Tài liệu

0074 - The bao tri thiet bi

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THẺ BẢO TRÌ THIẾT BỊ

MACHINERY MAINTENANCE CARD

Số máy (machine#):……………………………………………………………………
Ngày mua(Puchased date):………………………………………………………………
Nhãn hiệu:……………………………………………………………………………..

Ngày (Date)

Lỗi (Fault)

Thời gian (time)

Chữ ký 

(Mechanic sign)

Đã báo cáo

(Reported)

Đã sửa (Fixed)

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
967
6 tài liệu
0
1714
2 tài liệu
0
684
9 tài liệu
0
2539
2 tài liệu
0
657
1 tài liệu
0
497
4 tài liệu
0
1446
3 tài liệu
0
1430
3 tài liệu
0
1009
6 tài liệu
0
2243
1 tài liệu
0
437
3 tài liệu
0
1153
4 tài liệu
0
1845
1 tài liệu
0
472
2 tài liệu
0
648
2 tài liệu
0
660
1 tài liệu
0
422
4 tài liệu
0
1325
4 tài liệu
0
1378

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
967
21/12/2018
6 tài liệu
0
1714
21/12/2018
2 tài liệu
0
684
21/12/2018
9 tài liệu
0
2539
21/12/2018
2 tài liệu
0
623
21/12/2018
2 tài liệu
0
657
21/12/2018
4 tài liệu
0
1162
21/12/2018
1 tài liệu
0
497
22/12/2018
4 tài liệu
0
1446
22/12/2018
3 tài liệu
0
1430
22/12/2018
3 tài liệu
0
1009
22/12/2018
6 tài liệu
0
2243
21/12/2018
1 tài liệu
0
437
22/12/2018
1 tài liệu
0
444
22/12/2018
3 tài liệu
0
1153
22/12/2018
4 tài liệu
0
1845
22/12/2018
1 tài liệu
0
432
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
2 tài liệu
0
648
22/12/2018
2 tài liệu
0
660
22/12/2018
1 tài liệu
0
386
22/12/2018
1 tài liệu
0
422
22/12/2018
4 tài liệu
0
1325
22/12/2018
1 tài liệu
0
435
22/12/2018
3 tài liệu
0
889
21/12/2018
4 tài liệu
0
1378