Tài liệu

0080 - Phieu ly lich may

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU LÝ LỊCH MÁY

Tên thiết bị:………………………………………  Mã số:…………………………

Nơi sử dụng:

…………………………..………………

Nước sản xuất:……………………………….. Công suất ………………………..Ngày đưa vào sử 
dụng:
………………………

Model:...............................................................................................................................................

  

Thông số kỹ thuật:.........................................................................................................................

Mã số tài sản:...................................................................................................................................

Phụ tùng kèm theo:

Stt

Tên phụ tùng

Quy cách

Số lượng

Ghi chú

Stt

Ngày 

Tháng

năm

Nội dung bảo trì

sửa chữa

Trong kế

hoạch

Ngoài kế

hoạch

Người 

thực hiện

Người

kiểm tra

Ghi

chú

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1173
6 tài liệu
0
2074
2 tài liệu
0
838
9 tài liệu
0
3052
2 tài liệu
0
792
1 tài liệu
0
574
4 tài liệu
0
1730
3 tài liệu
0
1746
3 tài liệu
0
1201
6 tài liệu
0
2753
1 tài liệu
0
529
3 tài liệu
0
1368
4 tài liệu
0
2159
1 tài liệu
0
570
2 tài liệu
0
788
2 tài liệu
0
820
1 tài liệu
0
492
4 tài liệu
0
1580
4 tài liệu
0
1651

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1173
21/12/2018
6 tài liệu
0
2074
21/12/2018
2 tài liệu
0
838
21/12/2018
9 tài liệu
0
3052
21/12/2018
2 tài liệu
0
768
21/12/2018
2 tài liệu
0
792
21/12/2018
4 tài liệu
0
1442
21/12/2018
1 tài liệu
0
574
22/12/2018
4 tài liệu
0
1730
22/12/2018
3 tài liệu
0
1746
22/12/2018
3 tài liệu
0
1201
22/12/2018
6 tài liệu
0
2753
21/12/2018
1 tài liệu
0
529
22/12/2018
1 tài liệu
0
523
22/12/2018
3 tài liệu
0
1368
22/12/2018
4 tài liệu
0
2159
22/12/2018
1 tài liệu
0
520
22/12/2018
1 tài liệu
0
570
22/12/2018
2 tài liệu
0
788
22/12/2018
2 tài liệu
0
820
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
1 tài liệu
0
492
22/12/2018
4 tài liệu
0
1580
22/12/2018
1 tài liệu
0
530
22/12/2018
3 tài liệu
0
1086
21/12/2018
4 tài liệu
0
1651