Tài liệu

0028 - PHIEU CAR

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU CAR

Yêu cầu hành động khắc phục và phòng ngừa (CAR)       Số:…………………….

1. Phát hành đến:…….......……………..Bởi:…………………………..Ngày:

…………………….do:…………………………………

Đánh giá nội bộ/Bên ngoài:….…….                Khiếu nại của khách hàng:

………………………………..

Xem xét và phân tích về:…..……….                Cải tiến về:

………………………………………………………….
2- Tài liệu liên quan:

3- Mô tả sự không phù hợp /sự không phù hợp tiềm tàng /cải tiến:

-

-

Người đề nghị:
4- Phân tích nguyên nhân:

5- Hành động khắc phục /hành động phòng ngừa:

Người duyệt: ……………………..... ………………….. Người thực 

hiện: ..........................................……………………

Ngày:………..........…………………………………………..Ngày phải hoàn thành:

…….....................………………………….

background image

6- Giám sát:

Thỏa mãn                           Không thoả mãn             CAR mới số:

…………………

Ghi chú:

Người giám sát: ……………………………………………………………….                Ngày:

…………………………………………..

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
673
1 tài liệu
0
711
5 tài liệu
0
2412
4 tài liệu
0
2125
3 tài liệu
0
2259
6 tài liệu
0
3488
3 tài liệu
0
1481
3 tài liệu
0
1725
4 tài liệu
0
2050
4 tài liệu
0
1973
1 tài liệu
0
625
4 tài liệu
0
2624
1 tài liệu
0
742
2 tài liệu
0
987
2 tài liệu
0
1034
6 tài liệu
0
2643
3 tài liệu
0
1477
2 tài liệu
0
1064
9 tài liệu
0
3864

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
673
21/12/2018
1 tài liệu
0
711
21/12/2018
5 tài liệu
0
2412
22/12/2018
4 tài liệu
0
2125
22/12/2018
3 tài liệu
0
2259
22/12/2018
6 tài liệu
0
3488
22/12/2018
3 tài liệu
0
1481
22/12/2018
1 tài liệu
0
669
22/12/2018
3 tài liệu
0
1725
22/12/2018
3 tài liệu
0
1391
22/12/2018
1 tài liệu
0
678
21/12/2018
4 tài liệu
0
2050
22/12/2018
4 tài liệu
0
1973
22/12/2018
1 tài liệu
0
625
22/12/2018
1 tài liệu
0
672
22/12/2018
4 tài liệu
0
2624
22/12/2018
1 tài liệu
0
742
22/12/2018
2 tài liệu
0
987
22/12/2018
1 tài liệu
0
613
22/12/2018
2 tài liệu
0
1034
21/12/2018
4 tài liệu
0
1819
21/12/2018
6 tài liệu
0
2643
21/12/2018
3 tài liệu
0
1477
21/12/2018
2 tài liệu
0
1064
21/12/2018
9 tài liệu
0
3864
21/12/2018
2 tài liệu
0
979