Tài liệu

0078 - Lich bao tri thiet bi

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

LỊCH BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Tên thiết bị: …………………………………………………………………………  

STT

Tên cụm chi tiết 

Tháng

Ghi chú 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

GHI CHÚ :   O  : Chưa thực hiện    ;    X     : Đã thực hiện 

 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Trưởng phòng kỹ thuật

Người lập

 

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1329
6 tài liệu
0
2395
2 tài liệu
0
949
9 tài liệu
0
3492
2 tài liệu
0
904
1 tài liệu
0
643
4 tài liệu
0
1933
3 tài liệu
0
2001
3 tài liệu
0
1344
6 tài liệu
0
3154
1 tài liệu
0
600
3 tài liệu
0
1565
4 tài liệu
0
2405
1 tài liệu
0
663
2 tài liệu
0
893
2 tài liệu
0
943
1 tài liệu
0
561
4 tài liệu
0
1801
4 tài liệu
0
1856

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1329
21/12/2018
6 tài liệu
0
2395
21/12/2018
2 tài liệu
0
949
21/12/2018
9 tài liệu
0
3492
21/12/2018
2 tài liệu
0
882
21/12/2018
2 tài liệu
0
904
21/12/2018
4 tài liệu
0
1639
21/12/2018
1 tài liệu
0
643
22/12/2018
4 tài liệu
0
1933
22/12/2018
3 tài liệu
0
2001
22/12/2018
3 tài liệu
0
1344
22/12/2018
6 tài liệu
0
3154
21/12/2018
1 tài liệu
0
600
22/12/2018
1 tài liệu
0
603
22/12/2018
3 tài liệu
0
1565
22/12/2018
4 tài liệu
0
2405
22/12/2018
1 tài liệu
0
595
22/12/2018
1 tài liệu
0
663
22/12/2018
2 tài liệu
0
893
22/12/2018
2 tài liệu
0
943
22/12/2018
1 tài liệu
0
549
22/12/2018
1 tài liệu
0
561
22/12/2018
4 tài liệu
0
1801
22/12/2018
1 tài liệu
0
602
22/12/2018
3 tài liệu
0
1248
21/12/2018
4 tài liệu
0
1856