Tài liệu

0081 - Thu tuc danh gia nha cung ung

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT NHÀ CUNG ỨN

G

1.  Mục đích:

Đánh giá và lựa chọn được nhà cung ứng phù hợp với yêu cầu của Công ty và
thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

2. Phạm vi:

Ap dụng cho các nhà cung ứng cung cấp dịch vụ, hàng hoá cho công ty có ảnh
hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm của Công ty.

3. Định nghĩa:

3.1 Các thuật ngữ trong thủ tục này được sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn ISO

9001:2000 và ISO 14001: 1996

3.2 Các từ viết tắt

-

Ban Tổng Giám Đốc :  BTGĐ

-

Đại diện lãnh đạo    :  ĐDLĐ

-

Nhà cung ứng    : 

NCU

4. Nội dung: 

 

                         Trang: 1

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu

Nhân viên

Nhân viên

Trưởng phòng

Trưởng phòng, Nhân
viên

Trưởng phòng, Nhân
viên

Trưởng phòng

Biễu mẫu danh 
sách nhà cung ứng 
ban đầu

Tiêu chuẩn đánh 
giá nhà cung ứng

Danh sách nhà 
cung ứng chính 
thức

 

                         Trang: 2

Yêu cầu đánh giá 

nhà cung ứng

Thu thập thông tin

Danh sách NCU ban 

đầu

Lập tiêu chí đánh giá

Tiến hành đánh giá

Lựa chọn NCU chính 

thức

Trình TGĐ phê duyệt

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Tổng Giám Đốc

Nhân viên

4.1 Các bước đánh giá:

a> Thu thập thông tin về nhà cung ứng:

  

Do có nhiều nhà cung ứng cùng cung cấp một hoặc nhiều chủng loại sản phẩm
giống nhau, nên để có quyết định chính xác trong mối quan hệ hợp tác, Công ty
thu thập các thông tin từ nhà cung ứng thông qua:

-

Hệ thống quảng cáo trên báo chí, truyền thanh, truyền hình.   

-

Catalogue chào hàng của nhà cung ứng.

-

Trực tiếp liên hệ tại cơ sở nhà cung ứng.

-

Sự giới thiệu của các đơn vị khác có liên quan….

b> Lập danh sách nhà cung ứng ban đầu:

Các nhà cung ứng được cập nhật vào danh sách nhà cung ứng ban đầu, người 
đánh giá phải thu thập đầy đủ thông tin theo biểu mẫu mã số: 0082

c> Lập tiêu chí đánh giá:

 

                         Trang: 3

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
672
1 tài liệu
0
711
5 tài liệu
0
2411
3 tài liệu
0
2253
6 tài liệu
0
3477
3 tài liệu
0
1480
3 tài liệu
0
1722
4 tài liệu
0
2049
4 tài liệu
0
1971
1 tài liệu
0
624
4 tài liệu
0
2617
1 tài liệu
0
742
2 tài liệu
0
986
2 tài liệu
0
1033
2 tài liệu
0
1011
6 tài liệu
0
2639
3 tài liệu
0
1473
2 tài liệu
0
1064
9 tài liệu
0
3858

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
672
21/12/2018
1 tài liệu
0
711
21/12/2018
5 tài liệu
0
2411
22/12/2018
3 tài liệu
0
2253
22/12/2018
6 tài liệu
0
3477
22/12/2018
3 tài liệu
0
1480
22/12/2018
1 tài liệu
0
669
22/12/2018
3 tài liệu
0
1722
22/12/2018
3 tài liệu
0
1389
22/12/2018
1 tài liệu
0
678
21/12/2018
4 tài liệu
0
2049
22/12/2018
4 tài liệu
0
1971
22/12/2018
1 tài liệu
0
624
22/12/2018
1 tài liệu
0
671
22/12/2018
4 tài liệu
0
2617
22/12/2018
1 tài liệu
0
742
22/12/2018
2 tài liệu
0
986
22/12/2018
1 tài liệu
0
612
22/12/2018
2 tài liệu
0
1033
21/12/2018
4 tài liệu
0
1817
21/12/2018
2 tài liệu
0
1011
21/12/2018
6 tài liệu
0
2639
21/12/2018
3 tài liệu
0
1473
21/12/2018
2 tài liệu
0
1064
21/12/2018
9 tài liệu
0
3858
21/12/2018
2 tài liệu
0
977