Tài liệu

0074 - The bao tri thiet bi

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THẺ BẢO TRÌ THIẾT BỊ

MACHINERY MAINTENANCE CARD

Số máy (machine#):……………………………………………………………………
Ngày mua(Puchased date):………………………………………………………………
Nhãn hiệu:……………………………………………………………………………..

Ngày (Date)

Lỗi (Fault)

Thời gian (time)

Chữ ký 

(Mechanic sign)

Đã báo cáo

(Reported)

Đã sửa (Fixed)

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1168
6 tài liệu
0
2070
2 tài liệu
0
836
9 tài liệu
0
3043
2 tài liệu
0
792
1 tài liệu
0
572
4 tài liệu
0
1730
3 tài liệu
0
1742
3 tài liệu
0
1200
6 tài liệu
0
2747
1 tài liệu
0
529
3 tài liệu
0
1368
4 tài liệu
0
2155
1 tài liệu
0
569
2 tài liệu
0
788
2 tài liệu
0
818
1 tài liệu
0
492
4 tài liệu
0
1577
4 tài liệu
0
1651

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1168
21/12/2018
6 tài liệu
0
2070
21/12/2018
2 tài liệu
0
836
21/12/2018
9 tài liệu
0
3043
21/12/2018
2 tài liệu
0
768
21/12/2018
2 tài liệu
0
792
21/12/2018
4 tài liệu
0
1439
21/12/2018
1 tài liệu
0
572
22/12/2018
4 tài liệu
0
1730
22/12/2018
3 tài liệu
0
1742
22/12/2018
3 tài liệu
0
1200
22/12/2018
6 tài liệu
0
2747
21/12/2018
1 tài liệu
0
529
22/12/2018
1 tài liệu
0
523
22/12/2018
3 tài liệu
0
1368
22/12/2018
4 tài liệu
0
2155
22/12/2018
1 tài liệu
0
519
22/12/2018
1 tài liệu
0
569
22/12/2018
2 tài liệu
0
788
22/12/2018
2 tài liệu
0
818
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
1 tài liệu
0
492
22/12/2018
4 tài liệu
0
1577
22/12/2018
1 tài liệu
0
530
22/12/2018
3 tài liệu
0
1080
21/12/2018
4 tài liệu
0
1651