Tài liệu

0082 - DS nha cung ung duoc chon

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH SÁCH NHÀ CUNG ỨNG ĐƯỢC CHỌN

Stt

Tên nhà cung

ứng

Người liên

hệ

Địa chỉ

Dịch vụ/sản

phẩm cung cấp

Ghi chú

  

Ngày…….. tháng…….năm………

     

Trưởng phòng

             

                   Người đánh giá

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
943
6 tài liệu
0
1685
2 tài liệu
0
669
9 tài liệu
0
2478
2 tài liệu
0
633
5 tài liệu
0
1552
1 tài liệu
0
485
3 tài liệu
0
1402
6 tài liệu
0
2211
1 tài liệu
0
429
3 tài liệu
0
1129
4 tài liệu
0
1813
1 tài liệu
0
464
2 tài liệu
0
635
2 tài liệu
0
649
1 tài liệu
0
414
4 tài liệu
0
1297
4 tài liệu
0
1356

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
943
21/12/2018
6 tài liệu
0
1685
21/12/2018
2 tài liệu
0
669
21/12/2018
9 tài liệu
0
2478
21/12/2018
2 tài liệu
0
610
21/12/2018
2 tài liệu
0
633
21/12/2018
4 tài liệu
0
1135
21/12/2018
5 tài liệu
0
1552
21/12/2018
1 tài liệu
0
485
22/12/2018
3 tài liệu
0
1402
22/12/2018
3 tài liệu
0
980
22/12/2018
6 tài liệu
0
2211
21/12/2018
1 tài liệu
0
429
22/12/2018
1 tài liệu
0
434
22/12/2018
3 tài liệu
0
1129
22/12/2018
4 tài liệu
0
1813
22/12/2018
1 tài liệu
0
423
22/12/2018
1 tài liệu
0
464
22/12/2018
2 tài liệu
0
635
22/12/2018
2 tài liệu
0
649
22/12/2018
1 tài liệu
0
375
22/12/2018
1 tài liệu
0
414
22/12/2018
4 tài liệu
0
1297
22/12/2018
1 tài liệu
0
427
22/12/2018
3 tài liệu
0
865
21/12/2018
4 tài liệu
0
1356