Tài liệu

0028 - PHIEU CAR

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU CAR

Yêu cầu hành động khắc phục và phòng ngừa (CAR)       Số:…………………….

1. Phát hành đến:…….......……………..Bởi:…………………………..Ngày:

…………………….do:…………………………………

Đánh giá nội bộ/Bên ngoài:….…….                Khiếu nại của khách hàng:

………………………………..

Xem xét và phân tích về:…..……….                Cải tiến về:

………………………………………………………….
2- Tài liệu liên quan:

3- Mô tả sự không phù hợp /sự không phù hợp tiềm tàng /cải tiến:

-

-

Người đề nghị:
4- Phân tích nguyên nhân:

5- Hành động khắc phục /hành động phòng ngừa:

Người duyệt: ……………………..... ………………….. Người thực 

hiện: ..........................................……………………

Ngày:………..........…………………………………………..Ngày phải hoàn thành:

…….....................………………………….

background image

6- Giám sát:

Thỏa mãn                           Không thoả mãn             CAR mới số:

…………………

Ghi chú:

Người giám sát: ……………………………………………………………….                Ngày:

…………………………………………..

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
971
6 tài liệu
0
1720
2 tài liệu
0
684
9 tài liệu
0
2542
5 tài liệu
0
1592
1 tài liệu
0
499
4 tài liệu
0
1448
3 tài liệu
0
1431
3 tài liệu
0
1010
6 tài liệu
0
2250
1 tài liệu
0
438
3 tài liệu
0
1155
4 tài liệu
0
1845
1 tài liệu
0
474
2 tài liệu
0
650
2 tài liệu
0
663
1 tài liệu
0
423
4 tài liệu
0
1329
4 tài liệu
0
1381

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
971
21/12/2018
6 tài liệu
0
1720
21/12/2018
2 tài liệu
0
684
21/12/2018
9 tài liệu
0
2542
21/12/2018
2 tài liệu
0
626
21/12/2018
4 tài liệu
0
1170
21/12/2018
5 tài liệu
0
1592
21/12/2018
1 tài liệu
0
499
22/12/2018
4 tài liệu
0
1448
22/12/2018
3 tài liệu
0
1431
22/12/2018
3 tài liệu
0
1010
22/12/2018
6 tài liệu
0
2250
21/12/2018
1 tài liệu
0
438
22/12/2018
1 tài liệu
0
445
22/12/2018
3 tài liệu
0
1155
22/12/2018
4 tài liệu
0
1845
22/12/2018
1 tài liệu
0
433
22/12/2018
1 tài liệu
0
474
22/12/2018
2 tài liệu
0
650
22/12/2018
2 tài liệu
0
663
22/12/2018
1 tài liệu
0
387
22/12/2018
1 tài liệu
0
423
22/12/2018
4 tài liệu
0
1329
22/12/2018
1 tài liệu
0
437
22/12/2018
3 tài liệu
0
893
21/12/2018
4 tài liệu
0
1381