Tài liệu

0028 - PHIEU CAR

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU CAR

Yêu cầu hành động khắc phục và phòng ngừa (CAR)       Số:…………………….

1. Phát hành đến:…….......……………..Bởi:…………………………..Ngày:

…………………….do:…………………………………

Đánh giá nội bộ/Bên ngoài:….…….                Khiếu nại của khách hàng:

………………………………..

Xem xét và phân tích về:…..……….                Cải tiến về:

………………………………………………………….
2- Tài liệu liên quan:

3- Mô tả sự không phù hợp /sự không phù hợp tiềm tàng /cải tiến:

-

-

Người đề nghị:
4- Phân tích nguyên nhân:

5- Hành động khắc phục /hành động phòng ngừa:

Người duyệt: ……………………..... ………………….. Người thực 

hiện: ..........................................……………………

Ngày:………..........…………………………………………..Ngày phải hoàn thành:

…….....................………………………….

background image

6- Giám sát:

Thỏa mãn                           Không thoả mãn             CAR mới số:

…………………

Ghi chú:

Người giám sát: ……………………………………………………………….                Ngày:

…………………………………………..

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1163
6 tài liệu
0
2059
2 tài liệu
0
835
9 tài liệu
0
3030
5 tài liệu
0
1903
1 tài liệu
0
572
4 tài liệu
0
1723
3 tài liệu
0
1737
3 tài liệu
0
1195
6 tài liệu
0
2734
1 tài liệu
0
527
3 tài liệu
0
1365
4 tài liệu
0
2152
1 tài liệu
0
569
2 tài liệu
0
783
2 tài liệu
0
815
1 tài liệu
0
491
4 tài liệu
0
1575
4 tài liệu
0
1647

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1163
21/12/2018
6 tài liệu
0
2059
21/12/2018
2 tài liệu
0
835
21/12/2018
9 tài liệu
0
3030
21/12/2018
2 tài liệu
0
767
21/12/2018
4 tài liệu
0
1435
21/12/2018
5 tài liệu
0
1903
21/12/2018
1 tài liệu
0
572
22/12/2018
4 tài liệu
0
1723
22/12/2018
3 tài liệu
0
1737
22/12/2018
3 tài liệu
0
1195
22/12/2018
6 tài liệu
0
2734
21/12/2018
1 tài liệu
0
527
22/12/2018
1 tài liệu
0
523
22/12/2018
3 tài liệu
0
1365
22/12/2018
4 tài liệu
0
2152
22/12/2018
1 tài liệu
0
518
22/12/2018
1 tài liệu
0
569
22/12/2018
2 tài liệu
0
783
22/12/2018
2 tài liệu
0
815
22/12/2018
1 tài liệu
0
471
22/12/2018
1 tài liệu
0
491
22/12/2018
4 tài liệu
0
1575
22/12/2018
1 tài liệu
0
529
22/12/2018
3 tài liệu
0
1079
21/12/2018
4 tài liệu
0
1647