Tài liệu

0028 - PHIEU CAR

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU CAR

           Yêu cầu hành động khắc phục và phòng ngừa (CAR)       Số:…………………….

1. Phát hành đến:…….......……………..Bởi:…………………………..Ngày:

…………………….do:…………………………………

Đánh giá nội bộ/Bên ngoài:….…….                Khiếu nại của khách hàng:

………………………………..

Xem xét và phân tích về:…..……….                Cải tiến về:

………………………………………………………….
2- Tài liệu liên quan:

3- Mô tả sự không phù hợp/sự không phù hợp tiềm tàng/cải tiến:

-

-

Người đề nghị:
4- Phân tích nguyên nhân:

5- Hành động khắc phục/hành động phòng ngừa:

Người duyệt: ……………………..... ………………….. Người thực 

hiện: ..........................................……………………

Ngày:………..........…………………………………………..Ngày phải hoàn thành:

background image

…….....................………………………….
6- Giám sát:

Thỏa mãn                           Không thỏa mãn             CAR mới số:

…………………

Ghi chú:

Người giám sát: ……………………………………………………………….                Ngày:

…………………………………………..

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
1711
2 tài liệu
0
684
9 tài liệu
0
2539
2 tài liệu
0
657
5 tài liệu
0
1587
1 tài liệu
0
497
4 tài liệu
0
1446
3 tài liệu
0
1428
3 tài liệu
0
1009
6 tài liệu
0
2243
1 tài liệu
0
437
3 tài liệu
0
1153
4 tài liệu
0
1845
1 tài liệu
0
472
2 tài liệu
0
648
2 tài liệu
0
660
1 tài liệu
0
422
4 tài liệu
0
1325
4 tài liệu
0
1378

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
6 tài liệu
0
1711
21/12/2018
2 tài liệu
0
684
21/12/2018
9 tài liệu
0
2539
21/12/2018
2 tài liệu
0
623
21/12/2018
2 tài liệu
0
657
21/12/2018
4 tài liệu
0
1162
21/12/2018
5 tài liệu
0
1587
21/12/2018
1 tài liệu
0
497
22/12/2018
4 tài liệu
0
1446
22/12/2018
3 tài liệu
0
1428
22/12/2018
3 tài liệu
0
1009
22/12/2018
6 tài liệu
0
2243
21/12/2018
1 tài liệu
0
437
22/12/2018
1 tài liệu
0
443
22/12/2018
3 tài liệu
0
1153
22/12/2018
4 tài liệu
0
1845
22/12/2018
1 tài liệu
0
432
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
2 tài liệu
0
648
22/12/2018
2 tài liệu
0
660
22/12/2018
1 tài liệu
0
386
22/12/2018
1 tài liệu
0
422
22/12/2018
4 tài liệu
0
1325
22/12/2018
1 tài liệu
0
435
22/12/2018
3 tài liệu
0
889
21/12/2018
4 tài liệu
0
1378