Tài liệu

0084 - tieu chuan danh gia nha cung ung

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG

Tên nhà cung ứng :
Mặt hàng cung cấp :
Người liên lạc

:

Địa chỉ 

:

Điện thoại                  :                                         Fax

 

STT

Hạng mục đánh giá

Hạng mục được đánh giá

Điểm

1
2
3
4
5
6
7

Qúa trình quan hệ với Cty.
Chất lượng.
Giá cả.
Phản hồi xử lý sự cố phát 
sinh.
Thời gian giao hàng.
Phương thức thanh toán.
Khả năng cung ứng về số 
lượng.
 

Tổng số điểm (A):

Thang điểm : 1 -  Quá kém ;  2  -   Kém    ;   3  - Trung bình  ;   4  -  Khá      ;     5  -  Tốt

-

   Chấp nhận : A > 60% Tổng số điểm tối đa của các hạng mục được đánh giá và          không

có điểm <3

-

        Không chấp nhận 

     Phê duyệt

Ngày…….. tháng…….năm………

      Tổng Giám Đốc

Trưởng phòng

                   Người đánh gía

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
997
6 tài liệu
0
1770
2 tài liệu
0
708
9 tài liệu
0
2611
2 tài liệu
0
677
5 tài liệu
0
1640
1 tài liệu
0
511
3 tài liệu
0
1510
3 tài liệu
0
1037
6 tài liệu
0
2370
1 tài liệu
0
455
3 tài liệu
0
1192
4 tài liệu
0
1917
1 tài liệu
0
491
2 tài liệu
0
671
2 tài liệu
0
681
1 tài liệu
0
436
4 tài liệu
0
1370
4 tài liệu
0
1427

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
997
21/12/2018
6 tài liệu
0
1770
21/12/2018
2 tài liệu
0
708
21/12/2018
9 tài liệu
0
2611
21/12/2018
2 tài liệu
0
650
21/12/2018
2 tài liệu
0
677
21/12/2018
4 tài liệu
0
1211
21/12/2018
5 tài liệu
0
1640
21/12/2018
1 tài liệu
0
511
22/12/2018
3 tài liệu
0
1510
22/12/2018
3 tài liệu
0
1037
22/12/2018
6 tài liệu
0
2370
21/12/2018
1 tài liệu
0
455
22/12/2018
1 tài liệu
0
457
22/12/2018
3 tài liệu
0
1192
22/12/2018
4 tài liệu
0
1917
22/12/2018
1 tài liệu
0
445
22/12/2018
1 tài liệu
0
491
22/12/2018
2 tài liệu
0
671
22/12/2018
2 tài liệu
0
681
22/12/2018
1 tài liệu
0
401
22/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
4 tài liệu
0
1370
22/12/2018
1 tài liệu
0
448
22/12/2018
3 tài liệu
0
920
21/12/2018
4 tài liệu
0
1427