Tài liệu

0027 - Thu tuc khac phuc phong ngua 2

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC 

KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA

1.  

Mục đích:

Đảm bảo việc thực hiện tốt các yêu cầu của các Hệ thống quản lý và Qui định

của Công ty đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu của các Bên quan tâm.

2. Phạm vi:

Tất cả các yêu cầu của các Bên quan tâm và toàn thể CBCNV của Công ty.

3. Định nghĩa:

3.1  Theo các định nghĩa của các bộ tiêu chuẩn quản lý tương ứng mà công ty

áp   dụng.

3.2 Người phát hiện: Các bên quan tâm và/hoặc các bộ công nhân viên Công

ty.

3.3 Một số từ viết tắt:

-

Đại diện lãnh đạo

: ĐDLĐ

-

Trách nhiệm xã hội

: TNXH

4. Nội dung: 

 Phoøng TCHC

Trang: 1

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

LƯU ĐỒ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu

Trưởng   các   bộ
phận

ĐDLĐ/Trưởng   các
bộ phận
Trưởng bộ phận có
sự không phù hợp
Trưởng bộ phận có
sự không phù hợp
Trưởng bộ phận có
sự không phù hợp
TGĐ/ĐDLĐ

Phiếu CAR

Phiếu CAR

Phiếu CAR

Phiếu CAR

Phiếu CAR

Phiếu CAR

Phiếu CAR, sổ theo

 Phoøng TCHC

Trang: 2

Yêu cầu hành 

động khắc phục

Xác định sự không phù 

hợp

Xem xét

Tìm nguyên nhân

Xem xét

Đề nghị giải pháp

Xem xét

Thực hiện giải pháp

Giám sát

Lập hồ sơ hành động khắc 

phục

Lưu Hồ 

Kết thúc

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Trưởng bộ phận có
sự không phù hợp
Trưởng   bộ   phận
phát hiện
ĐDLĐ
ĐDLĐ

dõi CAR
Phiếu CAR, sổ theo
dõi CAR
Sổ theo dõi CAR

LƯU ĐỒ HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu

Trưởng các bộ phận

ĐDLĐ/Trưởng   các
bộ phận
Trưởng   bộ   phận   có
nhu cầu HĐPN
Trưởng   bộ   phận   có
nhu cầu HĐPN

Phiếu CAR

Phiếu CAR

Phiếu CAR

Phiếu CAR

 Phoøng TCHC

Trang: 3

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
317
0 trang
0
648

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
2357
2 tài liệu
0
934
9 tài liệu
0
3437
2 tài liệu
0
882
5 tài liệu
0
2132
1 tài liệu
0
631
4 tài liệu
0
1906
3 tài liệu
0
1965
3 tài liệu
0
1328
6 tài liệu
0
3092
1 tài liệu
0
589
3 tài liệu
0
1535
4 tài liệu
0
2390
1 tài liệu
0
653
2 tài liệu
0
878
2 tài liệu
0
926
1 tài liệu
0
551
4 tài liệu
0
1774
4 tài liệu
0
1822

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
6 tài liệu
0
2357
21/12/2018
2 tài liệu
0
934
21/12/2018
9 tài liệu
0
3437
21/12/2018
2 tài liệu
0
866
21/12/2018
2 tài liệu
0
882
21/12/2018
4 tài liệu
0
1617
21/12/2018
5 tài liệu
0
2132
21/12/2018
1 tài liệu
0
631
22/12/2018
4 tài liệu
0
1906
22/12/2018
3 tài liệu
0
1965
22/12/2018
3 tài liệu
0
1328
22/12/2018
6 tài liệu
0
3092
21/12/2018
1 tài liệu
0
589
22/12/2018
1 tài liệu
0
588
22/12/2018
3 tài liệu
0
1535
22/12/2018
4 tài liệu
0
2390
22/12/2018
1 tài liệu
0
585
22/12/2018
1 tài liệu
0
653
22/12/2018
2 tài liệu
0
878
22/12/2018
2 tài liệu
0
926
22/12/2018
1 tài liệu
0
535
22/12/2018
1 tài liệu
0
551
22/12/2018
4 tài liệu
0
1774
22/12/2018
1 tài liệu
0
592
22/12/2018
3 tài liệu
0
1224
21/12/2018
4 tài liệu
0
1822