Tài liệu

0027 - Thu tuc khac phuc phong ngua 2

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC 

KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA

1.  

Mục đích:

Đảm bảo việc thực hiện tốt các yêu cầu của các Hệ thống quản lý và Qui định

của Công ty đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu của các Bên quan tâm.

2. Phạm vi:

Tất cả các yêu cầu của các Bên quan tâm và toàn thể CBCNV của Công ty.

3. Định nghĩa:

3.1  Theo các định nghĩa của các bộ tiêu chuẩn quản lý tương ứng mà công ty

áp   dụng.

3.2 Người phát hiện: Các bên quan tâm và/hoặc các bộ công nhân viên Công

ty.

3.3 Một số từ viết tắt:

-

Đại diện lãnh đạo

: ĐDLĐ

-

Trách nhiệm xã hội

: TNXH

4. Nội dung: 

 Phoøng TCHC

Trang: 1

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

LƯU ĐỒ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu

Trưởng   các   bộ
phận

ĐDLĐ/Trưởng   các
bộ phận
Trưởng bộ phận có
sự không phù hợp
Trưởng bộ phận có
sự không phù hợp
Trưởng bộ phận có
sự không phù hợp
TGĐ/ĐDLĐ

Phiếu CAR

Phiếu CAR

Phiếu CAR

Phiếu CAR

Phiếu CAR

Phiếu CAR

Phiếu CAR, sổ theo

 Phoøng TCHC

Trang: 2

Yêu cầu hành 

động khắc phục

Xác định sự không phù 

hợp

Xem xét

Tìm nguyên nhân

Xem xét

Đề nghị giải pháp

Xem xét

Thực hiện giải pháp

Giám sát

Lập hồ sơ hành động khắc 

phục

Lưu Hồ 

Kết thúc

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Trưởng bộ phận có
sự không phù hợp
Trưởng   bộ   phận
phát hiện
ĐDLĐ
ĐDLĐ

dõi CAR
Phiếu CAR, sổ theo
dõi CAR
Sổ theo dõi CAR

LƯU ĐỒ HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu

Trưởng các bộ phận

ĐDLĐ/Trưởng   các
bộ phận
Trưởng   bộ   phận   có
nhu cầu HĐPN
Trưởng   bộ   phận   có
nhu cầu HĐPN

Phiếu CAR

Phiếu CAR

Phiếu CAR

Phiếu CAR

 Phoøng TCHC

Trang: 3

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
290
0 trang
0
581

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
2080
2 tài liệu
0
840
9 tài liệu
0
3057
2 tài liệu
0
793
5 tài liệu
0
1917
1 tài liệu
0
574
4 tài liệu
0
1731
3 tài liệu
0
1749
3 tài liệu
0
1206
6 tài liệu
0
2759
1 tài liệu
0
530
3 tài liệu
0
1370
4 tài liệu
0
2160
1 tài liệu
0
571
2 tài liệu
0
789
2 tài liệu
0
820
1 tài liệu
0
493
4 tài liệu
0
1584
4 tài liệu
0
1654

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
6 tài liệu
0
2080
21/12/2018
2 tài liệu
0
840
21/12/2018
9 tài liệu
0
3057
21/12/2018
2 tài liệu
0
769
21/12/2018
2 tài liệu
0
793
21/12/2018
4 tài liệu
0
1443
21/12/2018
5 tài liệu
0
1917
21/12/2018
1 tài liệu
0
574
22/12/2018
4 tài liệu
0
1731
22/12/2018
3 tài liệu
0
1749
22/12/2018
3 tài liệu
0
1206
22/12/2018
6 tài liệu
0
2759
21/12/2018
1 tài liệu
0
530
22/12/2018
1 tài liệu
0
526
22/12/2018
3 tài liệu
0
1370
22/12/2018
4 tài liệu
0
2160
22/12/2018
1 tài liệu
0
521
22/12/2018
1 tài liệu
0
571
22/12/2018
2 tài liệu
0
789
22/12/2018
2 tài liệu
0
820
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
1 tài liệu
0
493
22/12/2018
4 tài liệu
0
1584
22/12/2018
1 tài liệu
0
531
22/12/2018
3 tài liệu
0
1087
21/12/2018
4 tài liệu
0
1654