Tài liệu

0073 - Thu tuc bao tri thiet bi

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC BẢO TRÌ THIẾT BỊ

1. Mục đích:

Thủ tục này quy định lập kế hoạch và kiểm tra việc bảo trì thiết bị,

máy móc trong quá trình thực hiện qui trình công nghệ sản xuất. Việc bảo trì
nhằm hạn chế, phòng ngừa những sự cố rủi ro do máy móc thiết bị gây nên
làm ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ sản xuất và gây tác động đến môi
trường.

2.

Phạm vi:

Áp dụng cho mọi hoạt động của các bộ phận sử dụng thiết bị máy

móc có ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng và môi trường trong
Công ty.

3.

Định nghĩa:
3.1 Bảo trì thiết bị máy móc: Hành động được tiến hành theo định kỳ bằng
các phương tiện để đảm bảo sự vận hành các thiết bị máy móc được liên tục.

3.2 Các thuật ngữ sử dụng trong thủ tục này phù hợp với tiêu chuẩn ISO
9001:2000 và ISO 14001: 1996

3.3 Các từ viết tắt:

TBMM: Thiết bị máy móc:

4.

Nội dung:

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Người thực hiện

Quy trình

Tài liệu – Biểu mẩu

Tổ trưởng bảo trì

Trưởng bộ phận cấp trên

Tổ trưởng bảo trì

Bộ phận bảo trì

Tổ trưởng bảo trì

Trưởng bộ phận cấp trên

Tổ trưởng bảo trì

Trưởng bộ phận cấp trên
Tổng Giám  đốc

Nhân viên bảo trì

Danh mục thiết bị máy móc

Bảng kế hoạch khảo sát

Hướng dẫn công việc bảo trì

Lịch bảo trì

Bảng dự trù

Yêu cầu BTTB

Lập DM thiết bị

Lập kế hoạch khảo sát

Tiến hành khảo sát

Lập lịch kế hoạch bảo trì

Dự trù vật tư

Thực hiện

Cập nhật hồ sơ

Lưu HS

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Bộ phận bảo trì
Bộ phận có nhu cầu bảo trì

Tổ trưởng bảo trì

Bộ phận bảo trì

Thủ tục kiểm soát hồ sơ

Thuyết minh Nội dung:
I/ Nhu cầu bảo trì thiết bị:

Do việc bảo trì thiết bị máy móc rất quan trọng trong quá trình thực hiện qui

trình công nghệ sản xuất, nên nhu cầu bảo trì được đặt ra nhằm hạn chế, phòng
ngừa những sự cố rủi ro do máy móc thiết bị gây nên làm ảnh hưởng đến kế hoạch
và tiến độ sản xuất.

II/ Lập Danh mục:

Tất cả các thiết bị máy móc hiện đang sử dụng phù hợp đối với các yêu cầu

sản xuất, Bộ phận sửa chữa bảo trì phối hợp cùng Trưởng bộ phận sử dụng lập
danh mục từng loại thiết bị riêng biệt để theo dõi và để chuẩn bị thay thế hoặc sửa
chữa, trình Trưởng phòng kỹ thuật phê duyệt. 

III/ Lập kế hoạch khảo sát:

Căn cứ những máy móc thiết bị đang sử dụng, và tùy theo tính năng và công

năng cuả thiết bị chuyên dùng, Bộ phận bảo trì sẽ lên kế hoạch khảo sát, từ đó xác
định loại máy móc nào phục vụ cho yêu cầu sản phẩm thiết thực và đưa ra qui định
thời gian bảo dưỡng định kỳ hoặc thường xuyên tùy vào mức độ sử dụng hàng
ngày.

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
995
6 tài liệu
0
1768
2 tài liệu
0
707
9 tài liệu
0
2609
2 tài liệu
0
676
5 tài liệu
0
1637
4 tài liệu
0
1494
3 tài liệu
0
1509
3 tài liệu
0
1035
6 tài liệu
0
2360
1 tài liệu
0
454
3 tài liệu
0
1190
4 tài liệu
0
1914
1 tài liệu
0
490
2 tài liệu
0
670
2 tài liệu
0
680
1 tài liệu
0
436
4 tài liệu
0
1370
4 tài liệu
0
1425

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
995
21/12/2018
6 tài liệu
0
1768
21/12/2018
2 tài liệu
0
707
21/12/2018
9 tài liệu
0
2609
21/12/2018
2 tài liệu
0
648
21/12/2018
2 tài liệu
0
676
21/12/2018
4 tài liệu
0
1210
21/12/2018
5 tài liệu
0
1637
22/12/2018
4 tài liệu
0
1494
22/12/2018
3 tài liệu
0
1509
22/12/2018
3 tài liệu
0
1035
22/12/2018
6 tài liệu
0
2360
21/12/2018
1 tài liệu
0
454
22/12/2018
1 tài liệu
0
457
22/12/2018
3 tài liệu
0
1190
22/12/2018
4 tài liệu
0
1914
22/12/2018
1 tài liệu
0
445
22/12/2018
1 tài liệu
0
490
22/12/2018
2 tài liệu
0
670
22/12/2018
2 tài liệu
0
680
22/12/2018
1 tài liệu
0
401
22/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
4 tài liệu
0
1370
22/12/2018
1 tài liệu
0
448
22/12/2018
3 tài liệu
0
920
21/12/2018
4 tài liệu
0
1425