Tài liệu

0024 - bao cao XXCLD

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BÁO CÁO XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

CÁC NỘI DUNG 

1. Thực hiện theo biên bản cuộc họp lần trước;

2.  Kết quả đánh gía nội bộ và bên ngoài;

3. Các ý kiến và khiếu nại của khách hàng;

4. Tình trạng thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa;

5. Việc thực hiện các chính sách và mục tiêu;

6. Việc thực hiện và hiệu quả các quá trình, hiệu quả của hệ thống;

7. Sự phù hợp của sản phẩm, đề xuất cải tiến sản phẩm và nhu cầu sản phẩm mới;

8. Những thay đổi có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý;

9. Mục tiêu thời gian tới, đề xuất liên quan đến hệ thống, và đề xuất cải tiến hệ thống, cải tiến các

quá trình;

10. Nhu cầu về nguồn lực; 

11. Các vấn đề phát sinh khác;

Ngày       tháng      năm

Người báo cáo

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
414
0 trang
0
366

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1227
6 tài liệu
0
2194
2 tài liệu
0
876
9 tài liệu
0
3214
2 tài liệu
0
832
5 tài liệu
0
2001
1 tài liệu
0
594
4 tài liệu
0
1803
3 tài liệu
0
1834
3 tài liệu
0
1261
6 tài liệu
0
2899
1 tài liệu
0
552
3 tài liệu
0
1439
4 tài liệu
0
2254
1 tài liệu
0
598
2 tài liệu
0
828
2 tài liệu
0
873
1 tài liệu
0
512
4 tài liệu
0
1665

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1227
21/12/2018
6 tài liệu
0
2194
21/12/2018
2 tài liệu
0
876
21/12/2018
9 tài liệu
0
3214
21/12/2018
2 tài liệu
0
806
21/12/2018
2 tài liệu
0
832
21/12/2018
4 tài liệu
0
1513
21/12/2018
5 tài liệu
0
2001
21/12/2018
1 tài liệu
0
594
22/12/2018
4 tài liệu
0
1803
22/12/2018
3 tài liệu
0
1834
22/12/2018
3 tài liệu
0
1261
22/12/2018
6 tài liệu
0
2899
21/12/2018
1 tài liệu
0
552
22/12/2018
1 tài liệu
0
553
22/12/2018
3 tài liệu
0
1439
22/12/2018
4 tài liệu
0
2254
22/12/2018
1 tài liệu
0
547
22/12/2018
1 tài liệu
0
598
22/12/2018
2 tài liệu
0
828
22/12/2018
2 tài liệu
0
873
22/12/2018
1 tài liệu
0
497
22/12/2018
1 tài liệu
0
512
22/12/2018
4 tài liệu
0
1665
22/12/2018
1 tài liệu
0
553
22/12/2018
3 tài liệu
0
1141