:

3.2.1 Xác định hồ sơ lưu

Đại diện Lãnh đạo có nhiệm vụ kết hợp với các Trưởng bộ phận liên quan tập hợp

các loại hồ sơ trong công ty, lập danh mục theo biểu mẫu 0086, trình Tổng Giám đốc phê
duyệt.  Danh mục hồ sơ  của Công ty được chuyển cho tất cả các bộ phận làm căn cứ cho
các bộ phận lập danh mục hồ sơ của mỗi bộ phận.  Ít nhất 1 năm 1 lần, Đại diện lãnh đạo
của mỗi hệ thống xem xét lại danh mục hồ sơ của mình nhằm cập nhật và thay đổi danh
mục hồ sơ cho phù hợp với các hoạt động của công ty.

Trong trường hợp phát sinh loại hồ sơ mới ngoài danh mục hồ sơ của Công ty thì

người có nhu cầu viết giấy đề nghị đến Trưởng Bộ phận liên quan xin ý kiến, trường hợp
Trưởng bộ phận đồng ý thì chuyển lên ĐDLĐ các hệ thống có liên quan xem xét và phê
duyệt.  Đại diện Lãnh đạo cập nhật vào danh mục hồ sơ và phổ biến cho các bộ phận thực
hiện.

 

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
695

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
677
1 tài liệu
0
714
5 tài liệu
0
2412
4 tài liệu
0
2128
3 tài liệu
0
2271
6 tài liệu
0
3497
3 tài liệu
0
1483
3 tài liệu
0
1728
4 tài liệu
0
2051
4 tài liệu
0
1974
1 tài liệu
0
625
4 tài liệu
0
2625
1 tài liệu
0
742
2 tài liệu
0
990
2 tài liệu
0
1035
2 tài liệu
0
1016
6 tài liệu
0
2644
3 tài liệu
0
1478
9 tài liệu
0
3869

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
677
21/12/2018
1 tài liệu
0
714
21/12/2018
5 tài liệu
0
2412
22/12/2018
4 tài liệu
0
2128
22/12/2018
3 tài liệu
0
2271
22/12/2018
6 tài liệu
0
3497
22/12/2018
3 tài liệu
0
1483
22/12/2018
1 tài liệu
0
671
22/12/2018
3 tài liệu
0
1728
22/12/2018
3 tài liệu
0
1392
22/12/2018
1 tài liệu
0
680
21/12/2018
4 tài liệu
0
2051
22/12/2018
4 tài liệu
0
1974
22/12/2018
1 tài liệu
0
625
22/12/2018
1 tài liệu
0
672
22/12/2018
4 tài liệu
0
2625
22/12/2018
1 tài liệu
0
742
22/12/2018
2 tài liệu
0
990
22/12/2018
1 tài liệu
0
613
22/12/2018
2 tài liệu
0
1035
21/12/2018
4 tài liệu
0
1821
21/12/2018
2 tài liệu
0
1016
21/12/2018
6 tài liệu
0
2644
21/12/2018
3 tài liệu
0
1478
21/12/2018
9 tài liệu
0
3869
21/12/2018
2 tài liệu
0
980