Tài liệu

0083 - DS nha cung ung chinh thuc

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH SÁCH NHÀ CUNG ỨNG CHÍNH THỨC

Stt

Tên nhà

cung ứng

Người liên hệ

Địa chỉ

Hiệu lực

Ngày đánh giá

lại

Ghi chú

  Phê duyệt

Ngày…….. tháng…….năm………

      Tổng Giám Đốc

Trưởng phòng

             Người đánh gía

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1304
6 tài liệu
0
2342
2 tài liệu
0
928
9 tài liệu
0
3406
2 tài liệu
0
873
5 tài liệu
0
2117
1 tài liệu
0
627
3 tài liệu
0
1950
3 tài liệu
0
1320
6 tài liệu
0
3080
1 tài liệu
0
586
3 tài liệu
0
1525
4 tài liệu
0
2377
1 tài liệu
0
651
2 tài liệu
0
872
2 tài liệu
0
921
1 tài liệu
0
549
4 tài liệu
0
1770
4 tài liệu
0
1807

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1304
21/12/2018
6 tài liệu
0
2342
21/12/2018
2 tài liệu
0
928
21/12/2018
9 tài liệu
0
3406
21/12/2018
2 tài liệu
0
860
21/12/2018
2 tài liệu
0
873
21/12/2018
4 tài liệu
0
1610
21/12/2018
5 tài liệu
0
2117
21/12/2018
1 tài liệu
0
627
22/12/2018
3 tài liệu
0
1950
22/12/2018
3 tài liệu
0
1320
22/12/2018
6 tài liệu
0
3080
21/12/2018
1 tài liệu
0
586
22/12/2018
1 tài liệu
0
585
22/12/2018
3 tài liệu
0
1525
22/12/2018
4 tài liệu
0
2377
22/12/2018
1 tài liệu
0
581
22/12/2018
1 tài liệu
0
651
22/12/2018
2 tài liệu
0
872
22/12/2018
2 tài liệu
0
921
22/12/2018
1 tài liệu
0
532
22/12/2018
1 tài liệu
0
549
22/12/2018
4 tài liệu
0
1770
22/12/2018
1 tài liệu
0
590
22/12/2018
3 tài liệu
0
1213
21/12/2018
4 tài liệu
0
1807