Tài liệu

0084 - tieu chuan danh gia nha cung ung

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG

Tên nhà cung ứng :
Mặt hàng cung cấp :
Người liên lạc

:

Địa chỉ 

:

Điện thoại                  :                                         Fax

 

STT

Hạng mục đánh giá

Hạng mục được đánh giá

Điểm

1
2
3
4
5
6
7

Qúa trình quan hệ với Cty.
Chất lượng.
Giá cả.
Phản hồi xử lý sự cố phát 
sinh.
Thời gian giao hàng.
Phương thức thanh toán.
Khả năng cung ứng về số 
lượng.
 

Tổng số điểm (A):

Thang điểm : 1 -  Quá kém ;  2  -   Kém    ;   3  - Trung bình  ;   4  -  Khá      ;     5  -  Tốt

-

   Chấp nhận : A > 60% Tổng số điểm tối đa của các hạng mục được đánh giá và          không

có điểm <3

-

        Không chấp nhận 

     Phê duyệt

Ngày…….. tháng…….năm………

      Tổng Giám Đốc

Trưởng phòng

                   Người đánh gía

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1213
6 tài liệu
0
2171
2 tài liệu
0
865
9 tài liệu
0
3176
2 tài liệu
0
824
5 tài liệu
0
1981
1 tài liệu
0
588
3 tài liệu
0
1817
3 tài liệu
0
1250
6 tài liệu
0
2869
1 tài liệu
0
545
3 tài liệu
0
1423
4 tài liệu
0
2238
1 tài liệu
0
592
2 tài liệu
0
820
2 tài liệu
0
863
1 tài liệu
0
509
4 tài liệu
0
1652
4 tài liệu
0
1707

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1213
21/12/2018
6 tài liệu
0
2171
21/12/2018
2 tài liệu
0
865
21/12/2018
9 tài liệu
0
3176
21/12/2018
2 tài liệu
0
794
21/12/2018
2 tài liệu
0
824
21/12/2018
4 tài liệu
0
1498
21/12/2018
5 tài liệu
0
1981
21/12/2018
1 tài liệu
0
588
22/12/2018
3 tài liệu
0
1817
22/12/2018
3 tài liệu
0
1250
22/12/2018
6 tài liệu
0
2869
21/12/2018
1 tài liệu
0
545
22/12/2018
1 tài liệu
0
545
22/12/2018
3 tài liệu
0
1423
22/12/2018
4 tài liệu
0
2238
22/12/2018
1 tài liệu
0
539
22/12/2018
1 tài liệu
0
592
22/12/2018
2 tài liệu
0
820
22/12/2018
2 tài liệu
0
863
22/12/2018
1 tài liệu
0
491
22/12/2018
1 tài liệu
0
509
22/12/2018
4 tài liệu
0
1652
22/12/2018
1 tài liệu
0
548
22/12/2018
3 tài liệu
0
1135
21/12/2018
4 tài liệu
0
1707