Tài liệu

0078 - Lich bao tri thiet bi

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

LỊCH BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Tên thiết bị: …………………………………………………………………………  

STT

Tên cụm chi tiết 

Tháng

Ghi chú 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

GHI CHÚ :   O  : Chưa thực hiện    ;    X     : Đã thực hiện 

 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Trưởng phòng kỹ thuật

Người lập

 

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
961
6 tài liệu
0
1704
2 tài liệu
0
681
9 tài liệu
0
2521
2 tài liệu
0
654
1 tài liệu
0
494
4 tài liệu
0
1438
3 tài liệu
0
1426
3 tài liệu
0
1004
6 tài liệu
0
2241
1 tài liệu
0
436
3 tài liệu
0
1147
4 tài liệu
0
1839
1 tài liệu
0
470
2 tài liệu
0
644
2 tài liệu
0
659
1 tài liệu
0
421
4 tài liệu
0
1322
4 tài liệu
0
1375

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
961
21/12/2018
6 tài liệu
0
1704
21/12/2018
2 tài liệu
0
681
21/12/2018
9 tài liệu
0
2521
21/12/2018
2 tài liệu
0
623
21/12/2018
2 tài liệu
0
654
21/12/2018
4 tài liệu
0
1151
21/12/2018
1 tài liệu
0
494
22/12/2018
4 tài liệu
0
1438
22/12/2018
3 tài liệu
0
1426
22/12/2018
3 tài liệu
0
1004
22/12/2018
6 tài liệu
0
2241
21/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
1 tài liệu
0
442
22/12/2018
3 tài liệu
0
1147
22/12/2018
4 tài liệu
0
1839
22/12/2018
1 tài liệu
0
431
22/12/2018
1 tài liệu
0
470
22/12/2018
2 tài liệu
0
644
22/12/2018
2 tài liệu
0
659
22/12/2018
1 tài liệu
0
383
22/12/2018
1 tài liệu
0
421
22/12/2018
4 tài liệu
0
1322
22/12/2018
1 tài liệu
0
434
22/12/2018
3 tài liệu
0
882
21/12/2018
4 tài liệu
0
1375