Tài liệu

0084 - tieu chuan danh gia nha cung ung

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG

Tên nhà cung ứng :
Mặt hàng cung cấp :
Người liên lạc

:

Địa chỉ 

:

Điện thoại                  :                                         Fax

 

STT

Hạng mục đánh giá

Hạng mục được đánh giá

Điểm

1
2
3
4
5
6
7

Qúa trình quan hệ với Cty.
Chất lượng.
Giá cả.
Phản hồi xử lý sự cố phát 
sinh.
Thời gian giao hàng.
Phương thức thanh toán.
Khả năng cung ứng về số 
lượng.
 

Tổng số điểm (A):

Thang điểm : 1 -  Quá kém ;  2  -   Kém    ;   3  - Trung bình  ;   4  -  Khá      ;     5  -  Tốt

-

   Chấp nhận : A > 60% Tổng số điểm tối đa của các hạng mục được đánh giá và          không

có điểm <3

-

        Không chấp nhận 

     Phê duyệt

Ngày…….. tháng…….năm………

      Tổng Giám Đốc

Trưởng phòng

                   Người đánh gía

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
993
6 tài liệu
0
1767
2 tài liệu
0
707
9 tài liệu
0
2608
2 tài liệu
0
676
5 tài liệu
0
1637
1 tài liệu
0
510
3 tài liệu
0
1509
3 tài liệu
0
1034
6 tài liệu
0
2360
1 tài liệu
0
454
3 tài liệu
0
1190
4 tài liệu
0
1914
1 tài liệu
0
490
2 tài liệu
0
670
2 tài liệu
0
680
1 tài liệu
0
436
4 tài liệu
0
1370
4 tài liệu
0
1425

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
993
21/12/2018
6 tài liệu
0
1767
21/12/2018
2 tài liệu
0
707
21/12/2018
9 tài liệu
0
2608
21/12/2018
2 tài liệu
0
648
21/12/2018
2 tài liệu
0
676
21/12/2018
4 tài liệu
0
1207
21/12/2018
5 tài liệu
0
1637
21/12/2018
1 tài liệu
0
510
22/12/2018
3 tài liệu
0
1509
22/12/2018
3 tài liệu
0
1034
22/12/2018
6 tài liệu
0
2360
21/12/2018
1 tài liệu
0
454
22/12/2018
1 tài liệu
0
457
22/12/2018
3 tài liệu
0
1190
22/12/2018
4 tài liệu
0
1914
22/12/2018
1 tài liệu
0
444
22/12/2018
1 tài liệu
0
490
22/12/2018
2 tài liệu
0
670
22/12/2018
2 tài liệu
0
680
22/12/2018
1 tài liệu
0
401
22/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
4 tài liệu
0
1370
22/12/2018
1 tài liệu
0
448
22/12/2018
3 tài liệu
0
920
21/12/2018
4 tài liệu
0
1425