Tài liệu

0078 - Lich bao tri thiet bi

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

LỊCH BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Tên thiết bị: …………………………………………………………………………  

STT

Tên cụm chi tiết 

Tháng

Ghi chú 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

GHI CHÚ :   O  : Chưa thực hiện    ;    X     : Đã thực hiện 

 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Trưởng phòng kỹ thuật

Người lập

 

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1067
6 tài liệu
0
1886
2 tài liệu
0
758
9 tài liệu
0
2774
2 tài liệu
0
725
1 tài liệu
0
535
4 tài liệu
0
1588
3 tài liệu
0
1608
3 tài liệu
0
1102
6 tài liệu
0
2507
1 tài liệu
0
480
3 tài liệu
0
1266
4 tài liệu
0
2022
1 tài liệu
0
525
2 tài liệu
0
719
2 tài liệu
0
741
1 tài liệu
0
459
4 tài liệu
0
1456
4 tài liệu
0
1516

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1067
21/12/2018
6 tài liệu
0
1886
21/12/2018
2 tài liệu
0
758
21/12/2018
9 tài liệu
0
2774
21/12/2018
2 tài liệu
0
696
21/12/2018
2 tài liệu
0
725
21/12/2018
4 tài liệu
0
1302
21/12/2018
1 tài liệu
0
535
22/12/2018
4 tài liệu
0
1588
22/12/2018
3 tài liệu
0
1608
22/12/2018
3 tài liệu
0
1102
22/12/2018
6 tài liệu
0
2507
21/12/2018
1 tài liệu
0
480
22/12/2018
1 tài liệu
0
480
22/12/2018
3 tài liệu
0
1266
22/12/2018
4 tài liệu
0
2022
22/12/2018
1 tài liệu
0
480
22/12/2018
1 tài liệu
0
525
22/12/2018
2 tài liệu
0
719
22/12/2018
2 tài liệu
0
741
22/12/2018
1 tài liệu
0
431
22/12/2018
1 tài liệu
0
459
22/12/2018
4 tài liệu
0
1456
22/12/2018
1 tài liệu
0
477
22/12/2018
3 tài liệu
0
998
21/12/2018
4 tài liệu
0
1516