Tài liệu

0082 - DS nha cung ung duoc chon

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH SÁCH NHÀ CUNG ỨNG ĐƯỢC CHỌN

Stt

Tên nhà cung

ứng

Người liên

hệ

Địa chỉ

Dịch vụ/sản

phẩm cung cấp

Ghi chú

  

Ngày…….. tháng…….năm………

     

Trưởng phòng

             

                   Người đánh giá

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1229
6 tài liệu
0
2200
2 tài liệu
0
877
9 tài liệu
0
3218
2 tài liệu
0
833
5 tài liệu
0
2007
1 tài liệu
0
596
3 tài liệu
0
1842
3 tài liệu
0
1267
6 tài liệu
0
2918
1 tài liệu
0
552
3 tài liệu
0
1441
4 tài liệu
0
2262
1 tài liệu
0
601
2 tài liệu
0
829
2 tài liệu
0
876
1 tài liệu
0
513
4 tài liệu
0
1668
4 tài liệu
0
1721

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1229
21/12/2018
6 tài liệu
0
2200
21/12/2018
2 tài liệu
0
877
21/12/2018
9 tài liệu
0
3218
21/12/2018
2 tài liệu
0
810
21/12/2018
2 tài liệu
0
833
21/12/2018
4 tài liệu
0
1520
21/12/2018
5 tài liệu
0
2007
21/12/2018
1 tài liệu
0
596
22/12/2018
3 tài liệu
0
1842
22/12/2018
3 tài liệu
0
1267
22/12/2018
6 tài liệu
0
2918
21/12/2018
1 tài liệu
0
552
22/12/2018
1 tài liệu
0
554
22/12/2018
3 tài liệu
0
1441
22/12/2018
4 tài liệu
0
2262
22/12/2018
1 tài liệu
0
549
22/12/2018
1 tài liệu
0
601
22/12/2018
2 tài liệu
0
829
22/12/2018
2 tài liệu
0
876
22/12/2018
1 tài liệu
0
498
22/12/2018
1 tài liệu
0
513
22/12/2018
4 tài liệu
0
1668
22/12/2018
1 tài liệu
0
555
22/12/2018
3 tài liệu
0
1146
21/12/2018
4 tài liệu
0
1721