Tài liệu

0024 - bao cao XXCLD

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BÁO CÁO XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

CÁC NỘI DUNG 

1. Thực hiện theo biên bản cuộc họp lần trước;

2.  Kết quả đánh gía nội bộ và bên ngoài;

3. Các ý kiến và khiếu nại của khách hàng;

4. Tình trạng thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa;

5. Việc thực hiện các chính sách và mục tiêu;

6. Việc thực hiện và hiệu quả các quá trình, hiệu quả của hệ thống;

7. Sự phù hợp của sản phẩm, đề xuất cải tiến sản phẩm và nhu cầu sản phẩm mới;

8. Những thay đổi có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý;

9. Mục tiêu thời gian tới, đề xuất liên quan đến hệ thống, và đề xuất cải tiến hệ thống, cải tiến các

quá trình;

10. Nhu cầu về nguồn lực; 

11. Các vấn đề phát sinh khác;

Ngày       tháng      năm

Người báo cáo

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
343
0 trang
0
290

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
968
6 tài liệu
0
1717
2 tài liệu
0
684
9 tài liệu
0
2539
2 tài liệu
0
658
5 tài liệu
0
1591
1 tài liệu
0
497
4 tài liệu
0
1446
3 tài liệu
0
1430
3 tài liệu
0
1009
6 tài liệu
0
2249
1 tài liệu
0
437
3 tài liệu
0
1154
4 tài liệu
0
1845
1 tài liệu
0
472
2 tài liệu
0
649
2 tài liệu
0
661
1 tài liệu
0
422
4 tài liệu
0
1326

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
968
21/12/2018
6 tài liệu
0
1717
21/12/2018
2 tài liệu
0
684
21/12/2018
9 tài liệu
0
2539
21/12/2018
2 tài liệu
0
624
21/12/2018
2 tài liệu
0
658
21/12/2018
4 tài liệu
0
1165
21/12/2018
5 tài liệu
0
1591
21/12/2018
1 tài liệu
0
497
22/12/2018
4 tài liệu
0
1446
22/12/2018
3 tài liệu
0
1430
22/12/2018
3 tài liệu
0
1009
22/12/2018
6 tài liệu
0
2249
21/12/2018
1 tài liệu
0
437
22/12/2018
1 tài liệu
0
444
22/12/2018
3 tài liệu
0
1154
22/12/2018
4 tài liệu
0
1845
22/12/2018
1 tài liệu
0
432
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
2 tài liệu
0
649
22/12/2018
2 tài liệu
0
661
22/12/2018
1 tài liệu
0
386
22/12/2018
1 tài liệu
0
422
22/12/2018
4 tài liệu
0
1326
22/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
3 tài liệu
0
891