Tài liệu

0076 - Danh muc thiet bi

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH MỤC THIẾT BỊ

Stt

Kí hiệu

Tên thiết bị

Xuất xứ

Nhãn

hiệu

Model

Thông số kỹ

thuật

Năm

sản

xuất

Mã số

tài sản

Ghi chú

 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

            

 

   Ngày    tháng    năm

Giám đốc

Bộ phận sử dụng

 Người lập

 

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1372
6 tài liệu
0
2475
2 tài liệu
0
982
9 tài liệu
0
3612
2 tài liệu
0
938
1 tài liệu
0
666
4 tài liệu
0
1998
3 tài liệu
0
2060
3 tài liệu
0
1392
6 tài liệu
0
3257
1 tài liệu
0
620
3 tài liệu
0
1608
4 tài liệu
0
2485
1 tài liệu
0
691
2 tài liệu
0
925
2 tài liệu
0
966
1 tài liệu
0
582
4 tài liệu
0
1853
4 tài liệu
0
1927

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1372
21/12/2018
6 tài liệu
0
2475
21/12/2018
2 tài liệu
0
982
21/12/2018
9 tài liệu
0
3612
21/12/2018
2 tài liệu
0
914
21/12/2018
2 tài liệu
0
938
21/12/2018
4 tài liệu
0
1701
21/12/2018
1 tài liệu
0
666
22/12/2018
4 tài liệu
0
1998
22/12/2018
3 tài liệu
0
2060
22/12/2018
3 tài liệu
0
1392
22/12/2018
6 tài liệu
0
3257
21/12/2018
1 tài liệu
0
620
22/12/2018
1 tài liệu
0
621
22/12/2018
3 tài liệu
0
1608
22/12/2018
4 tài liệu
0
2485
22/12/2018
1 tài liệu
0
624
22/12/2018
1 tài liệu
0
691
22/12/2018
2 tài liệu
0
925
22/12/2018
2 tài liệu
0
966
22/12/2018
1 tài liệu
0
567
22/12/2018
1 tài liệu
0
582
22/12/2018
4 tài liệu
0
1853
22/12/2018
1 tài liệu
0
621
22/12/2018
3 tài liệu
0
1291
21/12/2018
4 tài liệu
0
1927