Tài liệu

0078 - Lich bao tri thiet bi

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

LỊCH BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Tên thiết bị: …………………………………………………………………………  

STT

Tên cụm chi tiết 

Tháng

Ghi chú 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

GHI CHÚ :   O  : Chưa thực hiện    ;    X     : Đã thực hiện 

 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Trưởng phòng kỹ thuật

Người lập

 

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
677
1 tài liệu
0
716
4 tài liệu
0
2131
3 tài liệu
0
2278
6 tài liệu
0
3506
3 tài liệu
0
1486
3 tài liệu
0
1733
4 tài liệu
0
2055
4 tài liệu
0
1979
1 tài liệu
0
627
4 tài liệu
0
2628
1 tài liệu
0
744
2 tài liệu
0
991
2 tài liệu
0
1038
2 tài liệu
0
1018
6 tài liệu
0
2648
3 tài liệu
0
1480
2 tài liệu
0
1067
9 tài liệu
0
3874

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
677
21/12/2018
1 tài liệu
0
716
22/12/2018
4 tài liệu
0
2131
22/12/2018
3 tài liệu
0
2278
22/12/2018
6 tài liệu
0
3506
22/12/2018
3 tài liệu
0
1486
22/12/2018
1 tài liệu
0
673
22/12/2018
3 tài liệu
0
1733
22/12/2018
3 tài liệu
0
1394
22/12/2018
1 tài liệu
0
681
21/12/2018
4 tài liệu
0
2055
22/12/2018
4 tài liệu
0
1979
22/12/2018
1 tài liệu
0
627
22/12/2018
1 tài liệu
0
678
22/12/2018
4 tài liệu
0
2628
22/12/2018
1 tài liệu
0
744
22/12/2018
2 tài liệu
0
991
22/12/2018
1 tài liệu
0
615
22/12/2018
2 tài liệu
0
1038
21/12/2018
4 tài liệu
0
1822
21/12/2018
2 tài liệu
0
1018
21/12/2018
6 tài liệu
0
2648
21/12/2018
3 tài liệu
0
1480
21/12/2018
2 tài liệu
0
1067
21/12/2018
9 tài liệu
0
3874
21/12/2018
2 tài liệu
0
983