Tài liệu

0081 - Thu tuc danh gia nha cung ung

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT NHÀ CUNG ỨN

G

1.  Mục đích:

Đánh giá và lựa chọn được nhà cung ứng phù hợp với yêu cầu của Công ty và
thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

2. Phạm vi:

Ap dụng cho các nhà cung ứng cung cấp dịch vụ, hàng hoá cho công ty có ảnh
hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm của Công ty.

3. Định nghĩa:

3.1 Các thuật ngữ trong thủ tục này được sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn ISO

9001:2000 và ISO 14001: 1996

3.2 Các từ viết tắt

-

Ban Tổng Giám Đốc :  BTGĐ

-

Đại diện lãnh đạo    :  ĐDLĐ

-

Nhà cung ứng    : 

NCU

4. Nội dung: 

 

                         Trang: 1

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu

Nhân viên

Nhân viên

Trưởng phòng

Trưởng phòng, Nhân
viên

Trưởng phòng, Nhân
viên

Trưởng phòng

Biễu mẫu danh 
sách nhà cung ứng 
ban đầu

Tiêu chuẩn đánh 
giá nhà cung ứng

Danh sách nhà 
cung ứng chính 
thức

 

                         Trang: 2

Yêu cầu đánh giá 

nhà cung ứng

Thu thập thông tin

Danh sách NCU ban 

đầu

Lập tiêu chí đánh giá

Tiến hành đánh giá

Lựa chọn NCU chính 

thức

Trình TGĐ phê duyệt

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Tổng Giám Đốc

Nhân viên

4.1 Các bước đánh giá:

a> Thu thập thông tin về nhà cung ứng:

  

Do có nhiều nhà cung ứng cùng cung cấp một hoặc nhiều chủng loại sản phẩm
giống nhau, nên để có quyết định chính xác trong mối quan hệ hợp tác, Công ty
thu thập các thông tin từ nhà cung ứng thông qua:

-

Hệ thống quảng cáo trên báo chí, truyền thanh, truyền hình.   

-

Catalogue chào hàng của nhà cung ứng.

-

Trực tiếp liên hệ tại cơ sở nhà cung ứng.

-

Sự giới thiệu của các đơn vị khác có liên quan….

b> Lập danh sách nhà cung ứng ban đầu:

Các nhà cung ứng được cập nhật vào danh sách nhà cung ứng ban đầu, người 
đánh giá phải thu thập đầy đủ thông tin theo biểu mẫu mã số: 0082

c> Lập tiêu chí đánh giá:

 

                         Trang: 3

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1167
6 tài liệu
0
2070
2 tài liệu
0
836
9 tài liệu
0
3041
2 tài liệu
0
792
5 tài liệu
0
1912
1 tài liệu
0
572
3 tài liệu
0
1742
3 tài liệu
0
1199
6 tài liệu
0
2745
1 tài liệu
0
529
3 tài liệu
0
1368
4 tài liệu
0
2154
1 tài liệu
0
569
2 tài liệu
0
787
2 tài liệu
0
817
1 tài liệu
0
492
4 tài liệu
0
1576
4 tài liệu
0
1650

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1167
21/12/2018
6 tài liệu
0
2070
21/12/2018
2 tài liệu
0
836
21/12/2018
9 tài liệu
0
3041
21/12/2018
2 tài liệu
0
768
21/12/2018
2 tài liệu
0
792
21/12/2018
4 tài liệu
0
1438
21/12/2018
5 tài liệu
0
1912
21/12/2018
1 tài liệu
0
572
22/12/2018
3 tài liệu
0
1742
22/12/2018
3 tài liệu
0
1199
22/12/2018
6 tài liệu
0
2745
21/12/2018
1 tài liệu
0
529
22/12/2018
1 tài liệu
0
523
22/12/2018
3 tài liệu
0
1368
22/12/2018
4 tài liệu
0
2154
22/12/2018
1 tài liệu
0
519
22/12/2018
1 tài liệu
0
569
22/12/2018
2 tài liệu
0
787
22/12/2018
2 tài liệu
0
817
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
1 tài liệu
0
492
22/12/2018
4 tài liệu
0
1576
22/12/2018
1 tài liệu
0
530
22/12/2018
3 tài liệu
0
1080
21/12/2018
4 tài liệu
0
1650