Tài liệu

0028 - PHIEU CAR

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU CAR

           Yêu cầu hành động khắc phục và phòng ngừa (CAR)       Số:…………………….

1. Phát hành đến:…….......……………..Bởi:…………………………..Ngày:

…………………….do:…………………………………

Đánh giá nội bộ/Bên ngoài:….…….                Khiếu nại của khách hàng:

………………………………..

Xem xét và phân tích về:…..……….                Cải tiến về:

………………………………………………………….
2- Tài liệu liên quan:

3- Mô tả sự không phù hợp/sự không phù hợp tiềm tàng/cải tiến:

-

-

Người đề nghị:
4- Phân tích nguyên nhân:

5- Hành động khắc phục/hành động phòng ngừa:

Người duyệt: ……………………..... ………………….. Người thực 

hiện: ..........................................……………………

Ngày:………..........…………………………………………..Ngày phải hoàn thành:

background image

…….....................………………………….
6- Giám sát:

Thỏa mãn                           Không thỏa mãn             CAR mới số:

…………………

Ghi chú:

Người giám sát: ……………………………………………………………….                Ngày:

…………………………………………..

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
2072
2 tài liệu
0
837
9 tài liệu
0
3052
2 tài liệu
0
792
5 tài liệu
0
1915
1 tài liệu
0
574
4 tài liệu
0
1730
3 tài liệu
0
1745
3 tài liệu
0
1201
6 tài liệu
0
2752
1 tài liệu
0
529
3 tài liệu
0
1368
4 tài liệu
0
2159
1 tài liệu
0
570
2 tài liệu
0
788
2 tài liệu
0
819
1 tài liệu
0
492
4 tài liệu
0
1579
4 tài liệu
0
1651

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
6 tài liệu
0
2072
21/12/2018
2 tài liệu
0
837
21/12/2018
9 tài liệu
0
3052
21/12/2018
2 tài liệu
0
768
21/12/2018
2 tài liệu
0
792
21/12/2018
4 tài liệu
0
1442
21/12/2018
5 tài liệu
0
1915
21/12/2018
1 tài liệu
0
574
22/12/2018
4 tài liệu
0
1730
22/12/2018
3 tài liệu
0
1745
22/12/2018
3 tài liệu
0
1201
22/12/2018
6 tài liệu
0
2752
21/12/2018
1 tài liệu
0
529
22/12/2018
1 tài liệu
0
523
22/12/2018
3 tài liệu
0
1368
22/12/2018
4 tài liệu
0
2159
22/12/2018
1 tài liệu
0
520
22/12/2018
1 tài liệu
0
570
22/12/2018
2 tài liệu
0
788
22/12/2018
2 tài liệu
0
819
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
1 tài liệu
0
492
22/12/2018
4 tài liệu
0
1579
22/12/2018
1 tài liệu
0
530
22/12/2018
3 tài liệu
0
1085
21/12/2018
4 tài liệu
0
1651